MINISTARSTVO ZDRAVLJA – Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0010 „Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji“ u 2024. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0010 „Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji“ u 2024. godini

Programe/projekte mogu prijaviti zainteresovana udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja Roma.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, konferencija,sastanaka,radionica.

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja, a koja su zvanično registrovana najmanje dve godine pre objavljivanja poziva i član statuta kojim je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja nije izmenjen u navedenom peridu i koja vode transparentno finansijsko poslovanje

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
– da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
– da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
– da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja i oblasti romskog stanovništva

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:

Prioriteti konkursa:

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite ( „Službeni glasnik RS“ broj 88/10) i Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022 do 2030. godine („Službeni glasnik RS“ broj 23/2022-3).
a) Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji;
b) Unapređenje kvaliteta pružanja usluga zdravstvene zaštite romskoj populaciji.
Prioritetne oblasti su:
Komponenta A
1. Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
2. Podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
3. Podrška programu transplantacije
4. Reproduktivno zdravlje
5. Zdravlje dece i mladih
6. Bolesti zavisnosti
7. Mentalno zdravlje
8. Zdravlje starih
9. Sprečavanje nasilja u porodici
10. Smanjenje svih oblika diskriminacije
11. Stomatološka zdravstvena zaštita
12. Ublažavanje posledica izazvanih pandemijom COVID-19
13. Zaštite zdravlja Roma – sakupljača sekundarnih sirovina
14. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u neformalnim naseljima.

Komponenta B

Edukacija – senzibilizacija zdravstvenih radnika o stereotipima, predrasudama i smanjenju diskriminacije prema romskoj populaciji i podrška Programu „Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji“ u domovima zdravlja i romskim naseljima.

Komponenta B će se sprovoditi kroz edukaciju zdravstvenih radnika u domovima zdravlja o:
– smanjenju diskriminacije,
– stereotipima, predrasudama
– unapređenju kvaliteta pružanja usluga zdravstvene zaštite
– zdravstvenom stanju romske populacije,
– zdravstvenim potrebama romske populacije,
– zaštiti prava Roma kao pacijenata,
– primeni antidiskriminativnih perspektiva u pružanju usluga zdravstvene zaštite romskoj – populaciji, specifičnostima romske kulture i tradicije i kroz obuku zdravstvenih medijatorki iz oblasti:
– zaštite zdravlja žena,
– reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice
– vakcinacije dece,
– sprečavanja nasilja u porodici,
– smanjenja svih oblika diskriminacije,
– štampani edukativni materijal i materijal za rad zdravstvenih medijatorki.

Ovim konkursom nisu obuhvaćene:
– štampanje autorskih monografija;
– kulturne manifestacije;
– nabavka svih vidova opreme.
Projekti komponente A pod 11) i 14), sprovode se isključivo u partnerstvu sa teritorijalno nadležnom zdravstvenom ustanovom iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.
Jedno udruženje građana može podneti najviše jedan predlog projekta po komponenti.

Rok za podnošenje prijava projekata je 15 dana od trenutka raspisivanja Javnog poziva.

Kontakt osobe:
Dr Jelena Janković: jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs
Dragan Đorđević: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Kontakt telefon: 011/2147608

Detaljnije