Arhiva ‘Konkursi’

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Opšti cilj ovog poziva za dostavljanje predloga projekta je:
Jačanje položaja romske populacije u lokalnim zajednicama kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih i lokalnih strateških mera.

Specifični cilj(evi) ovog poziva za dostavljanje predloga projekta su:
1. Unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja romskog stanovništva kroz aktivnosti zapošljavanja koje sprovode lokalne zajednice.
2. Podrška aktivnostima koje imaju za cilj borbu protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romske populacije.

Okvirna raspodela sredstava po partijama:
Partija br. 1: Inicijative za aktivno zapošljavanje romskog stanovništva. Predviđena alokacija od 1,4 miliona evra biće dodeljena za projekte koji predlažu zapošljavanje romskog stanovništva.
Partija br. 2: Borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romskog stanovništva. Predviđena alokacija od 600 000 evra biće dodeljena za projekte koji podržavaju (unapređuju) borbu protiv diskriminacije i ravnopravnost romskog stanovništva.

Ukoliko se alokacija namenjena za konkretnu partiju na može iskoristiti zbog nedovoljnog kvaliteta ili broja primljenih predloga projekta, ugovorno telo zadržava pravo da preostali iznos preraspodeli na drugu partiju.

Iznos bespovratnih sredstava (granta)
Svi iznosi bespovratnih sredstava (grantovi) koji se traže po ovom pozivu za dostavljanje predloga projekta moraju da budu između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:
• minimalni iznos: 40 000 evra
• maksimalnih iznos: 60 000 evra

Vodeći aplikant predloga projekta
(1) Da bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva koja se dodeljuju, vodeći aplikant predloga projekta mora:
• da bude pravno lice i
• da bude neprofitan i
• da bude organ lokalne vlasti: opština, grad ili gradska opština u Republici Srbiji i
• da bude neposredno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa ko-aplikantom (ili više njih) i povezanim licima, a ne da nastupa kao posrednik.

(2) Potencijalni aplikanti ne smeju da učestvuju u pozivima za dostavljanje predloga projekta niti da im se dodele bespovratna sredstva ako se nalaze u bilo kojoj od situacija navedenih u Odeljku 2.6.10.1 praktičnog vodiča;

Vodeći aplikant mora da nastupa sa najmanje jednim ko-aplikantom kako je niže navedeno.

Ako mu bude dodeljen ugovor o bespovratnim sredstvima, glavni podnosilac predloga projekta će postati korisnik koji se u Aneksu E3h1 (posebni uslovi) naziva koordinator. Ovaj koordinator je glavni sagovornik ugovornog tela. On zastupa sve druge sukorisnike u istom projektu (ako ih ima) i postupa u njihovo ime i koordinira koncipiranjem i sprovođenjem projekta.

Ko-aplikant (ili više njih)
Vodeći aplikant mora da nastupa s najmanje jednim obaveznim ko-aplikantom, a taj obavezni ko-aplikant mora:
• Da bude pravno lice i
• Da bude neprofitan i
• Da bude organizacija civilnog društva koja deluje u sektorima relevantnim za ovaj Poziv, osnovana u Republici Srbiji, najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog Poziva.

Krajnji rok za podnošenje kompletne prijave: 18. februar 2019.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite u ustanovama za smeštaj na teritoriji APV u 2018. godini

Rok: 07.12.2018.

Detaljnije

Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj drugog konkursa je opremanje korisnika lovišta na teritoriji AP Vojvodine.
Predmet drugog konkursa je dodela bespovratnih sredstva za sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta na teritoriji AP Vojvodine-nabavka terenskog vozila, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos predviđenih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je do 5.792.246,00 dinara.
1. druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu (tačka III podtačka 2. Programa), u ukupnom iznosu do 5.792.246,00 dinara za:
a) sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 60 %, u iznosu do 5.792.246,00 dinara i to za:
– novo terensko vozilo do 750.000,00 dinara i do 400.000,00 dinara za polovno terensko vozilo, koje ne može biti starije od 5 godina.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu ima korisnici lovišta sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013 i 30/2018).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave za istu namenu, odnosno isto lovište, nije koristio, niti koristi sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine.

5. VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren zaključno sa 03.12.2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Počinje konkurs Generator 2.0

SOCIETE GENERALE

Počinje konkurs Generator 2.0

Ovogodišnji konkurs Generator 2.0 namenjen je preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima koji su registrovani u Srbiji i žele da digitalno transformišu svoj biznis.

Tri pobednika osvojiće konsultantsku podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja korišćenjem digitalnih tehnologija. Digitalna transformacija će obuhvatiti celokupnu analizu postojećeg stanja poslovanja i preporuke sa akcionim planom, implementaciju jedne od predloženih preporuka u vrednosti do 5.000 evra,, kao i marketinški preobražaj i medijsku kampanju.

Nakon popunjavanja prijave na zvaničnom sajtu nagradnog konkursa www.generator.rs, stručni žiri, sačinjen od stručnjaka iz oblasti preduzetništva, inovacija, digitalne transformacije i marketinga, izabraće 20 polufinalista koji prolaze u sledeću fazu selekcije i učestvuju u kreativnim radionicama koje će biti organizovane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Čačku. Ovo će za odabrane učesnike biti prilika da sa timom transformatora dobiju polazne osnove za digitalni razvoj njihovog poslovanja.

Svih 20 polufinalista biće predstavljeno na sajtu konkursa Generator 2.0 video materijalom koji će moći da koriste u promociji svog poslovanja, a učesnik koji osvoji najviše glasova publike tokom faze javnog glasanja osvojiće direktno digitalnu transformaciju. Za druge dve digitalne transformacije boriće se 10 finalista koji prođu u sledeću fazu takmičenja prema izboru stručnog žirija. Societe Generale banka će svim polufinalistima omogućiti i medijsku promociju, kao i besplatno otvaranje, vođenje i održavanje Biznis prestiž paketa tekućeg računa za pravna lica u trajanju od jedne godine.

Drugi ciklus konkursa Generator banka i ove godine organizuje u saradnji sa Centrom za tehnološko preduzetništvo i inovacije (ICT Hub) i brojnim partnerima.

Generator je jedan od najznačajnijih projekata kojim Societe Generale banka u Srbiji podstiče kulturu inovacija, preduzetništvo i inovativno poslovanje. Prvi ciklus konkursa, održan prošle godine, osnovan je povodom obeležavanja 40 godina poslovanja Societe Generale banke na domaćem tržištu, uz nagradni fond za najbolje preduzetničke inovacije u ukupnom iznosu od milion i po dinara. U ovoj godini sproveden je i Generator Fluo, konkurs za najbolje studentske preduzetničke inovacije, a pobednici su imali priliku da provedu sedam dana u inovativnom tehnološkom habu Societe Generale Grupe u Parizu.

Prijava traje do 24. decembra 2018. godine.

Detaljnije

Poziv za predaju prijava za projekte u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

EVROPSKA KOMISIJA (EACEA)

Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2019. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu objavila poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Saradnja programskim i partnerskih zemalja (ACPALA) za 2019. godinu.

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih od konkursnog roka za projekte za 2019. godinu, akteri iz Srbije po prvi put mogu biti podnosioci projekata u okviru budžetske linije namenjene programskim zemljama (ACPALA). U okviru posebne programske i budžetske linije Omladinski prozor za Zapadni Balkan, akteri iz Srbije od 2019. godine, ne mogu više biti podnosioci predloga projekata, ali zato i dalje mogu učestvovati kao partneri podnosiocima projekata iz regiona Zapadnog Balkana.

Projekti KA2 Izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao u drugim sektorima – u programskim i partnerskim zemljama. Akteri iz Srbije su do sada bili najuspešniji korisnici sredstava namenjenih ovim projektima na Balkanu (više informacija možete pronaći ovde).

U 2019. je došlo i do promene roka za predaju projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih.

Rok za predaju projekata za 2019. godinu je 24. januara do 12 časova (podne).

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2019. godinu. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog podnošenja projekata aktera iz Srbije se nalazi u odeljku KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

Podsećamo da je registracija PIC broja obavezna za sve partnere na projektu.

Link

Javni poziv JLS-e za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine

Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave , iznosi 2.000.000,00 dinara (dvamilionadinara). Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi 200.000,00 dinara (dvestotinehiljadadinara).

Kriterijumi za učešće jedinica lokalne samouprave

Za učešće na Javnom pozivu, potrebno je da jedinica lokalne samouprave ispunjava sledeće kriterijume:

1) da je obrazovan Savet za migracije;
2) da je usvojen plan aktivnosti u kojem je navedena mera u oblasti upravljanja migracijama;
3) da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju mere, odnosno aktivnosti (spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti);
4) da su pravdana sredstva koja su dodeljivana kroz ranije, slične programe i projekte (da su jedinice lokalne samouprave dobile potvrdu Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2016. godine)/podneta dokumentacija;
5) da je za bazu trajnih rešenja Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavila podatke o izabranim korisnicima, po ugovorima zaklljučenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i jedinice lokalne samopurave zaključno sa 30. junom 2016. godine (osim za jedinice lokalne samouprave koje imaju važeće anekse ili su vratile neutrošena sredstva);
6) da je spremna da učestvuje u iznosu od najmanje 5%, odnosno najmanje 10% od vrednosti podsticaja, mere odnosno aktivnosti za koju se prijavljuje (nedovoljno razvijene, izrazito nedovoljno razvijene i jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranom području u iznosu od najmanje 5% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti, ostale jedinice lokalne samouprave u iznosu od najmanje 10% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti. Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS” broj 104/14).

Obavezna dokumentacija

Jedinica lokalne samouprave, prilikom prijave na Javni poziv, dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen obrazac Prijave;
– fotokopiju akta o obrazovanju/formiranju Saveta za migracije;
– lokalni akcioni plan ili drugi strateški akt u kome je navedena aktivnost iz Javnog poziva;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana);
– fotokopiju potvrda Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2016. godine/podneta dokumentacija;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da participira sopstvenim sredstvima u realizaciji aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana).

Kriterijumi za raspodelu sredstava za sprovođenje aktivnosti

Raspodela sredstava za sprovođenje mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave vrši se na osnovu bodova utvrđenih u skladu sa sledećim kriterijumima:

1) neophodnost mere, odnosno aktivnosti u jedinici lokalne samouprave – 20 bodova;
2) da li su predviđene aktivnosti jasno formulisane, izvodljive i dobro isplanirane – 20 bodova;
3) dostupnost krajnjim korisnicima u jedinici lokalne samouprave – 20 bodova;
4) broj potencijalnih krajnjih korisnika u jedinici lokalne samouprave – 10 bodova;
5) održivost mere, odnosno aktivnosti u jedinici lokalne samouprave – 10 bodova;
6) prethodno iskustvo jedinice lokalne samouprave u pogledu realizacije mera, odnosno aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama – 10 bodova;
7) mogućnost jedinice lokalne samouprave u pogledu realizacije mera, odnosno aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama – 10 bodova.

Minimalni broj bodova koji je neophodan kako bi se jedinica lokalne samouprave kvalifikovala za dodelu sredstava za sprovođenje aktivnosti je 60.

Obrazac prijave koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 30. novembra 2018. godine, sa naznakom: „JAVNI POZIV – za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom, za interno raseljena lica”.

Pristigle prijave razmatra Komisija za izbor jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstav koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava Republike Srbije i AP Vojvodine za interno raseljena lica dok su u raseljeništvu (u daljem tekstu: Komisija) i u skladu sa navedenim kriterijumima, utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lista).

Odluku o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji kojima se dodeljuju sredstva namenjena za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica dok su u rasljeništvu, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine donosi komesar, na osnovu utvrđene Liste.

Detaljnije

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine.

Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodičnim domaćinstvima izbeglica, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave , iznosi 2.000.000,00 dinara (dvamilionadinara).

Maksimalni iznos sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodicama izbeglica, a koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi 200.000,00 dinara (dvestotinehiljadadinara).

Za učešće na Javnom pozivu, potrebno je da jedinica lokalne samouprave ispunjava sledeće kriterijume:

1) da je obrazovan Savet za migracije;
2) da je usvojen plan aktivnosti u kojem je navedena mera u oblasti upravljanja migracijama;
3) da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju mere, odnosno aktivnosti (spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti);
4) da su pravdana sredstva koja su dodeljivana kroz ranije, slične programe i projekte (da su jedinice lokalne samouprave dobile potvrdu Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2016. godine)/podneta dokumentacija;
5) da je za bazu trajnih rešenja Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavila podatke o izabranim korisnicima, po ugovorima zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i jedinice lokalne samopurave zaključno sa 30. junom 2016. godine (osim za jedinice lokalne samouprave koje imaju važeće anekse ili su vratile neutrošena sredstva);
6) da je spremna da učestvuje u iznosu od najmanje 5%, odnosno najmanje 10% od vrednosti podsticaja, mere odnosno aktivnosti za koju se prijavljuje (nedovoljno razvijene, izrazito nedovoljno razvijene i jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranom području u iznosu od najmanje 5% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti, ostale jedinice lokalne samouprave u iznosu od najmanje 10% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti. Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS” broj 104/14).

Obavezna dokumentacija
Jedinica lokalne samouprave, prilikom prijave na Javni poziv, dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen obrazac Prijave:
– fotokopiju akta o obrazovanju/formiranju Saveta za migracije;
– lokalni akcioni plan ili drugi strateški akt u kome je navedena aktivnost iz Javnog poziva;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana);
– fotokopiju potvrda Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima

Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2016. godine ili fotokopiju potvrda o vraćenim neutrošenim sredstvima ili
fotokopiju važećeg aneksa;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da participira sopstvenim sredstvima u realizaciji aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana).

Obrazac prijave koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 30. novembra 2018. godine, sa naznakom: „JAVNI POZIV – za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom ”.

Pristigle prijave razmatra Komisija za izbor jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava Republike Srbije i AP Vojvodine za porodice izbeglica (u daljem tekstu: Komisija) i u skladu sa navedenim kriterijumima, utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodicama izbeglica, a koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lista). Odluku o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji kojima se dodeljuju sredstva namenjena za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom porodicama izbeglica, a koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine donosi komesar, na osnovu utvrđene Liste.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima: četirimilionadinara) predviđena Finansijskim planom i godišnjim programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu – Podsticajni programi.

CILJEVI KONKURSA:

– promocija biznis planova/poslovnih ideja, radi unapređenja sopstvenog biznisa, kao i pružanje finasijske podrške najboljim poslovnim idejama za koje se proceni da imaju kapacitet sa kojim bi olakšali poslovanje.

USLOVI ZA UČEŠĆE:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženje građana i udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine
2. Podnosilac može konkurisati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 300.000,00 dinara (slovima: tristotinehiljadadinara)

KRITERIJUMI:

Komisija procenjuje i vrednuje projekte udruženja građana/udruženja žena primenom sledećih kriterijuma, dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 20 bodova);
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);
– mogućnost razvijanja programa/projekta i njegova održivost (do 10 bodova);

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa/projekta – doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (najviše 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta);

– za oblast podsticaja razvoja preduzetničkih inicijativa žena za udruženja koja se bave promocijijom izabranih biznis planova/poslovnih ideja i osmišljavanje marketinške

kampanje za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanja na TV, izrada propagandnog materijala…).

3. Prema ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima (ukupno najviše 40 bodova)

– procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima do 20 bodova);
– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 20 bodova).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE:

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

– uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka)
– Fotokopiju rešenja o registraciji
– Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB)
– Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
– Biografiju koordinatora/ke projekta

Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa“ sa naznakom Ne otvarati.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Neće se uzimati neblagovremene, nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao i prijave koje nisu predmet Konkursa.

DONOŠENJE ODLUKE:

Komisija sačinjava preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana/udruženja žena na javni konkurs primenom kriterijuma iz Pravilnika, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Liste iz stava 1 ovog člana objavljuju se na internet stranici Zavoda i učesnici javnog konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

Na listu iz stava 1 ovog člana učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru učesnika javnog konkursa na listu stava 1 ovog člana donosi Komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru i visini sredstava koja je konačna, donosi direktorka Zavoda – u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine u roku od najduže 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs.

Odluka se objavljuje na internet stranici Zavoda, nakon čega se podnosilac prijave kome se odobre sredstva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 29.11.2018. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/6615-133, 021/6617-177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije

Javni poziv za podsticaje namenjene preradi mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2018. godini

Vrste programa i podsticaja

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti u skladu sa Pravilnikom, i to:
1) programu za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mleka (u daljem tekstu: program za investicije u preradu mleka);
2) programu za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mesa (u daljem tekstu: program za investicije u preradu mesa);
3) programu za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića.

Podsticaji, u zavisnosti od programa:
1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mleka);
2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mesa);
3) podsticaji programu podrške za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, i to kroz investicije u opremu u objektima za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića).

Podsticaji za investicije u preradu mleka
1) nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);
2) nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;
3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
4) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
5) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika.

Podsticaji za investicije u preradu mesa
1) nabavku nove opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova;
2) nabavku novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima;
3) nabavku nove opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi;
4) nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;
5) nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;
6) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu;
7) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
8) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika.

Podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića
1) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
2) nabavku nove opreme za prijem, pripremu i preradu sirovina za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića;
3) nabavku nove opreme za proizvodnju, punjenje, pakovanje i čuvanje vina i jakih alkoholnih pića;
4) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
5) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
6) nabavku opreme i mašina koje se koriste u maloj zanatskoj proizvodnji piva: za pripremu slada za komljenje, za proizvodnju sladovine, za proizvodnju piva, dodatna oprema za otakanje nefiltriranog piva kao i otakanje piva u staklenoj ambalaži.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) preduzetnik;
2) privredno društvo;
3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2018. godini podnosi se u periodu od 14. novembra do 14. decembra 2018. godine.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdtaka za nabavku repromaterijala u 2018. godini

POKRAJINSKI SKERETARUIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdtaka za nabavku repromaterijala u 2018. godini

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti nakon 1. januara 2018. godine do 18. novembra 2018. godine.

VISINA SREDSTAVA
Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.
Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 120.000,00 dinara do najviše 1.200.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke.
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo da konkurišu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici koji imaju sedište odnosno registrovani ogranak na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) upisani su do 1. juna 2017. godine i to:

1. pravna lica, registrovana u APR-u kao privredna društva ili zadruge, koja su prema finansijskim izveštajima za 2017. godinu, razvrstana na mikro ili mala pravna lica i
2. preduzetnici koji vode dvojno ili prosto koigovodstvo (bez preduzetnika paušalnih obveznika poreza od samostalne delatnosti).

Rok z apodnošenje prijava je do 3. decembra 2018. godine.

Detaljnije