Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

Konkursi

IncreasePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu u okviru aktivnosti 05 – Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, ekonomska klasifikacija 4542 – Kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta i 13 00 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA:

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:

• da su registrovani i imaju sedište na teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine;

• da su pozitivno poslovali u 2013. godini;

• da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda.

Sredstva za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme se odobravaju na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca mašine ili opreme.

Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše jednom prijavom.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1) Popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka;

2) Predračun ili ponuda dobavljača/prodavca mašine ili opreme;

3) Potpisana i overena pismena izjava o ranije primljenim de minimis državnim pomoćima;

4) Fotokopija Izvoda o registraciji privrednog subjekta iz APR;

5) Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa drugim kvartalom 2014. godine;

6) Fotokopija potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu (dokaz o pozitivnom poslovanju);

7) Bruto bilans (zaključni list) sa iskazanim računom 203-kupci u inostranstvu, za 2013. godinu (ukoliko je podnosilac prijave na Konkurs izvoznik);

8) Potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave na Konkurs da podnosilac prijave ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti koje izdaje Nacionalna služba za zapošnjavanje (ukoliko podnosilac prijave na Konkurs ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom).

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Preduzetnik, mikro i mala pravna lica kojima sredstva budu odobrena dužna su da prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostave:

– dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ukoliko je odobreni iznos sredstava do 650.000,00 dinara;

– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruke veće vrednosti od iznosa subvencije ukoliko je odobreni iznos subvencije veći od 650.000,00 dinara.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Dodeljena subvencija po preduzetniku, mikro ili malom pravnom licu ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara (sa PDV).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Korisnik kojem su dodeljena sredstva, zaključiće ugovor sa Sekretarijatom u kojem će biti regulisana međusobna prava i obaveze, kao i način pravdanja odobrenih sredstava.

Prednosti prilikom odlučivanja imaju preduzetnici/pravna lica

• kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;

• koji obavljaju proizvodnu delatnost;

• koji su izvozno orijentisani;

• koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Prijave na Konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti preduzetništva“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za dostavu dokumentacije je do 14. novembra 2014. godine, do 12,00 časova.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane, nekompletne i neoverene, neće se uzimati u razmatranje.

Pravna lica organizovana kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi su da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS“, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 i 97/13).

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4250.

Detaljnije