POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine radi finansiranja i sufinansiranja projekata – za tekuća ulaganja, koja realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u toku 2023. godine.

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine radi finansiranja i sufinansiranja projekata – za tekuća ulaganja, koja realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u toku 2023. godine.

1) PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata- za tekuća ulaganja, upravljača zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Opšti cilj javnog konkursa je zaštita prirode i očuvanje biodiverziteta kao i unapređenje stanja zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa članom 69. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/2010 – ispravka, 14/2016, 95/2018 i 71/2021) i Deklaracijom o zaštiti životne sredine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini („Službeni list APV“, br. 24/19).

Specifični ciljevi javnog konkursa su dodela sredstava za projektne aktivnosti: aktivne mere zaštite prirode, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (močvare, vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, šume), promotivni sadržaji koji će doprineti razvoju ekoturizma kao i očuvanje i unapređenje stanja zaštićenih područja kroz jačanje kapaciteta upravljača.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara, obezbeđen Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, broj 54/22), razdeo 12 – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Program 0405 – Zaštita prirode i klimatske promene, Programska aktivnost 1001 – Zaštita prirode, Funkcija 540 – Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika, Izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta.

2) PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju upravljači zaštićenih područja: nacionalni park, specijalni rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika, park prirode i zaštićeno stanište.

Podnosilac prijave može da podnese jednu (1) prijavu vezano za jedno zaštićeno područje na javni konkurs i ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po projektu ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara.

Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava za tekuća ulaganja upravljačima zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Tamara Stojanović, Lorand Vigh i Olivia Tešić, na brojeve telefona: 021/487 4486, 021/487 4212, e-mail: tamara.stojanovic@vojvodina.gov.rs, lorand.vig@vojvodina.gov.rs i olivia.tesic@vojvodina.gov.rs.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija

1. Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.). U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
2. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi Detaljan opis projekta koji sadrži:
– opšte i glavne ciljeve projekta
– projektni zadatak, učesnike projekta i zainteresovane strane
– opis aktivnosti i vreme realizacije
– pregled radova i specifikaciju troškova
– planiranu dinamiku projekta
3. Fotokopiju PIB obrasca
4. Fotokopiju kartona deponovanih potpisa
5. Izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni

3) KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1. značaj projekta za životnu sredinu
2. dugoročni uticaj projekta i održivost nakon završetka projektnih aktivnosti
3. finansijski kriterijum
4. nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja
5. medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije)
6. nova kreativna rešenja u oblasti zaštite prirode

Neće se uzimati u razmatranje:
1. neblagovremene prijave (prijave pristigle nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
2. nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno, one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave kojima se traže sredstva u iznosima koji su veći od iznosa predviđenog za dodelu po javnom konkursu, prijave koje nisu dostavljene na način predviđen javnim konkursom);
3. nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

4) ROKOVI ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, od 20.03.2023. godine do 20.04.2023. godine.
– Krajnji rok izvršenja ugovorene obaveze je do 15.12.2023. godine.
– nakon realizacije ugovorene obaveze upravljač je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

5) NAČIN DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA

1. Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).
2. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3. O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4. Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata – za tekuća ulaganja, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2023. godinu.

6) ROK I NAČIN OBJAVLJIVANJA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA
Odluka pokrajinskog sekretara o usvajanju konačne rang liste se objavljuje na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke.

7) NAČIN PRAĆENJA REALIZACIJE PROJEKTA
Korisnik sredstava dužan je da posle realizacije projekta dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine završni izveštaj radi sagledavanja efekta sprovođenja projekta, u skladu sa zaključenim ugovorom.
Završni izveštaj se dostavlja u roku od 30 dana od dana realizacije projekta, a najkasnije do 15.12.2023. godine. Završni izveštaj treba da sadrži pregled preduzetih aktivnosti pri realizaciji projekta, postignute rezultate, kao i finansijske pokazatelje utrošenih sredstava, opis promena u realizaciji projekta koje utiču na troškove realizacije, sva odstupanja od plana realizacije projekta, sa obrazloženjem.

Detaljnije