Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prvi kvartal 2022. godine

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prvi kvartal 2022. godine

 1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za prvi kvartal 2022. godine.
Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada.

 1. Korisnici sredstava

Na javni konkurs mogu se prijaviti:

 • operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 25/15 i 109/21)
 • proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu
  debljine preko 20 mikrona.

3. Konkursnna dokumentacija

Konkursna dokumentacija se podnosi za prvi kvartal 2022. godine.

3.1. Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere jeste:

1) Prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde ;
2) Dozvola za rad u oblasti upravljanja otpadom, koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ, u skladu sa zakonom;
3) važeći ugovor zaključen sa proizvođačima otpada, odnosno važeći ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada, kojim se uređuje način preuzimanja otpada, plaćanje preko bankovnog računa, vrsta otpada
4) važeći ugovor zaključen sa operaterima kojim se uređuje način predaje otpada nastalog nakon tretmana otpada.
*Ako se zahtev podnosi za otpad koji je preuzet od fizičkih lica, potrebno je dostaviti i :

 • ugovor i otkupni list kao dokaz o preuzimanju otpada od fizičkog lica;
 • knjigovodstvenu karticu ili izvod iz banke overen od podnosioca zahteva kao dokaz da je plaćanje za preuzeti otpad izvršeno na bankovni račun fizičkog lica;
 • saglasnost, odnosno odobrenje jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši sakupljanje otpada koji pripada grupi otpada broj 20 – komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije, u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (,,Službeni glasnik RS”, br. 56/10, 93/19 i 39/21)
  5) kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno
  iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao u periodu za koji se podnosi zahtev;
  6) nalaz nadležnog inspekcijskog organa (odnosno dokaz da je podnet zahtev nadležnom
  inspekcijskom organu za vršenje inspekcijskog nadzora) kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom, podzakonskih akata donetim na osnovu zakona i uslovima iz izdate dozvole, a u periodu za koji je operater podneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 4). Uredbe;
  5a) uverenje da je proizvod koji je dobijen ponovnom upotrebom otpada ili reciklažom usaglašen sa tehničkim propisom koji se odnose na taj proizvod (uverenje o saobraznosti proizvoda sa tehničkim zahtevima, potvrda o homologaciji i sl.);
  7) uverenje poreske uprave da je operater izmirio sve dospele obaveze po osnovu
  javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga, zaključno sa 31. martom 2022. godine;
  8) potvrdu da vlasnik i odgovorno lice podnosioca zahteva nisu pravosnažno
  osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična dela protiv životne sredine, izdatu od strane nadležnog organa do dana objavljivanja ovog konkursa;
  9) da podnosiocu zahteva nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja
  delatnosti u prethodne dve godine pre dana objavljivanja Javnog konkursa, a ukoliko posluje kraće od dve godine da mu navedena mera nije izrečena za ukupan period poslovanja izdata od strane nadležnog privrednog suda.

Potvrde iz tač. 6) – 8) ove podtačke 3. 1. podnosioci prijava mogu dostaviti uz prijavu na Konkurs, ili uz prijavu trebaju dati saglasnost da iste Ministarstvo pribavi po službenoj dužnosti.

3.2 Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa –tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 mikrona.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica:
1) kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde;
2) ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 3a) Uredbe.

Ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, izdaje „Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet Novi Sad” – Laboratorija za ambalažu i pakovanje iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara broj 1, kao imenovano telo za ocenu usaglašenosti proizvoda u skladu sa članom 6. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo („Službeni glasnik RS”, broj 3/12).

 1. Iznos podsticajnih sredstava

Podsticajna sredstva po ovom javnom konkursu biće dodeljena korisnicima sredstava u visini iznosa koji će za ove namene biti opredeljen u Budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, što će predstavljati konačnu finansijsku obavezu Ministarstva prema korisnicima sredstava po Javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za prvi kvartal 2022. godine.
U slučaju da iznos sredstava po podnetim zahtevima koji ispunjavaju uslove po ovom Javnom konkursu premašuje iznos sredstava iz stava 1. ove tačke, ukupno dodeljeni iznos podsticajnih sredstava biće iznos srazmerno smanjen do visine sredstava opredeljenih u Budžetu Republike Srbije.

Podsticajna sredstva obračunavaju se u sledećim iznosima:

 • za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390,00 dinara po toni;
 • za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni;
 • za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu (osim za otpadna jestiva ulja);
 • za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu (osim za otpadna jestiva ulja);
 • za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu;
 • za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera –145,50 dinara po kilogramu;
 • za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona – 6.010,00 dinara po toni;
 • za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona koje sadrže biorazgradive aditive – 8.414,00 dinara po toni;
 • za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme, kao sekundarne sirovine, prema sledećoj tabeli:

Otpadna električna i elektronska oprema:
razred 1 (veliki kućni aparati) osim: 43 din./kg

 • rashladnih uređaja i klime 108 din./kg
 • uređaja za grejanje 13 din./kg
  razred 2 (mali kućni aparati) 58 din./kg
  razred 3 (oprema informatičke tehnologije i telekomunikacije) osim: 58 din./kg
 • monitora CRT 86 din./kg
 • ostalih monitora 38 din./kg
  razred 4 (oprema široke potrošnje za razonodu) osim: 27 din./kg
 • televizijskih aparata CRT 86 din./kg
 • ostalih televizijskih aparata 38 din./kg
  razred 5 (oprema za osvetljenje) 32 din./kg
  podrazred 5a (fluorescentne, kompaktne, ostale svetiljke) 129 din./kg
  razred 6 (električni i elektronski alat) 48,5 din./kg
  razred 7 (igračke, oprema za rekreaciju i sport) 27 din./kg
  razred 8 (medicinski pomoćni uređaji) 48,5 din./kg
  razred 9 (instrumenti za praćenje i nadzor) 97 din./kg
  razred 10 (automati) 97 din./kg

Podsticajna sredstva ne dodeljuju se za tretman tretiranog EE otpada (prethodno rastavljenog radi vađenja posebnih sastavnih delova), kao ni za tretman EE otpada koji nastaje od proizvoda za koje nije propisana obaveza plaćanja naknade za pokrivanje troškova upravljanja posebnim tokovima otpada, a u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (,,Službeni glasnik RS”, br. 95/18, 49/19, 86/19 – usklađeni din. izn., 156/20 – usklađeni din. izn. i 15/21 – dop. usklađenih din. izn.).

 1. Dostavljanje prijava

Prijave na Javni konkurs, sa konkursnom dokumentacijom propisanom tač. 3.1. i 3.2. ovog javnog konkursa primaju se do 31. maja 2022. godine.
Prijave se podnose na obrascima:

 • „Prijava za dodelu podsticajnih sredstava Ministarstva zaštite životne sredine za prvi kvartal 2022. godine”, i
 • „Prijava za dodelu podsticajnih sredstava Ministarstva zaštite životne sredine za prvi kvartal 2022. godine proizvođača plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona”.

Korisnik podsticajnih sredstava je u obavezi da otvori poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor, shodno članu 5. tačka 1) Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor (,,Službeni glasnik RS”, broj 99 /18), na koji će se izvršiti uplata podsticajnih sredstava.

Prijave se podnose u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom koja je propisana ovim javnim konkursom i dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prvi kvartal 2022. godine” – sa naznakom ,,NE OTVARATI”

Komisija za sprovođenje postupka za dodelu podsticajnih sredstava na osnovu Javnog konkursa za prvi kvartal 2022. godine sačiniće Preliminarnu listu za dodelu podsticajnih sredstava, koju će objaviti na internet stranici ministarstva.
Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete zahteve po objavljivanju Preliminarne liste o dodeli podsticajnih sredstava, u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja ove liste na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.
Na Preliminarnu listu o dodeli podsticajnih sredstava podnosioci prijava mogu podneti podneti primedbu u roku od pet dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.
Primedba se može izjaviti isključivo u elektronskoj formi na adresu razvoj.zivotnasredina@eko.gov.rs sa naznakom „PRIMEDBA po Javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za prvi kvartal 2022. godine.

NAPOMENA:
Neće biti uzete u razmatranje:

 • Nepotpune prijave (prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija koja je propisana ovim javnim konkursom),
 • neblagovremene prijave,
 • neuredne prijave,
 • prijave koje nisu u skladu sa uslovima iz ovog Javnog konkursa,
 • prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave
 • prijave podnosioca zahteva koji nisu izmirili dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno nisu zaključili sporazum o reprogramu, ili obaveze po reprogramu ne izmiruju redovno;
 • prijave podnosioca čiji su vlasnici i odgovorna lica pravosnažno osuđivana ili se protiv njih vodi krivični postupak za krivična dela protiv životne sredine, ili ako im je u roku od dve godine do dana objavljivanja Javnog konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, odnosno za podnosioca koji posluje kraće od dve godine da im je navedena mera izrečena u periodu od početka poslovanja;
  -prijave podnosioca kod kojih je inspekcijskim zapisnikom konstatovana nezakonitost u radu, odnosno postupanje suprotno uslovima iz izdate dozvole.

Informacije u vezi ovog javnog konkursa mogu se dobiti na telefon 011/31-31-221.

https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-prvi-kvartal-2022-godine