Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija

I CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj ovog konkursa je dodela sredstava za kupovinu opreme za mala i srednja privredna društva, povezanim sa realizacijom investicije opisane Obrascem prijave, na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđena :

Kupovina opreme za početak, povećanje ili unapređenje proizvodnje čija nabavna (profakturna/predračunska /predugovorna) vrednost ne može biti niža od 4.000.000 dinara (četirimilionadinara) bez uračunatog pdv-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova

Oprema za čiju kupovinu se sredstva odobravaju mora da bude nova.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI
Ukupan iznos podsticajnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 100.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici podsticajnih sredstava su mala i srednja privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisnicima sredstava odobravaju se sredstva do 50% vrednosti opreme u skladu sa Pravilnikom.

Korisniku sredstava dodeljuju se sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investiciju na teritoriji AP Vojvodine

2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija

3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći

4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda

5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave

6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva

7. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći

8. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

9. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita

10. Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima:

• Čelika, uglja, sintetičkih vlakana,
• Primarne poljoprivredne proizvodnje,
• Igara na sreću,
• Uslužne delatnosti ( marketinške, konsultantske, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta)
• Saobraćaja i transporta
• Proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme
• Proizvodnja nafte i naftnih derivata

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Obrazac prijave sa izjavama po javnom pozivu (popunjen u celosti od strane ovlašćenih lica) ;

2. registrovani finansijski izveštaji podnosilaca/korisnika za prethodne tri godine poslovanja, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja. Ukoliko posluju kraće od 3 godine, finansijski izveštaji se odnose na period u kome su poslovali ( dokaz : Izvodi izdati od strane Agencije za privredne registre – APR u originalu ili overenoj kopiji) ;

3. izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji ( dokaz: izvodi APR-a o Obaveznim podacima privrednog subjekta, original ili overena kopija ) ;

4. dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija ( dokaz: izvod APR-a ili uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija ) ;

5. pisanu izjavu o tome da za realizaciju iste investicije, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine ili jedinice lokalne samouprave; ukoliko jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena ( dokaz : izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave) ;

6. potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji ( dokaz : potvrda Republičke poreske uprave izdata u filijali u sedištu podnosioca) ;

7. potvrda o izmirenju obaveza prema Lokalnoj poreskoj administraciji ( dokaz : potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda-izdaju je opštinska ili gradska uprava) ;

8. izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava ( dokaz : tabelarni ili narativni prikaz zaposlenih kod podnosioca/korisnika koji vodi i izdaje Centralni Registar obaveznog socijalnog osiguranja – „CROSO izvod“ sa mesečnim pregledom stanja zaposlenih kod podnosioca u proteklih godinu dana pre podnošenja prijave , original ili overena kopija ) ;

9. dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta odgovornog lica, a ukoliko ima više odgovornih lica za svako posebno ) ;

10. dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak (dokaz : Uverenje izdato od mesno nadležnog osnovnog suda da se protiv lica ne vodi postupak ) ;

11. dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti ( dokaz: uverenje Mup-a mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);

12. dokaz da je privredni subjekt korisnik sredstava obezbedio učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć ( dokaz: izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave)

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumantacija.

V VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 02. aprila 2018. godine

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:

021/487 4071 Olga Knežević olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i 021/487 4158 Ognjen Dopuđ ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

Detaljnije