Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće programe saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede.

U okviru ovog programa biće finansirana saradnja privrednih društava ili javnih preduzeća sa akreditovanom naučnoistraživačkom organizacijom (instituti, fakulteti, univerziteti i centri izuzetnih vrednosti), sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem jačanja pozicije naučnoistraživačkih organizacija u pravcu saradnje s privredom i promocije njihovih usluga i proizvoda u uslovima tržišnog poslovanja.

Ovim konkursom i finansijskim planom Sekretarijata predviđeno je da se izdvoji ukupno 35.000.000,00 dinara, u maksimalnom iznosu vrednosti ugovora od 10.000.000,00 dinara.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do utroška planiranih sredstava.

Prijave za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede mogu da podnose privredna društva i javna preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • podnosilac prijave, privredno društvo, mora biti registrovano u Srbiji u skladu s važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, odnosno javno preduzeće mora biti osnovano kao preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u skladu s važećim Zakonom o javnim preduzećima;
  • u prethodne dve godine moraju imati pozitivno poslovanje;
  • moraju izmiriti dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu s propisima Republike Srbije;
  • ne sme da bude pod izrečenom merom zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja javnog konkursa, odnosno u vreme podnošenja prijave;
  • ne sme da bude u prethodnom postupku stečaja ili likvidacije.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „za učešće na javnom konkursu za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede”, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupuna 16. 21108 Novi Sad.

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za učešće u programu saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za učešće u programu saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Dragica Koldžin;
broj telefona: 021/4874576; imejl:

Detaljnije

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji AP Vojvodine

Oglašava se ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u okviru ribarskih područja koja su određena Rešenjem o ustanovljavanju ribarskih područja („Službeni glasnik RS”, broj 90/2015) i to:

1)     Ribarsko područje ,,Bačka”  
Deo sistema ”Tisa-Palić-Ludaš” kao sastavni deo Adorjanskog jezera, akumulacije između naselja Hajdukovo, Bačkih Vinograda i Kelebijskog jezera, Mrtva Tisa-Medenjača,  kao i druge prirodne ili veštačke ribolovne vode koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i voda koje su prethodnim konkursom iz 2016. godine ustupljene na period od 10 godina ( Odluka o ustupanju na korišćenje delova ribarskih područja ”Bačka”, ”Banat” i ”Srem”, objavljena na  web sajtu Sekretarijata).
Granica ribarskog područja polazi od 1297 km Dunava i ide na zapad i dalje na sever državnim granicom do reke Tise, a zatim nastavlja njenom desnom obalom do ušća u Dunav i dalje na zapad njegovom levom obalom do polazne tačke.

2)    Ribarsko područje ,,Banat”
Jezera – Peskara I, Peskara II i Peskara III kod Zrenjanina, Pozajmišta mineralnih sirovina ”Ribolovačko carstvo” – peskara kod Kikinde, Tisa od 65 km do ušća u Dunav, Obradovićeva bara, Belocrkvanska jezera i akumulacija Crna bara, kao i druge prirodne ili veštačke ribolovne vode koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i voda koje su prethodnim konkursom iz 2016. godine ustupljene na period od 10 godina ( Odluka o ustupanju na korišćenje delova ribarskih područja ”Bačka”, ”Banat” i ”Srem”, objavljena na  web sajtu Sekretarijata).
Granica ribarskog područja polazi od ušća Tise u Dunav i ide na sever desnom obalom reke Tise do državne granice, a zatim kreće na jugoistok državnom granicom do ušća Nere u Dunav i dalje desnom obalom Dunava do mosta na putu Smederevo – Kovin 1112 km, odakle nastavlja levom obalom Dunava do ušća Tamiša gde kreće na sever njegovom desnom obalom, odnosno administrativnom granicom Gradske opštine Palilula do Dunava i dalje njegovom levom obalom nastavlja do polazne tačke.

3)    Ribarsko područje ,,Srem”
Bosut i druge prirodne ili veštačke ribolovne vode koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i voda koje su prethodnim konkursom iz 2016. godine ustupljene na period od 10 godina ( Odluka o ustupanju na korišćenje delova ribarskih područja ”Bačka”, ”Banat” i ”Srem”, objavljena na  web sajtu Sekretarijata).
Granica ribarskog područja polazi od 49 km reke Save i ide desnom obalom do 96 km i prelazi na levu obalu gde nastavlja do 123km, a zatim ponovo prelazi na desnu obalu i nastavlja do 207 km Save. Granica dalje nastavlja državnom granicom na sever do 1297 km Dunava i njegovom levom obalom  ide do Starih Banovaca i nastavlja na jug istočnim granicama opština Stara Pazova i Pećinci do polazne tačke.

Delovi ribarskih područja  ,,Bačka”, ,,Banat” i ,,Srem” ustupaju se na period od deset godina.

Pravo prijave na konkurs imaju privredna društva, javna preduzeća ili druga pravna lica ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (u daljem tekstu: Zakon).

Konkursna dokumentacija se podnosi u pisarnici neposredno ili poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam  i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.  Rok za podnošenje prijava po Konkursu teče od narednog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ zaključno sa 12.05.2017. godine.

Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem mejla:

Detaljnije

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2017. godini

Javni oglas se raspisuje za dodelu  stipendija sportistima u 2017. godini iz budžeta opštine Kanjiža u iznosu od 870.000,00 dinara.

Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini Kanjiža, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status talentovanog – perspektivnog sportiste.

Kandidate za status talentovanog–perspektivnog sportiste predlažu sportske organizacije, po osnovu kategorizacije sportista

Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije i rezultata rada, diploma i zahvalnica ostvarenih u protekloj godini.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju:
• da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira
• da uredno i redovno obavlja sve obaveze sportiste pri sportskoj organizaciji, školskom timu, reprezentaciji itd.
• da svojim ponašanjem podstiče i promoviše etičke vrednosti sporta i sportskog života i stvaralaštva,
• da nije mlađi od 12 godina niti stariji od 24 godina,
• da ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ iz vladanja u školi koju pohađa,
• da ima stalno prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža,
• da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija.

Po raspisanom konkursu za sportske stipendije, sportski klubovi članovi Sportskog saveza opštine Kanjiža, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za dva kandidata.

Sem propisanih obrazaca, sportski klubovi dostavljaju dokaze u pisanoj formi u vidu biltena, diploma, zahvalnica, spiskova saveza ili dokumenta kojim potvrđuju status sportiste.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji na obrascu prijave koja čini sastavni deo ove Odluke i konkursne dokumentacije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u navedenom roku, Komisiji za dodelu stipendija sportistima, sa naznakom „Za sportske stipendije – ne otvaraj“, a preko Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Kanjiža, Kanjiža, Glavni trg br. 1.

Detaljnije

Save

Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za finansiranje posebnih  programa za  potrebe  i interese građana  u oblasti sporta u opštini Kanjiža  iz budžeta opštine Kanjiža u   2017. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2017. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 27/2016 i 2/2017) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa  u oblasti sporta  u ukupnom iznosu od 640.000,00  dinara.

Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju se sledeći posebni programi:
1. predškolski i školski sport (rad školskih sportskih sekcija  i društava, opštinska i međuopštinska školska sportska tamičenja i dr.),

2. organizacija  sportskih takmičenja  od posebnog značaja za opštinu.

Prijave  se podnose u štampanom obliku, na obrascu  prijave  (obrazac br. 1) koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili se dostavlja  putem pošte na adresu: Kanjiža,  Glavni  trg br.1., sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA“.

Javni konkurs je otvoren do 27.04.2017. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Datum obaveštavanja nosioca programa o odobrenim programima je 10.05.2017.godine.

Krajnji rok do koga moraju biti upotrebljena dobijena sredstva je 31.12.2017. godine.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva  mogu se  dobiti na telefon 064-806-2198- Igor  Vuković.

Detaljnije

Javni poziv za finansiranje godišnjih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za finansiranje  godišnjih   programa za  potrebe  i interese građana  u oblasti sporta u opštini Kanjiža  iz budžeta opštine Kanjiža u 2017. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2017. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 27/2016  i 2/2017) planirana su sredstva za finansiranje godišnjih  programa  u oblasti sporta  u ukupnom iznosu od  8.435.000,00  dinara.

Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju se sledeći  godišnji programi:
1. podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladina, žena i osoba  sa invaliditetom na godišnjem nivou;

2. aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja i teritorijalnog sportskog saveza na teritoriji opštine od posebnog značaja za opštinu.

Prijave  se podnose u štampanom obliku, na obrascu  prijave  (obrazac br. 2) koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili se dostavlja  putem pošte na adresu: Kanjiža,  Glavni  trg br.1., sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH  PROGRAMA U OBLASTI SPORTA“.

Javni konkurs je otvoren do 27.04.2017.godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Datum obaveštavanja nosioca programa o odobrenim programima je  10.05.2017.godine.

Krajnji rok do koga moraju biti upotrebljena dobijena sredstva je 31.12.2017.godine.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva  mogu se  dobiti na telefon 064-806-2198 – Igor  Vuković.

Detaljnije

Konkurs za učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje

TRAG FONDACIJA

Konkurs za učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje

Otvoren je jubilarni peti konkurs Nacionalnog foruma za zelene ideje, koji nagrađuje najbolje ekološki orijentisane poslovne projekte. Inovativne ideje zasnovane na principima održivog razvoja imaće priliku da dobiju podršku u vidu donacije Trag fondacije, Fonda braće Rokfeler (RBF) i Erste Banke, a ove godine podršci se pridružio i novi partner – Humanitarna organizacija Church World Service (CWS). Pored novčane podrške u iznosu od 5.000 američkih dolara, pobednički projekti biće dodatno podržani putem konsultacija i mentorstva, kako bi postali konkurentni i održivi na duži period.

Cilj konkursa, otvorenog do 5. maja, jeste da se prepoznaju i podrže ideje udruženja, malih preduzeća, preduzetnika i pojedinaca, koje će, pored najvećeg potencijala održivosti, ostvariti i najsnažniji socioekonomski razvojni uticaj na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Konkurs je otvoren do 5. maja 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs – Unapređenje saznanja dece o efikasnom korišćenju energije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2017.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na područiju Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

Rok: 27.04.2017. godine

Detaljnije

Telenor Dan devojčica 2017

UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

Dan devojčica 2017

Dan devojčica u IKT- u ustanovljen je na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se svakog poslednjeg četvrtka u aprilu. Od 2001. godine, kada je u Evropi (Nemačkoj) prvi put obeležen Dan devojčica, u ovoj manifestaciji učestvovalo je više od million devojčica. Dan devojčica u IKT-u ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, već da se rukovode ličnim interesima i talentima.

Udruženje poslovnih žena Srbije prvi put je organizovalo Dan devojčica 28. aprila 2011. godine.

U proteklih 6 godina koliko UPŽ Srbije sprovodi Dan devojčica kroz projekat je prošlo više od 6500 devojčica, a rezultati pokazuju zainteresovanost devojčica da kroz ovakav vid realnih susreta sa preduzetnicama prepoznaju preduzetništvo kao moguće buduće mesto za zapošljavanje.

Ove godine Telenor Dan devojčica će se odvijati i realizovati kroz tri različite aktivnosti.

Aktivnost 1: „Takmičenje za osnovce: Uhvati ideju“

U okviru takmičenja će timovi učenica završnih razreda osnovne škole biti pozvane da kroz korišćenje savremenih načina komunikacije predstave svoje preduzetničke ideje na temu „Kako da znanje pretvorim u preduzetništvo“, a prilagođeno njihovom uzrastu. Prilikom osmišljavanja i prezentovanja svojih ideja moći će da koriste formu video tutorijala na zadate teme koje će biti prezentovane na You tube kanalu UPŽ Srbije. Nakon evaluacije radova, stručna komisija će doneti odluku o pobednicima, a nagrade će biti dodeljene u okviru Trening radionice za finalistkinje.

Aktivnost 2: Glavni događaj- posete kompanijama

Glavni događaj planiran je za četvrtak, 27. 04. 2017. godine kada učenice završnih razreda osnovnih škola posećuju izabrana preduzeća u svim gradovima u Srbiji gde će biti održan „Dan devojčica“ i tako dobijaju priliku da steknu konkretna iskustva u oblasti u kojima žene nisu dovoljno zastupljene, poput inženjerstva, mašinstva i IT sektora. Takođe, UPŽ Srbije namerava da nastavi sa praksom promovisanja preduzetništva među mladim osobama i u drugim sektorima, te poziva i druge kompanije da otvore svoja vrata devojčicama i tako doprinesu podsticanju njihovog većeg učešća u preduzetništvu, u kojem još uvek postoji rodni jaz.

Aktivnost 3: Trening radionica za finalistkinje „Kako da znanje pretvorim u preduzetništvo?“

Trening radionica za finalistkinje će se održati u četvrtak, 27.04.2017. godine i za temu imati preduzetništvo kod mladih, kada će predstavnice timova najboljih radova koji su ušli u finale  imati nakon radionice i petominutne prezentacije svojih radova nakon čega će bit doneta odluka o pobednicima nakon glasanja stručne komisije.
Projekat realizuju:

Udruženje poslovnih žena Srbije, Telenor Fondacija, Schneider Electric DOO, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, kroz dva projekta: Podsticanje zapošljavanja mladih (YEP) i Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji (VET), Kancelarija za mlade, Centar Inventiva, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo omladine i sporta , Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i SME Week.

Detaljnije

Save

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija  nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini za 2017. godinu  

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u danjem tekstu: Sekretarijat), u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2017. godini, finansira i sufinansira udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, za programe i projekte, u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini u iznosu od 362.500,00 dinara i u oblasti aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina u iznosu od 1.873.000,00 dinara.

I) RASPODELA SREDSTAVA U OBLASTI OBRAZOVANJA
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Sredstva u iznosu od 362.500,00 dinara namenjena su za finansiranje  i sufinansiranje sledećih prioriteta:
1.    modernizacije obrazovno-vaspitnog rada;
2.    usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
3.    negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
4.    podršku inkluzivnom obrazovanju i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja;
5.    podsticanje vannastavnih aktivnosti.

Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1) odgovor na temu programa/projekta;
2) uticaj predloženog programa/projekta;
3) kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:
1)    fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre;
2)    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3)    fotokopija izvoda iz statuta udruženja ili osnivačkog akta (u kome je utvrđeno da
se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom), overeno od strane   udruženja.

II) RASPODELA SREDSTAVA U OBLASTI AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA  NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA
Pravo učestovanja na Konkursu imaju registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koje se bave:
•    očuvanjem i negovanjem jezika, narodnih običaja i starih zanata;
•    negovanjem i podsticanjem narodnog stvaralaštva;
•    organizacijom programa  i projekata  multikulturalnog karaktera u cilju razvijanja duha tolerancije;
•    predstavljanjem kulturnih dobara od izuzetnog značaja za nacionalne zajednice;
•    zaštitom i prezentacijom folklornog nasleđa;
•    negovanjem književnog, dramskog, scenskog, muzičkog i likovnog stvaralaštva;
•    organizacijom memorijala, festivala, manifestacija, jubileja, kolonija, kampova;
•    negovanjem i razvojem amaterizma;
•    naučnim   i drugim istraživanjima;
•    negovanjem saradnje sa matičnim zemljama i drugih oblika međunarodne saradnje;
•    izdavaštvom u oblasti prava nacionalnih zajednica- nacionalnih manjina;
•    očuvanjem i negovanjem međunacionalne tolerancije;
•    očuvanjem i negovanjem nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika romske  nacionalne zajednice radi realizacije afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma;
•    organizovanjem seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova, odnosno kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija;
•    ostalim programima i projektima usmerenim na ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Sredstva u iznosu od 1.873.000,00 dinara namenjena su za sufinansiranje :
-redovne delatnosti
-nabavke opreme i
-programa i projekata organizacija  nacionalnih manjina  – nacionalnih zajednica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine

Kriterijumi za dodelu sredstava su:
– procentualno učešće pojedine nacionalne manjine-nacionalne zajednice u ukupnoj manjinskoj populaciji u AP Vojvodini;
– brojnost njenih organizacija i njihove aktivnosti u čijem se sufinansiranju učestvuje;
– ukupni materijalni troškovi;
– prostorni karakter i značaj manifestacije ili projekta (međunarodni, multietnički, od šireg značaja, međuopštinski, lokalni itd.);
– vremensko trajanje manifestacije ili projekta;
– broj učesnika manifestacije ili projekta;
– interesovanje i posećenost publike;
– kontinuitet i redovnost održavanja manifestacije;
– medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
– prateće i naknadne aktivnosti (poseban nastup i predstavljanje pobednika, gala večeri, izdavanje zbornika, kataloga i drugih publikacija i sl.);
– broj zaposlenih lica kod podnosioca zahteva;
– ostale aktivnosti, manifestacije i priredbe koje organizuje podnosilac zahteva;
– finansiranje manifestacija od drugih organa, organizacija, fondova, sponzora ili donatora iz zemlje ili inostranstva

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu

1.    Fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre
2.    Potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3.    dokaz o otvorenom računu kod poslovne banke ili dokaz o otvorenom računu kod Uprave za trezor sa naznakom jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava kod Uprave (JB KJS).

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:
•    Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata, za nemene predviđene ovim konkursom – za oblast  obrazovanje obrazac 1, za oblast nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica obrazac 2;
•     Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni budžetski korisnici;
•    Neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa neće se uzimati u razmatranje;
•    prijave od strane učesnika na konkursu kojima su dodeljena sredstva na osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata neće se uzimati u razmatranje;
•    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
•    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
•    Protiv odluke od dodeli sredstava ne može se uložiti žalba;
•    Prijave na konkurs se podnose od dana objavljivanja konkursa, a najkasnije do 15.novembra 2017.godine;
•    Raspodela sredstava po konkursu vršiće se do utroška sredstava opredeljenih konkursom, u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave;
•    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
•    Jedno pravno lice može da podnese najviše jednu prijavu;

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
•    Obrazac 1 i obrazac 2 prijave kao i tekst konkursa može se preuzeti od  dana objavljivanja konkursa u prostorijama Sekretarijata (kancelarija 63/I) ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs
•    Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine-nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u radu organa Autonomne pokrajine Vojvodine;
•    Prijave se podnose:
1.) lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
2) poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za  obrazovanje,propise upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16. SA NAZNAKOM: Za konkurs za finansiranje i sufinansiranje  projekata u oblasti obrazovanja ili
Za konkurs za sufinansiranje aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina

PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ukoliko se na korisnik sredstava Konkursa primenjuje člana 2. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće tih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

OCENJIVANJE PROJEKATA I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA
•    Podnete prijave razmatra komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
•    Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
•    Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o finansiranju odnosno sufinansiranju;
•    Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Detaljnije

Јavni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Јavni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2017. godinu ‒ za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini dodeliće ukupno 56.000.000,00 dinara.
Sredstva po ovom javnom konkursu dodeljivaće se po postupku i kriterijumima utvrđenim Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini („Službeni list APV”, broj16/17).

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Korisnici sredstava dodeljenih po ovom konkursu dužni su da programe, mere i aktivnosti realizuju do 31. decembra 2017. godine.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini, po ovom konkursu, dodeliće ukupno 56.000.000,00 dinara za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, mera i aktivnosti, za podsticaj i razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, što podrazumeva:
– dnevne usluge u zajednici ‒  kao što su dnevni boravak, pomoć u kući i svratište, uz aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
– usluge podrške za samostalan život ‒ kao što su stanovanje uz podršku, personalna asistencija ‒ koje se pružaju pojedincu da bi se njegove mogućnosti za zadovoljenje osnovnih potreba izjednačile s mogućnostima ostalih članova društva, da bi mu se poboljšao kvalitet života i da bi mogao da vodi aktivan i samostalan život u društvu;
– savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; savetovanje i podrška u slučajevima nasilja; porodična terapija; medijacija; SOS telefoni i druge savetodavno-terapijske usluge;
– usluge smeštaja podizanjem i standardizacijom kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima na smeštaju.

Navedenim uslugama socijalne zaštite zadovoljavaju se specifične potrebe sledećih korisnika:
– dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu s roditeljima, starateljom i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, nasilja i eksploatacije i žrtve trgovine ljudima;
– odraslih i starijih čiji su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.
Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:
– ustanovama socijalne zaštite ‒ 45.000,000,00 dinara;
– pružaocima usluga socijalne zaštite – udruženjima građana ‒ 11.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i pružaoci usluga socijalne zaštite – udruženja građana ‒ upisani u registar u nadležnom organu za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donose ili na koje daju saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (broj telefona: 487-4400).
Uz prijavu, podnosi se i sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose putem pošte na adresu ‒ Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom ‒ „za konkurs”.

Prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i koje nisu predmet javnog konkursa, kao i prijave koje su podnete nakon roka koji je propisan konkursom ‒ neće se razmatrati.

Prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva u prethodna dva sprovedena javna konkursa pomenutog sekretarijata, a koji nisu u utvrđenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava ‒ neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA
Postupak javnog konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Komisija procenjuje i vrednuje dodelom odgovarajućeg broja bodova, prema sledećim kriterijumima.

1.    Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 40 bodova):
– usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
– potencijal održivosti i nadgradnje projekta (do 10 bodova).

2.    Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 30 bodova):
–    doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti socijalne zaštite;
–    doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe.

3.    Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
– visina traženih sredstava za realizaciju aktivnosti (do 10 bodova);
– stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora (do 10 bodova).

Komisija sačinjava listu vrednovanja i rangiranja prijava ustanova socijalne zaštite i pružalaca usluga socijalne zaštite – udruženja građana na javni konkurs primenom navedenih kriterijuma, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora, uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja. O prigovoru učesnika javnog konkursa odluku donosi komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Nakon odlučivanja po podnetim prigovorima, komisija sačinjava predlog konačne liste vrednovanja i rangiranja prijava ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite – udruženja građana na javni konkurs, koja se objavljuje na internet stranici pomenutog sekretarijata.

O dodeli sredstava i visini sredstava, rešenjem koje je konačno, odlučuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja predloga konačne liste vrednovanja i rangiranja prijava.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Andreja Stajšić, broj telefona 021/487-4400; imejl ‒

Detaljnije