Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti izgradnje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti izgradnje na području AP Vojvodine

Sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti izgradnje na području AP Vojvodine su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2017. godinu.

Sredstva se dodeljuju nevladinim organizacijama, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija na području Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti izgradnje.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. organizovanje igara na sreću
2. nabavku polovne opreme
3. pokrivanje troškova redovnog rada

II Ciljevi projekta

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje imaju za cilj:

• podizanje svesti građana o značaju pravovremenog ishodovanja dozvola i pripreme dokumentacije u oblasti izgradnje.
• podrška programa koji podstiču građane na odgovoran pristup u oblasti izgradnje.
• podsticanje i afirmisanje rada udruženja građana koje imaju jasan koncept i plan za unapređenje saznanja i edukaciju u oblasti izgradnje;

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.500.000,00 dinara (slovima: dvamilionapetstotinahiljada dinara i 00/100);
2. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 140.000,00 dinara;
3. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomne pokrajine Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
5. Rok za podnošenje prijave je 04. decembar 2017. godine.

 

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs :
OBAVEZAN DEO:
1. popunjenu, potpisanu i pečatom overenu prijavu za učešće na konkursu (može se preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata, ili lično u Sekretarijatu)

2. zvaničan dokaz o registraciji organizacije

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa

4. dokaz o otvorenom podračunu u Upravi za trezor (podatke o budžetskom korisniku iz Uprave za trezor: broj računa JB KJS, naziv, itd.)

5. fotokopiju rešenja o poreskom identifikacionom broju

6. overenu fotokopiju statuta;

7. obrazac “Lista članova udruženja“

8. plan aktivnosti udruženja za 2017. godinu

9. projekat sa jasno definisanom projektnom idejom, ciljevima i aktivnostima, planom rada, imenima realizatora, imenima ili nazivima korisnika edukacije, rokovima, indikatorima za praćenje sprovođenja, indikatorima za evaluaciju uspešnosti

10. detaljan finansijski plan troškova za realizaciju projekta (budžet projekta, Prilog 1)

11. biografije koordinatora projekta

12. ukoliko je uspostavljena saradnja na projektu sa partnerskim organizacijama, obavezno je priložiti sporazum ili protokol o saradnji, overene saglasnosti partnerskih organizacija o spremnosti za učešće u projektu, overene izjave učesnika koji su saglasni da učestvuju u projektu (sa potpisima i osnovnim podacima iz lične karte)

13. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

14. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

15. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

16. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;

17. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU. Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja.

NEOBAVEZAN DEO:

1. preporuke (npr. lokalne samouprave, institucija, drugih donatora i sponzora i sl.);
2. brošure, materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije;
3. Dokaz o prethodnom iskustvu u organizaciji sličnih aktivnosti

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije