Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini

Konkursi

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini

I. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) pojedinačno ili više JLS iz istog regiona, koje će zajednički sprovoditi mere populacione politike, u skladu sa uslovima utvrđenim Programom podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2019. godinu (u daljem tekstu: Program) i javnim pozivom.
Grad Beograd ne može biti korisnik bespovratnih sredstava opredeljenih Programom.
Kada prijavu podnosi više JLS iz istog regiona, koje zajednički realizuju mere i učestvuju u njihovom sufinansiranju, sredstva budžeta Republike Srbije će koristiti sve JLS srazmerno njihovom učešću.

II. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva namenjena su za sufinansiranje mera populacione politike JLS koje doprinose realizaciji ciljeva utvrđenih Programom:

1) ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta;
2) usklađivanje rada i roditeljstva;
3) snižavanje psihološke cene roditeljstva;
4) očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja;
5) rešavanje problema neplodnosti;
6) put ka zdravom materinstvu;
7) edukacija iz oblasti populacione politike;
8) aktiviranje lokalne samouprave.

III. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju JLS koje ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podnele popunjen obrazac prijave za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
2) da su obezbedile sredstva za sufinansiranje u svom budžetu, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje biti obezbeđena odlukom o budžetu JLS najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave;
3) da su predložene mere populacione politike u skladu sa ciljevima i namenom Programa;
4) da JLS ima formirano telo koje sprovodi mere populacione politike ili ima lice zaduženo za sprovođenje mera populacione politike.

IV. Neophodna dokumentacija za prijavljivanje

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja je:
1) pravilno popunjen Obrazac 1 – Prijava za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini;
2) izvod iz odluke o budžetu JLS sa pozicijom na kojoj su planirana sredstva za sufinansiranje mera populacione politike.
Ukoliko sredstva za sufinansiranje nisu planirana u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje mera populacione politike biti obezbeđena odlukom o budžetu JLS u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke;
3) izvod iz odluke o obrazovanju tela koje sprovodi mere populacione politike ili odluke o imenovanju lica zaduženog za sprovođenje mera populacione politike.

V. Finansijski okvir

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), u članu 8. u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.6 – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Projekat 4003 – Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije, aproprijacija ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 650.000.000 dinara, radi pružanja podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2019. godinu.

Sredstvima budžeta Republike Srbije može se sufinansirati do 85% procenjenih troškova predloženih mera populacione politike.
Kod mera populacione politike sa učešćem više JLS iz istog regiona, koje zajednički realizuju i učestvuju u finansiranju mera, sredstva budžeta Republike Srbije će koristiti sve JLS srazmerno učešću.
Maksimalni iznos sufinansiranja može biti do 30.000.000 dinara, kada je podnosilac prijave grad, odnosno 15.000.000 dinara kada je podnosilac prijave opština, nezavisno od toga da li prijavu podnosi jedna ili više udruženih JLS.

Informacije neophodne za učešće na Javnom pozivu i tehničku pomoć prilikom popunjavanja Obrasca 1 podnosioci prijava mogu dobiti na broju telefona Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku: 011/311-27- 49 i e-mail: javnipoziv@mdpp.gov.rs

Detaljnije