Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs  za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu u cilju unapređenja izdavačke delatnosti, razvoja kulture i umetnosti naroda i nacionalnih zajednica kao i afirmisanja kulturne osobenosti AP Vojvodine, u 2010. godini sufinansiraće objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i prevođenje značajnih dela u ukupnom iznosu od 13.100.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 1.400.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 7.500.000,00-ostale tekuće dotacije i transferi i 1.700.000,00 –dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

  • objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica;
  • objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski ili jezike nacionalnih zajednica;
  • objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih manjina.
  • Oblasti za koje se može konkurisati su: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću. Izdavaštvo mora biti primarna, a ne sporedna ili povremena poslovna aktivnost podnosioca projekta

Za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 1. i 2. jedan izdavač može podneti ukupno najviše pet prijava, a za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 3 jedan izdavač može podneti najviše pet prijava

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP  Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini. Prijava se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata zakulturu:www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi ili se može  dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, Mihajla Pupina 16, treći sprat, kancelarija br. 49 ili na web adresi Sekretarijata

Rok za podnošenje prijava je od 1. do 15. februara 2010. godine.

Link