Krediti za podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice

Konkursi

PoljoprivredaGRAD SUBOTICA

Konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele sredstva su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje poljoprivredne aktivnosti i efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede.

2. NAMENA, USLOVI I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA
Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se za:
– finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta i sadnog materijala.

Pravo korišćenja sredstava Fonda ima fizičko lice koje ispunjava sledeće uslove:
– da je nosilac, odnosno član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;
– da nema neizmirenih dospelih i nedospelih obaveza prema Fondu za razvoj poljoprivrede Grada Subotice i
– da ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje poslednjih pet godina i nekretninom na području Grada Subotice.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda čine:
1. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i da je izmirio dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
2. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i
3. da učesnik konkursa nema status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prioritet u raspodeli sredstava Fonda imaju lica koja se prvi put javljaju na konkurs Fonda. U slučaju većeg odaziva podnosilaca zahteva Upravni odbor Fonda zadržava pravo da svakom podnosiocu zahteva procentualno umanji iznos dodeljenih sredstava, tako da ukupno dodeljena sredstva budu u skladu sa važećim finansijskim planom Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice za 2014. godinu.

3. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA:
Učesnici konkursa za dodelu sredstava pored zahteva u propisanoj formi, koji dobijaju u kancelariji Službe za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu Gradske uprave Grada Subotice (Gradska kuća, II. sprat, kancelarija br. 202/2) podnose i sledeća dokumenta:
– predugovor o kupovini poljoprivrednog zemljišta;
– originalni predračun za predmet kreditiranja u dinarskom iznosu (napomena: Fond neće prihvatiti izmene predračuna u toku trajanja konkursa)
– poslovni plan;
– list nepokretosti za nekretninu na koju se može staviti hipoteka u korist Fonda u vrednosti jedan i po puta većoj od odobrene vrednosti kredita, ne stariji od 15 dana ( napomena: podnosilac zahteva ne mora biti i vlasnik nekretnine, koja će se staviti pod hipoteku );
– potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
– uverenje nadležnog organa o izmirenom dugu po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, odnosno dokaz o stečenom statusu osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
– za one podnosioce koji su status osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika stekli u 2014. godini, potreban je dokaz o sticanju statusa osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
– fotokopija lične karte (za podnosioca zahteva, za vlasnika i svakog suvlasnika nekretnine).

4. USLOVI KREDITIRANJA
– maksimalni iznos odobrenih sredstava je 1.500.000,00 dinara (jedanmilionpetstotinahiljada);
– rok otplate kredita: 4 (četiri) godine;
– kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou;
– primena devizne klauzule;
– period mirovanja otplate kredita (grejs period) je 12 (dvanaest) meseci uz obračun interkalarne kamate od 2%;
– anuiteti za povrat odobrenih sredstava obračunavaju se i plaćaju kvartalno.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:
– HIPOTEKA I REDA upisana u korist Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice – podnosilac zahteva kome je odobren kredit (Korisnik kredita) mora dostaviti procenu vrednosti poljoprivrednog zemljišta izdatu od strane ovlašćenog procenitelja ili
– avalirana menica sa meničnim pismom/ovlašćenjem i kopijom zahteva za registraciju menice, Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti avalisteBON-KS, OP obrazac, karton deponovanih potpisa i registracija iz APR-aavaliste, odnosno blanko solo menica sa meničnim pismom/ovlašćenjem i kopijom zahteva za registraciju menice – za iznos odobrenog kredita do 500.000,00 dinara.

Trošak konstituisanja instrumenta obezbeđenja snosi Korisnik kredita pre potpisivanja ugovora o kreditu.

Konkurs Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice otvoren je do 13. oktobra 2014. godine.

Detaljnije