Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti jedinica lokalne samouprave za učešće u USAID projektu za odgovornu vlast

USAID

Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti jedinica lokalne samouprave za učešće u USAID projektu za odgovornu vlast

I. UVODNE INFORMACIJE
1.1. Projekat za odgovornu vlast (Government Accountability Initiative – GAI)
Projekat za odgovornu vlast (Government Accountability Initiative – GAI) je četvorogodišnji projekat finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat ima za cilj unapređenje odgovornosti javne vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje ključnih aktera u Republici Srbiji. Projekat će, u okviru planiranih aktivnosti, svake godine birati određeni broj lokalnih samouprava sa kojima će ostvariti saradnju u oblasti jačanja odgovornosti, integriteta i učešća građana. Projekat je počeo u februaru 2018. godine, a sprovodi ga Checchi and Company Consulting.

1.2. Cilj javnog poziva
Cilj javnog poziva je odabir između pet i sedam lokalnih samouprava u Srbiji koje iskažu zainteresovanost za saradnju i učešće na Projektu za odgovornu vlast u toku prve godine sprovođenja projekta. Putem javnog poziva, lokalne samouprave treba da iskažu zainteresovanost i posvećenost jačanju principa odgovornosti, koji se može ostvariti i unaprediti u različitim oblastima delovanja. Te oblasti, kao i načini njihovog unapređenja, okvirno su opisani ovim Javnim pozivom, dok će njihova konkretizacija biti dogovorena i definisana u saradnji sa svakom pojedinačnom lokalnom samoupravom koja bude odabrana za učešće na projektu.

1.3. Lokalne samouprave koje mogu da se prijave za učešće na projektu
Pravo na prijavu za učešće na projektu imaju sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji (opštine i gradovi), koje su definisane Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon).

2. PREDMET POTENCIJALNE SARADNJE – OBLASTI I TEME KOJE ĆE BITI OBUHVAĆENE PROJEKTNOM PODRŠKOM
U skladu sa ciljevima Projekta za odgovornu vlast, sa jedinicama lokalne samouprave biće ostvarena saradnja u nekoj od brojnih tema i oblasti koje doprinose jačanju principa dobrog upravljanja, građanske participacije, dobre uprave i odgovorne i transparentne javne vlasti. Oblasti i teme na koje će se Projekat i odabrane lokalne samouprave fokusirati su sledeće:

2.1. Tehnička podrška u procesu usvajanja, primene i praćenja primene lokalnog antikorupcijskog plana (LAP-a)
Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje 23 predviđa jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave, koja je identifikovana kao jedna od oblasti posebno osetljivih na korupciju. Ovim dokumentom je predviđeno da sve LS usvoje i primene lokalne akcione planove za borbu protiv korupcije (LAP). LAP predstavlja dokument u kom se identifikuju nadležnosti, oblasti, procesi i procedure rizični za nastanak korupcije i kojim se predlažu načini za upravljanje ovim rizicima. Primenom lokalnih akcionih planova i uspostavljanjem adekvatnih mehanizama za praćenje njihovog sprovođenja, LS jača svoju otpornost na nastanak korupcije, na nepravilnosti i zloupotrebe javnih resursa, odnosno jača svoje kapacitete za zaštitu, zastupanje i ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice. LS svoj LAP izrađuju na osnovu Modela koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije, a osim usvajanja samog dokumenta, Model predviđa i osnivanje posebnog tela nadležnog za praćenje primene ovog dokumenta. Predloženi način formiranja ovog tela treba da obezbedi nezavisni monitoring sprovođenja LAP-a. Prema poslednjim dostupnim podacima, od 145 LS, 67 je usvojilo svoj LAP, dok je 11 njih formiralo telo nadležno za praćenje njegove primene.

LS koje iskažu zainterovanost za ovu oblastu, u saradnji sa projektnim timom, mogu definisati sledeći spektar aktivnosti za dobijanje podrške, kao što su:
• • Podrška u procesu usvajanja LAP-a (za one LS koji ga još uvek nisu usvojile ili ga nisu usvojile u skladu sa preporukama iz Modela);
• • Podrška u procesu formiranja tela nadležnog za praćenje primene LAP-a (za one koje još uvek nisu izabrale članove ovog tela /nisu donele odluku o njegovom formiranju ili to nisu učinile u skladu sa preporukama iz Modela);
• • Pomoć u sprovođenju pojedinih aktivnosti iz ovog dokumenta koje LS treba da sprovede, a za to nema dovoljno kapaciteta, znanja i iskustva;
• • Pomoć i podrška u praćenju primene LAP-a i izradi izveštaja o njegovoj primeni;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa LAP-om.

2.2. Unapređenje transparentnosti rada LS
Princip transparentnosti rada javnih institucija se konstantno razvija i unapređuje, u skladu sa okolnostima i stepenom razvoja i javne uprave, ali i postojanja kritičke javnosti koja iskazuje potrebe za informacijama. U procesu jačanja otvorenosti rada LS važan korak načinjen je razvojem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, pre svega sve širim i većim mogućnostima koje postoje u korišćenju interneta, njegove sve veće interaktivnosti i “dvostrane komunikacije” koju omogućava, korišćenje društvenih mreža, različitih on-line platformi koje se sve više koriste u procesu izrade, primene i praćenja javnih politika. U tom smislu reči, projekat će gradovima i opštinama ponuditi podršku u sledećim oblastima:
• • Unapređenje postojeće forme i sadržaja objavljenih informacija na internet stranici (web sajtu), sa naglaskom na one forme i opcije koje unapređuju interaktivnost sa javnošću;
• • Izrada/unapređenje Facebook stranice lokalne samouprave, sa naglaskom na one opcije koje ova društvena mreža sadrži, a koje se odnose na njenu interaktivnosti i podsticanje učešća javnosti i njenog reagovanja na ono što je objavljeno;
• • Usvajanje specifičnih i potrebnih/neophodnih dokumenata, pravila i procedura u korišćenju novih formi za unapređenje transparentnosti u radu;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa unapređenjem transparentnosti.

2.3. Unapređenje učešća javnosti u radu LS
Učešće javnosti u procesu formulisanja, praćenja i merenja učinka javnih politika jedno je od veoma važnih načela dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Lokalna zajednica je zajednica u kojoj se javne politike odnose na ostvarivanje potreba i interesa stanovništva koje deli neposredno okruženje – zbog toga je važno da se u što većoj meri omogući građanima da iskažu svoje potrebe i interese i da utiču na lokalnu vlast. Forme za jačanje učešća javnosti u radu organa LS su brojne, a moguća sadržina, odnosno teme koje mogu biti otvorene i formulisane u participativnom procesu, veoma su brojne, jer su i nadležnosti LS brojne i raznovrsne. U okviru Projekta, LS mogu očekivati pružanje podrške i pomoći u okviru neke od sledećih konkretnih oblasti:
• • Izrada modela i procedura za korišćenje postojećih i mogućih formi učešća građana, u skladu sa potrebama i mogućnostima LS i karakteristikama, potrebama i interesima lokalne zajednice;
• • Izrada modela za definisanje lokalno specifičnih tema u kojima javnost treba i može da bude konsultovana prilikom donošenja odluka;
• • Pomoć i podrška u procesu planiranja i regulisanja sprovođenja javnih rasprava;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa unapređenjem učešća javnosti u radu LS.

2.4. Unapređenje učešća javnosti u budžetskom procesu i praćenju javne potrošnje
Budžet lokalne samouprave predstavlja jedan od glavnih akata koje LS donosi i jedan od osnovnih instumenata za realizaciju javnih politika i razvoja lokalne zajednice. Njegovo adekvatno planiranje treba da bude u skladu sa interesima i potrebama zajednice, ali i u skladu sa objektivnim ograničenjima koja postoje u projektovanju i raspolaganju budžetom. Osim toga, za jačanje principa odgovornosti od velike je važnosti i omogućavanje javnosti da prati trošenje javnog budžeta. Neke od tema koje mogu biti uključene u okviru ovog segmenta podrške lokalnim samoupravama su sledeće:
• • Unapređenje učešća javnosti u planiranju budžeta;
• • Unapređenje učešća javnosti u procesu praćenja potrošnje budžeta;
• • Javne nabavke;
• • Rodno odgovorno budžetiranje;
• • Razmena iskustava o postojećim standardnima i primerima dobre prakse u odgovornom upravljanju budžetom;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa odgovornim upravljanjem budžetom.

2.5. Unapređenje kvaliteta javnih usluga
Lokalne samouprave, kao i druge javne institucije javnog sektora, primenjuju neka od opštih, sistemskih pravnih akata u okviru kojih pružaju svoje usluge (na primer, Zakon o opštem upravnom postupku i druge krovne, sistemske zakone u pojedinim sektorima). Međutim, ono što nije regulisano, a što u velikoj meri može da bude od koristi i značaja za unapređenje pružanja usluga, odnosi se na moguće mehanizme za praćenje, ocenu i korišćenje povratne reakcije javnosti o kvalitetu pruženih usluga. Ta vrsta informacija može da pomogne lokalnim samoupravama da objektivno sagledaju probleme i teškoće na koje građani nailaze prilikom ostvarivanja svojih prava i obaveza i da tu vrstu informacije iskoriste za poboljšanje svojih usluga. S tim u vezi, izabranim opštinama će na raspolaganju biti neki od sledećih vidova podrške u ovoj oblasti:
• • Izrada modela i procedura za praćenje i ocenu pruženih usluga u službama LS;
• • Izrada modela i procedura za koriščenje rezultata praćenja i ocena pruženih usluga u službama LS (izveštavanje, izrada preporuka, inicijativa za izmenu propisa ili prakse i slično);
• • Razmena iskustava o postojećim standardima i primerima dobre prakse u ovoj oblasti;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa unapređenjem pružanja kvaliteta javnih usluga lokalne samouprave

2.6. Promocija i zaštita uzbunjivača
Prema Zakonu o zaštiti uzbunjivača (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014) i Pravilniku o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2015), lokalne samouprave imaju obavezu da obezbede preduslove koji su neophodni kako bi proces uzbunjivanja o sumnji na korupciju i druge nezakonite i štetne radnje bio moguć, delotvoran i efikasan. Imajući u vidu da je ova oblast još uvek relativno nova (Zakon je počeo da se primenjuje od juna 2015. godine), postoji značajna potreba da se lokalnim samoupravama pruži neophodna podrška u ovoj oblasti, što se može učiniti u okviru sledećih tema:
• • Proces odabira lica ovlašćenog za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem, na način da se obezbedi poverenje zaposlenih i javnosti u uzbunjivanje (za one LS koje još uvek nemaju to lice/lica);
• • Podrška u usvajanju internog akta i procedura o uzbunjivanju (za one LS koje još uvek nemaju taj akt);
• • Pružanje potrebne stručne podrške i obuke licu ovlašćenom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem;
• • Izrada modela za informisanje zaposlenih/javnosti o značaju i postupku uzbunjivanja;
• • Izrada modela za usaglašavanje vođenja postupaka uzbunjivanja i drugih sličnih procedura u LS (na primer, sa praksom i procedurom rada lokalnog ombudsmana, službe za pružanje besplatne pravne pomoći i slično);
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa promocijom i zaštitom uzbunjivača.

3. NAČIN I VREMENSKI OKVIR U KOM ĆE SARADNJA BITI REALIZOVANA
Planirano je da saradnja i pružanje podrške lokalnim samouprava koje budu izabrane na ovom javnom pozivu okvirno traje godinu dana (od potpisivanja Memoranduma o saradnji).
Konkretni načini saradnje i pružanje podrške biće naknadno određeni kroz radni plan, u okviru analize i procene potreba svake pojedinačne lokalne samouprave.

4. KRITERIJUMI I PROCES ODABIRA LS
Faza 1. Na osnovu primljenih prijava, odnosno izjava o zainteresovanosti lokalnih samouprava, projektni tim će najpre proveriti usklađenost oblasti i tema koje lokalne samouprave budu kandidovale sa oblastima i temama koje su kao predmet buduće podrške definisane u ovom javnom pozivu.
LS koje iskažu zainteresovanost za saradnju u oblastima i temama koje ne odgovaraju nijednoj od tema i oblasti navedenih u Javnom pozivu, neće biti validne za dalji proces selekcije.

Faza 2. Nakon prve faze, projektni tim će izvršiti klasifikaciju lokalnih samouprava na osnovu sledećih demografskih, socioekonomskih i pokazatelja u oblasti dobrog upravljanja, a u cilju obezbeđivanja diverziteta odabranih LS:
1. Veličina (broj stanovnika): klasifikacija LS na pet grupa, sa ciljem obezbeđivanja ravnomernog učešća LS različite veličine.
2. Regionalna distribucija: NUTS 2 statistička klasifikacija regiona, sa ciljem obezbeđivanja ravnomernog učešća LS u svim regionima.
3. Stepen razvijenosti: klasifikacija lokalnih samouprava na pet grupa, na osnovu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2014), sa ciljem ravnomernog učešća LS različite razvijenosti.
4. Postojanje lokalnog antikorupcijskog plana (LAP); klasifikacija LS na dve grupe (one koje imaju i one koje nemaju usvojen LAP) sa ciljem ravnomernog obezbeđivanja podrške u procesima usvajanja, primene i praćenja primene ovog dokumenta;
5. Učinak u oblasti transparentnosti; unapred definisana klasifikacija LS na pet grupa u odnosu na Indeks transparentnosti lokalnih samouprava1, sa ciljem obezbeđivanja ravnomernog/proporcionalnog učešća LS koje imaju različit učinak u oblasti transparentnosti.

Faza 3. Nakon klasifikacije na osnovu pet glavnih kriterijuma, projektni tim će izvršiti dodatnu analizu stanja u prijavljenim LS, u odnosu na druge pokazatelje u oblasti odgovornosti, postojanja drugih javnih politika i internih mehanizama za jačanje odgovornosti.
Faza 4. Ukoliko bude potrebno, projektni tim će posetiti određeni broj LS u cilju dodatne procene potreba i kapaciteta u oblastima u kojima su izkazane potrebe za podrškom.

Faza 5. Sa izabranim LS biće potpisan Memorandum o saradnji čiji će deo biti i radni plan za sprovođenje dogovorenih aktivnosti.

Prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom, moraju da budu primljene od strane GAI projekta do 29. juna 2018. godine u 17 sati. Prijave koje stižu poštom, treba da imaju poštanski pečat koji potvrđuje da je prijava poslata do navedenog roka.

DODATNA PITANJA U VEZI JAVNOG POZIVA
Za dodatna pitanja u vezi javnog poziva, zainteresovane lokalne samouprave se mogu obratiti kontakt osobama: Miloš Mojsilović (e-mail adresa: mmojsilovic@checchiconsulting.com, brojevi telefona: 011/4145 881 i 011/4145 880) i Miloš Živković (e-mail adresa: mzivkovic@checchiconsulting.com, brojevi telefona: 011/4145 882 i 011/4145 880).

Detaljnije

Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih investicija

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih investicija

Poziv je namenjen privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga međunarodne trgovine.

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) se ne mogu dodeliti za investicione projekte u sektoru saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne trgovine, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodroma, logističkih centara, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se i sledeća privredna društva:
1) koja su u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
2) koja imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;
3) kod kojih je broj zaposlenih smanjen za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave za dodelu sredstava u odnosu na prosečan broj zaposlenih u navedenom periodu;
4) u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu;
5) koja su u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
6) kojima je bio raskinut ugovor o dodeli sredstava podsticaja, osim u slučaju sporazumnog raskida ugovora.

Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u skladu sa Uredbom u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:
1) iskustvo u obavljanju delatnosti;
2) ocena povrata investicije;
3) tehnološki nivo delatnosti – prilagođena EUROSTAT metodologija;
4) procenat visokoobrazovanog kadra;
5) opšti racio likvidnosti;
6) poslovni rezultat;
7) pokazatelj zaduženosti.

Sredstva se mogu dodeliti za:
1. investicione projekte u proizvodnom sektoru:

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 100.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 200.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 300.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 400.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 500.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu.

2. investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Tekst Uredbe, lista jedinica lokalne samouprave i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede Republike Srbije (www.privreda.gov.rs) i Razvojne agencije Srbije (www.ras.gov.rs).

Prijavu za dodelu sredstava podsticaja, kao i propratnu dokumentaciju slati putem pošte na adresu Razvojne agencije Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd.

Za detaljna uputstva i dodatne informacije obratiti se na e-mail adresu: investicije@ras.gov.rs ili putem telefona: 011/3398-607.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv

I.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2018. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilj konkursa: Regionalni razvoj politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

• Realizaciji projekata strateškog značaja za lokalni i regionalni razvoj
• Izradi projektno tehničke dokumentacije za industrijske zone
• Izradi studija izvodljivosti za strateške projekte

II.
Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018 rebalans), u ukupnom iznosu od 1.764.000,34 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.000.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koji su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2. Podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa drugim jedinicama lokalnih samouprava i Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
3. Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom, a koji može imati više zasebnih projektnih aktivnosti u ukupnom iznosu do 1.000.000,00 dinara
4. Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
5. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan, jedna kopija u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv,
“KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv“, adresa podnosioca prijave i tekst:
“Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
6. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 20 dana od dana objavljivanja konkursa.
7. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
8. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
9. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
10. Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
11. Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: ognjendopudj@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-4158, radnim danom od 09 do 14 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu – Podsticajni programi.

CILJEVI KONKURSA:
– promocija biznis planova/poslovnih ideja i marketinška kampanja za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanjima na tv, putem propagandnog materijala) žena preduzetnica;
– podrška projektima koji se bave promocijom i marketinškom promocijom proizvoda udruženja.

USLOVI ZA UČEŠĆE:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane marketinške/konsultantske agencije sa teritorije AP Vojvodine;
2. Agencije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 400.000,00 dinara (slovima: četiristotinehiljadadinara).

KRITERIJUMI:
Komisija procenjuje i vrednuje projekte marketinških agencija primenom sledećih kriterijuma, dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 20 bodova);
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);
– mogućnost razvijanja programa/projekta i njegova održivost (do 10 bodova);
2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa/projekta – doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (najviše 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta);
– za oblast podsticaja razvoja preduzetničkih inicijativa žena za agencije koje se bave marketinškom promocijom proizvoda i usluga, a u čijem fokusu će biti proizvodi ili usluge žena preduzetnica, promocija izabranih biznis planova/poslovnih ideja i osmišljavanje
marketinške kampanje za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanja na TV, izrada propagandnog materijala…).
3. Prema ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima (ukupno najviše 40 bodova)
– procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima do 20 bodova);
– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 20 bodova).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE:
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka)
– Fotokopiju rešenja o registraciji,
– Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju,
– Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),

Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica“ sa naznakom Ne otvarati.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova Neće se uzimati neblagovremene, nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao i prijave koje nisu predmet Konkursa.

DONOŠENJE ODLUKE:
Komisija sačinjava preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijava marketinških agencija na javni konkurs primenom kriterijuma iz Pravilnika, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Liste iz stava 1 ovog člana objavljuju se na internet stranici Zavoda i učesnici javnog konkursa
imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

Na listu iz stava 1 ovog člana učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru učesnika javnog konkursa na listu stava 1 ovog člana donosi Komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Odluku o izboru i visini sredstava koja je konačna, donosi direktorka Zavoda – u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine u roku od najduže 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs.

Odluka se objavljuje na internet stranici Zavoda, nakon čega se podnosilac prijave kome se odobre sredstva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 14.06.2018 . godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/6615-133, 021/6617-177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost @gmail.com

Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara (miliondvestahiljadadinara). Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije programa uvođenja koordinatora za romska pitanja u jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– angažovanje koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini;
– učešće Roma/Romkinja tokom odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređivanje položaja Roma;
– implementacija i primena Strategije i Akcionog plana za unapređivanje položaja Roma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, s ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na ovom konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Konkursom će se finansirati bruto plata koordinatora za romska pitanja u iznosu od 40.000,00 dinara, u trajanju od 6 (šest) meseci. Podnosilac prijave može aplicirati samo za angažovanje jednog koordinatora za romska pitanja, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 240.000,00 dinara (dvestočetrdesethiljadadinara).

3. Opštine i gradovi u AP Vojvodini u obavezi su da nakon isteka perioda od šest meseci u kome je angažovanje koordinatora za romska pitanja finansirano putem konkursa: traže odobrenje od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije za nastavak angažovanja koordinatora za romska pitanja; sistematizuju radno mesto koordinatora za romska pitanja; angažuju ga na period od mininimum šest meseci na teret budžeta JLS; dostave izveštaj Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova o navedenim obavezama.

4. Opštine i gradovi u AP Vojvodini koji angažuju koordinatora za romska pitanja putem konkursa u obavezi su da obezbede adekvatne uslove za njegov rad (na primer: kancelarijski prostor, računar, internet, telefon).

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– pismo namere o daljem angažovanju koordinatora za romska pitanja, nakon isteka 6 (šest) meseci, koje je potpisao gradonačelnik/predsednik opštine;
– popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje JLS sprovodi na planu unapređivanja položaja Roma/Romkinja;

Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja”.

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na utvrđenom obrascu, prijave u kojima se traži iznos veći od predviđenog kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

Prijave podnosilaca kojima su u ranijem periodu dodeljivana sredstva, a koji nisu u ugovorenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava neće se razmatrati.

7. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima, dodelom odgovarajućeg broja bodova:

• Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):

– usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);

– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);

– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);

– procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)

– broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);

– angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).

• Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova):

– doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova);

– doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).

• Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):

– procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
– stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili drugih izvora (do 10 bodova).

8. Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

9. Rešenje o dodeli sredstava po isteku konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac prijave poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je prijava odobrena, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 03.09. 2018. godine.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na telefon 021/452-320

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje izrade i realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (trimilionadinara). Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, kao podrška programu izrade i usvajanja LAP-ova i podrška programu realizacije LAP-a za Rome u oblasti stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Implementacija i primena Strategije za unapređenje položaja Roma/Romkinja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.
– Izrada i usvajanje Lokalnih akcionih planova za poboljšanje položaja Roma u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;
– Definisanje mera, aktivnosti, mehanizama sprovođenja, rokova, troškova, izvora finansiranja, partnera, kao i institucija nadležnih za sprovođenje LAP-a.
– Realizacija Lokalnih akcionih planova za Rome u oblasti stanovanja u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;
– Poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja;
– Afirmacija učešća Roma/Romkinja u procesima odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma.

Finansijke obaveze realizovaće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Korisnici sredstava su dužni da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2018. godine.

Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:

1. Za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za poboljšanje položaja Roma u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine – 1.000.000,00 dinara;
2. Za realizaciju Lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja – 2.000.000,00 dinara;

Uslovi Konkursa:

Izrada lokalnog akcionog plana

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine;
2. Podnosilac prijave može aplicirati za izradu LAP-a koji se odnosi na oblasti predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, stanovanje, lična dokumenta, socijalna zaštita, rodna ravnopravnost, zabrana diskriminacije, informisanje, kultura, političko učešće, i interno raseljena lica i povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji;
3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (dvestotinehiljadadinara);
4. Opštine i gradovi koji apliciraju su u obavezi da obezbede učešće minimum jednako iznosu traženih sredstava na Konkursu u cilju izrade LAP-a za unapređenje položaja Roma/Romkinja;
5. Prednost na Konkursu će imati gradovi i opštine koji imaju angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku;
6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se izradu aplicira na Konkursu, sa planom utroška sredstava, budžetom;
– Odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa.
– Pismo namere o donošenju i budžetiranju LAP-a za čiju izradu se aplicira na Konkursu;

Za relizaciju LAP u oblasti stanovanja

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine;
2 .Podnosilac prijave može aplicirati za realizaciju LAP-a za Rome u oblasti stanovanja koja podrazumeva poboljšanje uslova stanovanja u kućama u kojima žive Romi i Romkinje.
3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara (milionpetstotinahiljadadinara).
4. Opštine i gradovi koji apliciraju u obavezi su da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na konkursu radi realizacije LAP-a za unapređivanje položaja Roma/Romkinja u oblasti stanovanja.
5. Prednost na Konkursu imaće gradovi i opštine koji imaju usvojen i budžetiran LAP za Rome u oblasti stanovanja, kao i angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku.
6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, s planom utroška sredstava, budžetom;
– odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa;
– pismo namere o budžetiranju LAP-a u oblasti stanovanja za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, koje je potpisao gradonačelnik/predsednik opštine.

Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa s naznakom: ”Konkurs za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja”.

7. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, prijave u kojima se traži iznos veći od predviđenog kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici sekretarijata: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

8. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:

• Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):

  • usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
  • jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
  • broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
  • procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)
  • broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);
  • angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).

• Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova):

  • doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova);
  • doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).

• Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):

  • procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
  • stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili drugih izvora (do 10 bodova).

9.Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

10. Rešenje o dodeli sredstava po isteku ovog konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je otvoren do 03.09.2018.godine.

Informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na telefon 021/452-320

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Sredstva za za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2018. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:
Namena A) korišćenja solarne energije (putem fotonaponskih panela) za zadovoljenje energetskih potreba u objektima farmi registrovanih za uzgoj životinja, sa ciljem nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom objekata farme, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije; U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. sve vrste građevinskih radova;
2. kupovinu polovne opreme i materijala;
3. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata iz člana 1. ovog Pravilnika, koji imaju za cilj:
Namena A) energetski održivih farmi registrovanih za uzgoj životinja sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
• podrške ruralnom razvoju, kroz povećanje energetske samostalnosti, smanjenje potrošnje energije na farmama a time i troškova koji sve više opterećuju primarnu proizvodnju kod uzgoja životinja;
• unapređenja i osavremenjivanja poljoprivredne proizvodnje kroz: revitalizaciju postojećih sistema za zadovoljenje energetskih potreba na farmama, kao i primenu savremenih raspoloživih tehnologija u proizvodnji;
• povećanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, kroz smanjenje troškova proizvodnje-usled smanjenja troškova potrošnje energije po jedinici proizvoda;
• poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet proizvodnje ili povećanje obima i kvaliteta proizvodnje;
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• sigurnijeg snabdevanja energijom;
• afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetpetmiliona dinara);
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po konkursu iznosi:
a. Za projekte energetski održivih farmi registrovanih za uzgoj životinja sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine: 3.000.000,00 dinara (trimiliona dinara)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu
5. Rok za podnošenje prijave je 18. jun 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI”, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinska sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina

I.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2018. godinu u oblasti razvoja lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilj konkursa: podsticaj razvoja i unapređenje administrativnih, radnih i upravljačkih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

• Uspostavljanju novih uslužnih centara ili dalji razvoj postojećih uslužnih centara kroz uvođenje novih usluga za građane u organima jedinica lokalne samouprave
• Poboljšanju komunikacije građana i organa lokalne samouprave u oblasti komunalne delatnosti (48 sati)
• Razradi mehanizama za efikasno učešće građana u upravljanju poslovima u javnom sektoru
• Unapređenju organizacije i funkcionisanja jedinica lokalne samouprave kroz primenu najbolje prakse u vezi modela organizovanja i upravljanja u jedinicama lokalne samouprave

II.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, 57/2017 i 17/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 250.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2. Podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa drugim jedinicama lokalnih samouprava.
3. Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom.
4. Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku:
jedan original overen pečatom i potpisan, dve kopije u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv: “ KONKURS za za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018.godina“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade
5. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 20. juni 2018. godine.
6. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
7. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
9. Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
10. Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: ognjen.dopuđ@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-4158, radnim danom od 09 do 14 časova.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

I.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2018. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilj konkursa: podsticanje jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine da upravljaju sopstvenim razvojem kroz pripremu i impementaciju dokumenata razvojnog planiranja i dokumenata javne politike u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 30/18 od 19. aprila 2018.)

Ovim konkursom biće finansirana izrada/revizija sledeće dokumentacije:
• Revizija postojećeg plana razvoja jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine sa rokom do 2020.godine (rok važenja plana razvoja je najkasnije do 2020. god.)
• Revizija postojeće sektorske strategije jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine sa rokom do 2020 (rok važenja sektorske strategije je najkasnije do 2020. god.)
• Izrada programa razvoja kao dokumenta javne politike za određenu oblast/sektor definisan kao prioritetni u okviru postojećeg plana razvoja. Program se razvija na period od 3 godine i mora biti praćen akcionim planom.
• Izrada srednjoročnih planova razvoja kao sveobuhvatnih planskih dokumenata na period od 3 godine sa ciljem povezivanja javnih politika sa srednjoročnim okvirom rashoda.

Ovim konkursom neće biti finansirana izrada dokumenata razvojnog planiranja i dokumenata javnih politika čiji je rok važenja nakon 2020. godine, zbog završetka finansijske perspektive EU 2014-2020. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije jasno naglašava potrebu usklađivanja planskih dokumenata na svim nivoima, sadržajem, procedurom i metodologijom prema preporukama Evropske komisije i uputstvima Vlade, u skladu sa potrebama koje proizilaze iz procesa pridruživanja.

II.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.500.000,00 dinara, u zavisnosti od tipa aktivnosti. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2. Podnosioci projekta su jedinice lokalne samouprave, i kao takve konkurišu samostalno.
3. Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom.
4. Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
5. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan, jedna kopija u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji naziv, “ KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnihpolitika“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
6. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15. jun 2018. godine.
7. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
8. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
9. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
10. Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
11. Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: ognjen.dopuđ@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-41-58, radnim danom od 09 do 15 časova.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2018. godinu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2018. godinu

Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi. Kako bi se osiguralo da programi za koji su planirana podsticajna sredstva pokrivaju čitavu teritoriju Republike Srbije, od maksimalno raspoloživih sredstava finansiraju se izabrani programi, i to:
1. Region Vojvodine
2. Region Šumadije i Zapadne Srbije
3. Region Istočne i Južne Srbije
4. Region Beograda.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program, a maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 3.000.000 dinara.

Finansijska sredstva su obezbeđena u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu i Finansijskom planu Ministarstva za 2018. godinu – za oblast zaštite potrošača, na razdelu 32, funkcija 410 i na ekonomskoj klasifikaciji 481-Dotacije nevladinim organizacijama, Programa 1506 Razvoj trgovine i zaštite potrošača u okviru Programske aktivnosti 0007 Podrška programima udruženja potrošača i iznose ukupno 20.000.000,00 (slovima: dvadesetmiliona) dinara.

Rok za podnošenje prijava predloga programa je 18. jun 2018. godine do 15,30 časova.

Javni poziv i Konkursna dokumentacija mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs) i Portala e-Uprave (https://www.euprava.gov.rs/).

Detaljnije