IPA 2009 Rezime rada ICR-a na međunarodnim projektima za 2009.

Vesti

Vrlo je verovatno da je opština Kanjiža zajedno sa ICR-om bila jedna od najaktivnijih, ako ne i najaktivnija opština na polju potsticanja međunarodne saradnje u vidu kreiranja međunarodnih projekata. Sledi skraćeni pregled po pozivima.

IPA CBC Romania-Serbia, rok konkursa 29.jul 2009.

Dugo najavljivan i očekivan poziv za IPA prekograničnu saradnju između Srbije i Rumunije došao je početkom godine. ICR je napisao, pomogao u pisanju ili koordinisao pisanje 4 projekta.

1. Poboljšanje kapaciteta za upravljanje projektima Banata (570.195 SOK: 401.495)

2. Povećanje turističkih kapacitetau u Banatskom regionu (314.108, SOK: 49.514)

3. Promocija razvoja malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu Rumunija-Srbija (737.573, SOK: 70.4110, MZ TS: 25.000, MZ Ho: 70.000)

4. Rekonfiguracija i metode promocije ruralnog turizma u Banatu (314.108, SOK: 49.514)

Ova 4 projekta prošli su prvobitno administrativnu proveru.

Osim toga predat je i jedan projekt vezan za vatrogasce, na žalost taj projekat nije prošao administrativnu proveru.

Kao što se vidi, akcenat je bio na turizmu, jačanju projekt medažerskih kapaciteta za upravljanje projektima, i MSP. Ukupan iznos projekata je1.821.401 EUR, od kojih je deo budžeta za opština Kanjiža 646.790 EUR, dok je ukupno sopstveno učešće 97.025,75 EUR. Naša je procena da nam je potrebno 40% predfinansiranja od našeg dela kako bi projekti funkcionisali normalno a to je oko 256.000 EUR.

IPA CBC Hrvatska-Srbija, rok za predaju 16.10.2009

Sticajem okolniosti, po okrućnoj podeli, opština Kanjiža ne spada u opštine koje mogu da konkurišu na poziv IPA prekogranične saradnje izmešu Srbije i Hrvatske. Ipak, ICR je našao načina da konkuriše i na ovom pozivu, zastupajući tako opštinu i na ovom pozivu. Naime, uz dogovoru sa opštinom Bečej, potpisnicom Potiskog ugovora, iskoristili smo lične veze i uspostavili saradnju sa Valpovo. Rezultat saradnje je projekt:

1. Razvoj međunarodne saradnja putem razvoja MSP, potsticanjem prekogranične privredne saradnje (130.817 EUR, SO Bečej 71.511)

Osim toga, po pozivu iz Subotice, autori smo i projekta:

2. Razvoj međunarodne saradnja putem kreiranja alternativnih kurseva tj. specijalizacija  za mlade učitelje putem novih pravaca za Master studije

IPA CBC Mađarska-Srbija, rok za predaju 31.12.2009.

Konkursi prokogranične saradnje između Mađarske i Srbije oduvek su bili u glavnom fokusu pažnje iz nacionalnih kao i praktičnih razloga za ICR i Kanjižu. I ovaj put, na poziv IPA HU-SRB najviše se radilo. Sledi niz porjekata na kojima učestvuju ili Opština Kanjiža, pojedine mesne zajednice, CNESA ili ICR.

1. Niz kutlurnih manifestacija na obe strane granice (103.585, SOK: 26.279)

2. Održivi turistički razvoj mrtvaja reke Tisa (96.170, SOK:44.617)

3. Obnavljanje strategija razvoja opština i definisanje zajedničkog sektorskog prekograničnog razvoja i operativnih programa(111.000, SOK: 46.900)

4. Razvoj sadržaja i usluga MSP i osnivanje i funkcionisanje Zajedničke razvojne mreže biznisa (110.620, SOK: 46.460)

5. Standardizovan prekograničn mikroregionalni on-line informacioni sistem i sistem za planiranje ruta. (260.000, SOK: 100.000)

6.  Ekološki program zaštite izvora pijacće vode na pograničnom predelu HU-SRB (648.987, SOK: 239.085)

7. Stvaranje sistema za zaštitu od poplava i podzemnih voda uz reku Tisa na pograničnom području Mađarske i Srbije (977.368, SOK 319.284)

8. Potpomaganje EU integracionih procesa na Srspkoj i Mađarskoj strani granice (81.792, ICR: 47.967)

9. Rukovanje – razvoj srpskih i mađarskih sistema edukacije kroz treninge (400.000, CNESA: 84.810)

10. Centri protiv nasilja i za odvraćanja od kriminala za prekogranične ruralne sredine (115.370, Trešnjevac: 38.840,00)

Skoro sve teme i oblasti su pokrivene. Sa deset projekata opština Kanjiža je verovatno najaktivnija u regiona, možda i u celoj Vojvodini. Ukupan iznos projekata je 2.904.892 EUR, od kojih je deo budžeta za opština Kanjiža 994.242 EUR, dok je ukupno sopstveno učešće 140.913 EUR. Procena od 40% predfinansiranja od našeg dela kako bi projekti funkcionisali normalno stoji i za ovaj poziv, a iznosi 397.696 EUR.

South East Europe (SEE) poziv

Osim ovih Opština Kanjiža i ICR učestvuju sa po jednim projektom u SEE pozivu.

1. I oN TISA – Međunarodna mreža za zaštitu Tise (1.070.600, ICR: 87.600)

2. KTTIC – Transfer znanja i tehnologije kroz institucionalnu saradnju lokalnih administracija u regionu Južne i Istočne Evrope(800.000, SOK: 100.000)

Zaključak:

Verujem da su Opština Kanjiža i ICR zadržali svoju vrlo dobru poziciju na evrospkim projektima i zadržali epitet jedne od projektno najaktivnijih opština u regionu. IPA se pokazala kao vrlo izazovan sistem konkurisanja, sa novim pravilima i različitim aplikacionim formularima, kao i potpuno različitom logikom za svaki poziv. Za IPA HU-SRB i ROM-SRB uveden je sistem delimičnog predfinansiranja i kvartalnog izveštavanja i post-finansiranja, što je upravo razlog da smatramo da je za projekt potrebno da imamo 40% ukupnog iznosa. Ovo nije slučaj sa IPA CRO-SRB, pošto je ovo prvi poziv prekogranične saradnje ove dve države, i uslovi su povoljniji sa 80% predfinansranja od strane EU (kao nekada Susedski programi i Exchange 1).

Da rezimiramo:
IPA ROM-SRB: 4 projekta,
IPA HU-SRB: 10 projekata,
IPA CRO-SRB: 2 projekta,
SEE: 2 projekta