MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE – Javni konkurs za organizacije civilnog društva

Konkursi

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Javni konkurs za organizacije civilnog društva

Ministarstvo za evropske integracije povodom Dana Evrope, 9. maja, raspisalo je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije kako bi podstaklo javnu debatu o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije.

Konkurs je namenjen organizacijama civilnog društva koje se bave informisanjem o EU i o koristima procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a obraćaju se prvenstveno mladima – srednjoškolcima i studentima. Krovna oblast ovogodišnjeg konkursa jeste „Mladi i Evropska unija – šta nam donosi članstvo“, u okviru koje će podnosioci predloga projekata moći da daju odgovor na jednu od sledećih tema:
1. Evropska unija i obrazovanje – mogućnosti, prilike i iskustva srednjoškolaca i studenata, aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz programe EU: Erazmus plus, HORIZONT Evropa, Kreativna Evropa (Kultura i mediji), Program evropskog korpusa solidarnosti, Građani, jednakost, prava i vrednosti…

2. Šta nam donosi članstvo – politike Evropske unije: Životna sredina i klimatske promene.

3. Medijska pismenost – sposobnost razumevanja, kritičkog i analitičkog medijskog sadržaja o EU i evropskoj integraciji Srbije. Zašto je to važno?

4. EU dijalog s mladima (struktuirani dijalog) – koje prioritete mladih u vašoj lokalnoj zajednici biste kandidovali za ovaj dijalog, zašto i koje biste preporuke dali, odnosno rešenja ponudili?
*EU dijalog je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosilaca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima. Običan razgovor sa mladima nije EU dijalog sa mladima. EU dijalog je razgovor koji služi upoznavanju problema, sagledavanju prepreka i izazova, a koji kao krajnji rezultat ima jasno definisane preporuke za unapređenje trenutnog položaja mladih u lokalnim zajednicama, kao i proces koji prati sprovođenje tih preporuka.. Više na adresi: Get involved | European Youth Portal (europa.eu)

5. Upoznajmo komšije – promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom.
*Evropska unija IPA sredstvima finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su – upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima itd.
Vrednost pojedinačnog projekta koji organizacije civilnog društva mogu da predlože Ministarstvu za evropske integracije za finansiranje/sufinansiranje je do 1.625.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata imaju udruženja i fondacije sa sedištem u Republici Srbiji, a konkurs je otvoren od 9. do 29. maja 2024. godine.

Detaljnije