Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”

POKRAJINSKI SEKRETARIJATI

Za čistije i zelenije škole u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-zajednice, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprovrivredu i šumarstvo u saradnji sa RECAN – fondom za reciklažu limenki i Pokretom gorana Vojvodine, upućuju Javni poziv za učešće u realizaciji programa “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2018/2019 godinu, s ciljem podizanja svesti i lične odogovornosti za brigu o životnoj sredini, kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i lokalnim sredinama.

Rok: 31.10.2018. godine

Detaljnije

Dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta

 

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) raspisuje javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za realizaciju pilot projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta. Jedinice lokalne samouprave i gradske opštine (u daljem tekstu: kandidati) konkurišu za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta.

Saglasno članu 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), svrha jedinstvenih upravnih mesta jeste povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada organa, u situacijama kada je za ostvarivanje jednog ili više prava potrebno postupanje jednog ili više organa, a radi ostvarenja sledećih ciljeva:

• poučavanja podnosioca zahteva, na način kako bi to učinio nadležni organ, o tome šta je sve organima potrebno da bi postupili po zahtevu;
• primanje zahteva za priznavanje prava ili drugo postupanje u upravnoj stvari, mišljenja, objašnjenja, komentara, kao i dokumenata i pravnih sredstava, saglasno propisu, i njihovo dostavljanje nadležnim organima;
• obaveštavanje podnosioca zahteva o tome koje je radnje preduzeo nadležni organ i pravnim aktima koje je doneo.

Sve radnje na jedinstvenom upravnom mestu se mogu vršiti elektronskim putem, putem pošte ili na drugi pogodan način, pri čemu uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta ne utiče na nadležnost organa niti na pravo stranke da se direktno obraća nadležnom organu. Rokovi za odlučivanje o zahtevu stranke pred nadležnim organima počinju da teku od dana kada je podnet uredan zahtev na jedinstvenom upravnom mestu.

Imajući u vidu navedeno i činjenicu da se radi o normi organizacionog karaktera, potrebno je da jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine uspostave jedinstvena upravna mesta na način koji će u najvećoj meri, a u skladu sa postojećim potrebama i kapacitetima samih jedinica lokalne samouprave i gradskih opština, uticati na povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada i na pojednostavljenje postupaka i procedura, što će dalje omogućiti smanjenje administrativnog opterećenja, uštede vremena i novca, kao i funkcionisanje uprave kao servisa građana.

Radi formulisanja i optimalnog uređenja bližih uslova, kriterijuma i merila koji se primenjuju u postupku određivanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i načina saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu, koje će pozakonskim aktom propisati Vlada, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je obezbedilo sredstva za sprovođenje pilot projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenih ciljeva iznosi 52.000.000,00 dinara, a sredstva za podršku odobravaće se kandidatima bespovratno.

Broj kandidata kojima može biti odobrena dodela sredstava za navedene namene ne može biti veći od 5 (pet) jedinica lokalne samouprave odnosno gradskih opština. Minimalan iznos sredstava koja se dodeljuje pojedinačnom kandidatu iznosi 10 procenata od ukupnog iznosa predviđenih sredstava.

Javni poziv sadrži obrazac prijave i informacije o potrebnim dokumentima odnosno podacima koje je potrebno dostaviti prilikom podnošenja prijave, kao i rok za prijavu.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

• odgovarajući stepen tehničke opremljenosti (posedovanje interneta, čitača ličnih karata, operativnog sistema Windows 7 i više, elektronskih sertifikata);
• postojanje odgovarajućeg fizičkog prostora (šalter sale ili druge prostorije) u kojoj se može uspostaviti jedinstveno upravno mesto;
• korišćenje Modela administrativnih postupaka na lokalnom nivou objavljenih na veb prezenatciji Stalne konferencije gradova i opština (http://www.skgo.org/modeli-administartivnih-procedura);
• korišćenje Informacionog sistema eZUP (http://www.mduls.gov.rs/ezup.php);
• obavezno ko-finansiranje u minimalnom iznosu od 10% od predviđenog iznosa budžeta projekta;
• sprovođenje objedinjene procedure u postupcima izdavanja akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata, sprovođenje postupka ostvarivanja prava prilikom rođenja deteta „Bebo, dobrodošla na svet“ i drugih integrisanih procedura;
• postojanje prethodnih sličnih aktivnosti koje sprovode kandidati;
• postojanje potrebe da se pruži pomoć kandidatu za ostvarenje navedenih ciljeva i aktivnosti.

Obavezno je ispunjenje kriterijuma iz tač. 1) – 5), dok će ispunjenje kriterijuma iz tač. 6) – 8) služiti za dopunsko rangiranje onih jedinica lokalne samouprave sa istim stepenom ispunjenosti obaveznih kriterijuma.

MDULS će izvršiti preliminarnu ocenu dobijenih podataka kandidata koji su se prijavili na javni poziv, u odnosu na kriterijume definisane u samom pozivu i izvršiti proveru ispunjenosti formalnih kriterijuma poziva.

Radi usvajanja rang liste kandidata koje su ispunile uslove navedene u javnom pozivu, MDULS je formiralo Komisiju za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, koja je sastavljena od predstavnika MDULS i koja će predložiti rang listu ministru državne uprave i lokalne samouprave.

Odluku o izboru kandidata koje ostvaruju pravo na podršku prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta donosi ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Sredstva za podršku realizovaće se za:
• opremanje jedinstvenog upravnog mesta;
• nabavku neophodnih tehničkih sredstava za realizaciju pilot projekta;
• podršku u osnivanju jedinstvenih upravnih mesta (nova sistematizacija i organizacija, obuke za službenike i drugo).

Kontrolu namenske upotrebe sredstava, na osnovu izveštaja o realizaciji ovog programa po korisnicima, vrši Ministarstvo finansija.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovani kandidati dužni da podnesu uz zahtev:
• pravilno popunjen Obrazac prijave;
• elaborat koji sadrži detaljno obrađene verifikatore za ispunjenost svih navedenih kriterijuma.

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava i način prijavljivanja:
Sredstva za podršku mogu dobiti oni kandidati koji su blagovremeno dostavili prijavu i koji su ispunili sve predviđene kriterijume.

Kandidatu se mogu odobriti sredstva po jednom zahtevu, u toku kalendarske godine.

Javni poziv će biti objavljen na veb prezentaciji MDULS, kao i u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”. (datum objavljivanja na sajtu Ministarstva je 12.10.2018. g.)
Zahtev za raspodelu sredstava dostavlja se na Obrascu, koji se preuzima na veb prezentaciji MDULS: www.mduls.gov.rs.

Uz zahtev se dostavlja i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.

Zahtev za raspodelu sredstava sa dokumentacijom, kandidat dostavlja na sledeću adresu:
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave
Birčaninova 6, 11000 Beograd

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi za raspodelu se neće razmatrati.

Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradskim opštinama donosi odluku o raspodeli sredstava (u daljem tekstu: Odluka) u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave i objavljuje je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kao i na veb prezentaciji MDULS: www.mduls.gov.rs.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon MDULS, Sektor za razvoj dobre uprave, broj telefona: 011/3345-236.

Detaljnije

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini – organizovanje kongresa

1. CILJ
Cilj Javnog konkursa o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini – organizovanje kongresa (u daljem tekstu: Konkurs) je podsticanje rada udruženja građana koja organizuju kongres na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja se bave unapređenjem turističke ponude Autonomne pokrajine Vojvodine kroz organizovanje kongresa od pokrajinskog, republičkog i međunarodnog značaja (u daljem tekstu: Kongres).

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za organizovanje kongresa na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za Kongrese koji su realizovani u periodu od 01.01.2018. do 30.11.2018. godine.
Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu na Konkurs.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2018. godine sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Uslovi za učešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini – organizovanje kongresa. (u daljem tekstu: Pravilnik).

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava po nameni koji se dodeljuje po odobrenom projektu je 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 350.000,00 dinara.

Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Iznos odobrenih Sredstava može biti manji od iznosa traženih Sredstava.

U slučaju kada je iznos odobrenih sredstava manji od iznosa traženih sredstava Podnosilac prijave kome su odobrena sredstva ne može izvršiti reviziju budžeta projekta.

Isplata sredstava se vrši po principu refundacije nakon pravdanja prihvatljivih troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta, a koji su propisani Pravilnikom.

Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja projekta propisani su Pravilnikom.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte ”NE OTVARATI – KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI – KONGRESI”, ili lično na pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
Rok za podnošenje prijave je 31.10.2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4481 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini

1. CILJ
Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini.

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena privrednim komorama i udruženjima za organizaciju regionalnih međunarodnih i specijalizovanih (za određenu vrstu proizvoda) sajmova.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sajmove koji se reailizuju u periodu od 01.12.2017. do 30.11.2018. godine.
Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu na Konkurs.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju privredne komore i udruženja građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2018. godine sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Uslovi za učešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini. (u daljem tekstu: Pravilnik)

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 525.000,00 dinara.
Iznos sredstva prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova i to najmanje od 50.000,00 do najviše 500.000,00 dinara.

Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Isplata sredstava se vrši po principu refundacije nakon pravdanja prihvatljivih troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta, a koji su propisani Pravilnikom.

Iznos odobrenih Sredstava može biti manji od iznosa traženih Sredstava.

U slučaju kada je iznos odobrenih sredstava manji od iznosa traženih sredstava Podnosilac prijave kome su odobrena sredstva ne može izvršiti reviziju budžeta projekta.

Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja projekta propisani su Pravilnikom.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte NE OTVARATI – JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI , ili lično na pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
Rok za podnošenje prijave je 31.10.2018. godine.

7. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4481; 021/487-4489 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2018. godini

Potrebna dokumentacija podnosi se zaključno sa 26.10.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva – programi za žene u ruralu

MINISTRASTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018 – programi za žene u ruralu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno realizacija programa koji za cilj imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti.

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.000.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 29.10.2018.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo i informacionu bezbednost, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Dokumentacija i propisani obrasci se dostavljaju u:
– jednom originalnom primerku overenom od strane podnosioca programa,
– jednoj štampanoj fotokopiji i
– elektronskoj verziji sa svim popunjenim obrascima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Detaljnije

Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji

I Predmet javnog konkursa:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je na osnovu Zakona o dualnom obrazovanju, Strategije razvoja obrazovanja do 2020, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011 i 55/2013 – autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016-odluka US) – predvidelo realizaciju aktivnosti promocije Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji.

Nacionalni model dualnog obrazovanja Republike Srbije obuhvata dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje. Dualno obrazovanje predstavlja model realizacije nastave u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenjem kroz rad kod odgovarajućeg poslodavca, stiču i izgrađuju veštine, znanja i sposobnosti u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Uspostavljanjem sistema dualnog obrazovanje obezbeđuje se unapređivanje kvaliteta kompetencija mladih omogućavajući im da pored važnih teorijskih znanja koja stiču u školi, praktična znanja stiču kroz učenje kroz rad u realnom radnom okruženju. Dualnim obrazovanjem mladima se omogućava i prolaznost ka višim nivoima obrazovanja. Cilj uspostavljanja dualnog obrazovanja je i ubrzavanje tranzicije iz sistema obrazovanja na tržište rada i unapređivanje zapošljavanja i zapošljivosti.

Preduzetničko obrazovanje podrazumeva realizaciju nastave kroz međupredmetno uvezivanje sadržaja predstavljeno kroz „školski projekat“ iz određenih oblasti. Predmet preduzetničko obrazovanje uvedeno je u svim završnim razredima srednjih stručnih škola u preko 80 obrazovnih profila koje imaju standard kvalifikacije. Od ukupnog broja učenika, svih srednjih stručnih škola, 60%-70% učenika imaju predmet preduzetničko obrazovanje u završnim razredima. Cilj preduzetničkog obrazovanja je osposobljavanje za preduzimljivo sprovođenje aktivnosti iz konteksta porodičnog, makro i mikro socijalnog okruženja i razvoj kompetencija potrebnih za uspešno uključivanje u svet rada i sticanje ekonomske i finansijske pismenosti.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u prethodnom periodu donelo Zakon o dualnom obrazovanju i objavilo tri pravilnika koji bliže određuju rad tima za karijerno vođenje i savetovanje učenika u dualnom sistemu obrazovanja, raspoređivanje učenika za učenje kroz rad i program obuke, bliže uslove i druga pitanja od značaja za polaganje ispita za instruktora u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju. Pravilnik o učeničkim zadrugama je donet 29.05.2018. godine. Sve osnovne i srednje škole imaju pravo i mogućnost da osnivaju učeničke zadruge usmerene na razvoj preduzetništva, radnih navika, timskog rada. Do sada je, prema evidenciji Saveza učeničkih zadruga, radilo oko 80 zadruga u osnovnim i srednjim školama i specijalnim školama.

II Osnovne specifikacije aktivnosti:
Predmet javnog konkursa je realizacija promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji angažovanjem udruženja.

Od podnosioca prijave na javni konkurs se očekuje da izvrši sledeće:

 • Da realizuje edukativne i promotivne radionice za dualno i preduzetničko obrazovanje, karijerno vođenje i savetovanje;
 • Da realizuje konferencije, obuke i tribine za dualno i preduzetničko obrazovanje, karijerno vođenje i savetovanje;
  ­
 • Da nevedene aktivnosti realizuje u roku od 6 meseci od dana potpisivanja ugovora.
  ­
 • Da navedene aktivnosti realizuje u 10 gradova Srbije;
  ­
 • Da u okviru promotivnih aktivnosti realizuje 70 konferencija, obuka i tribina o dualnom i preduzetničkom obrazovanju, karijernom vođenju i savetovanju, đačkim zadrugama i finansijskoj pismenosti.
  ­
 • Da navedene aktivnosti realizuje u 174 osnovne i srednje škole i kompanije;
  ­
 • Da postupa po uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
  ­
 • Da obezbedi stručan kadar neophodan za realizaciju promotivnih aktivnosti;
  ­
 • Da obezbedi učešće što većeg broja mladih;
  ­
 • Da dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja mesečne izveštaje o realizovanim promotivnim aktivnostima;
  ­
 • Da dostavi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja finalni izveštaj o realizovanim promotivnim aktivnostima;
  ­
 • Da tokom realizacije promotivnih aktivnosti, a u skladu sa navedenim aktivnostima, poštuje propise Republike Srbije.

III Uslovi za učešće:
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

– Koja su registrovana sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osnovana radi ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja.
Dokaz: fotokopija rešenja i odluke o osnivanju udruženja (iz Agencije za privredne registre).

– Koja su se bavila realizacijom programa u edukaciji i radu sa mladima više od 3 (tri) godine.
Dokaz: spisak o realizovanim programima u edukaciji i radu sa mladima i izjava odgovorne osobe pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

– Koja imaju neophodan stručni kadar za obavljanje aktivnosti predviđenih javnim konkursom.
Dokaz: radne biografije stručnog kadra, tima.

– Sa relevantnim iskustvom, najmanje 3 (tri) godine, za obavljanje konferencija, tribina i drugih promotivnih aktivnosti, a u cilju unapređivanja obrazovanja i vaspitanja.
Dokaz: referentna lista i izjava odgovorne osobe pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću

IV Način prijave:
Prijava na konkurs treba da sadrži:
1. Podatke o podnosiocu prijave (obrazac 1);
2. Plan realizacije promotivnih aktivnosti koji sadrži okvirni plan realizacije i spisak promotivnih aktivnosti;
3. Dokaze kojima podnosilac prijave dokazuje da ispunjava uslove za prijavu na javni konkurs;
4. Listu relevantnih referenci uz izjavu odgovornog lica pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o ispravnosti podataka podnetih u prijavi

V Rok za podnošenje prijave i predloga kao i načina dostavljanja predloga:
Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem – „A“ i „AA“, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl) u zatvorenoj koverti, s tim što je neophodno da konkursna dokumentacija stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje.

Na poleđini koverte navesti naziv i adresu podnosioca prijave sa naznakom:
„Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji“, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat VIII, Krilo C, Kancelarija 26, kao i elektronskom poštom na sledeću adresu: gabrijela.grujic@mpn.gov.rs.

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave i naziv konkursa.

Konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.
Udruženja – učesnici konkursa prijavu i predlog programa podnose u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (datum objave: 11.10.2018.).

Za dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.grujic@mpn.gov.rs.

Detaljnije

Inovacioni vaučeri

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Inovacioni vaučeri

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Visina iznosa finansiranja:
• do 800.000 dinara, odnosno 80% ukupnih troškova usluge, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV)
• najmanje 20% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih izvora nezavisno od Fonda
Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u ukupnom maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Uslovi za konkurisanje:
Za podnosioca prijave
• mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre (APR)
• sa sedištem u Srbiji
• u većinskom privatnom vlasništvu

Za pružaoca usluge
• javne naučnoistraživačke organizacije i sve ostale akreditovane naučnoistraživačke organizacije (uključujući i one u privatnom vlasništvu)
Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/.

Usluge koje se finansiraju:
• Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga
• Dokaz koncepta
• Studija izvodljivosti
• Proizvodnja laboratorijskog prototipa
• Izrada demonstracionog prototipa
• Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju)
• Verifikacija tehnologije
• Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga
• Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću
• Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda)
• Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja

Važnost vaučera: 6 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera

Način prijave: Celokupni postupak prijave se odvija putem portala, bez potrebe dostavljanja dokumentacije u papirnoj formi

Dodeljivanje inovacionih vaučera će se odvijati po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana, od dana dostavljanja prijave.

Uslovi Programa: detaljno u Priručniku

Javni poziv je otvoren: od 3. oktobra 2018. godine do utroška opredeljenih sredstava

Kontakt: ivauceri@inovacionifond.rs

Javni poziv za podršku organizacijama civilnog društva

ORGANIZACIJA FRAKTAL

Javni poziv za podršku organizacijama civilnog društva

Organizacija Fraktal, u saradnji sa partnerima na projektu “OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija”, u okviru programa Evropske komisije – CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015, poziva sve organizacije civilnog društva iz Srbije, da podnesu predloge projekata koji su u skladu sa ciljevima poziva, a u fokusu imaju neku od četiri opšte teme javnih finansija: javni dug, javno-privatno partnerstvo, poreska pravda i javna infrastruktura.

Ciljevi poziva:

 • Osnaživanje organizacija kroz povećanje znanja iz oblasti javnih finansija, monitoring javnih finansija, predlaganje i učešće u procesima kreiranja javnih politika, podizanje svesti javnosti,
 • Unapređenje diskusije sa političkim i drugim relevantnim akterima, komunikacijom i zagovaranjem za bolju odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija
 • Pružanje podrške medijima da adekvatno informišu javnost o pitanjima ili političkim procesima vezanim za javne finansije
 • Podsticanje stručnjaka da sprovode istraživanja i studije o specifičnim temama za javne finansije
 • Kreiranje platforme za saradnju i umrežavanje između različitih zainteresovanih strana za stvaranje transparentnih i odgovornih procesa i odlučivanja u oblasti javnih finansija.

Minimalna vrednost granta iznosi 4.000 EUR a maksimalna 8.000 EUR . Ukupna raspoloživa sredstava za ovaj konkurs iznose 45.600 EUR.

Trajanje projekta može biti od 4 do 6 meseci, s tim da period implementacije počinje 01.12.2018, a završava se najkasnije 31.05.2019. Aktivnosti koje su se desile pre predviđenog datuma početka, ne mogu biti finansirane.

Aplikanti podnose svoje prijave na srpskom jeziku. Aplikanti treba da budu formalno registrovani u Srbiji u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Smernice za aplikante kao i elektronska verzija aplikaciong paketa nalazi se u produžetku.

Sva pitanja u vezi poziva mogu biti upućena na e-mail adresu BMPF@ngofractal.org sa naznakom “Javni poziv BMPF”, najkasnije do 19. oktobra 2018.

Odgovori će biti poslati u roku od 5 radnih dana od dana dobijanja upita i objavljeni na veb stranici www.ngofractal.org.

Svaki aplikant koji svoju projektnu aplikaciju dostavi na vreme, dobiće potvrdu o prijemu.

Rok za dostavljanje aplikacija je četvrtak, 1. novembar 2018.

Detaljnije

Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2018. godini

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2018. godini.

Cilj Konkursa jeste podrška Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstva u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja na temu zadrugarstva,u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine, a koji će se realizovati kroz projektne aktivnosti (predavanja stručnjaka za zadružno organizovanje, posete zadrugama i nagrađivanje) i upoznavanje učenika sa radom savremenih zadruga, na teritoriji AP Vojvodine, koje posluju u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Konkurs je otvoren zaključno sa 19.10.2018. godine