Konkurs – Finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

Konkursi

rekultivierungPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Sredstva za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Projekat 4007 Rekultivacija napuštenih kopova bez titulara, konto 463- transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija  4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.
Sredstva se dodeljuju lokalnim samoupravama (gradovima/opštinama) i mesnim zajednicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) i mesne zajednice na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara koji se nalaze na teritoriji lokalnih samouprava (gradova/opština) i mesnih zajednica na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju će se koristiti za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara na teritoriji AP Vojvodine sa ciljem:
•    trajnog otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina,
•    obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih prostora,
•    sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu,
•    promocije održivog razvoja jedinica lokalne samouprave i mesnih zajednica,
•     unapređenja uslova života stanovnika lokalne zajednice

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 24.500.000,00 dinara (slovima: dvadesetčetirimilionapetstotinahiljadadinara i 00/100);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 4.000.000,00 dinara
3.    Pravo učešća na konkursu imaju loklane samouprave (gradovi/opštine) i mesne zajednice na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
4.    Podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom
5.    Rok za podnošenje prijave je 10. novembar 2016. godine.
6.    Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine svakog radnog dana putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije