DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI – Poziv jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje mera zaštite vazduha

Konkursi

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI

Poziv jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje mera zaštite vazduha

Ovaj poziv objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji finansira i tehnički podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji, sprovodi ga Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Predmet ovog javnog poziva je podrška sprovođenju konkretnih mera zaštite vazduha u jednicama lokalnih samouprava koje su već izradile Planove kvaliteta vazduha ili su ostvarile značajan napredak u planiranju kvaliteta vazduha na lokalu.

U okviru 3. stuba koji je fokusiran na problem zagađenja vazduha, projekat pruža pomoć Vladi u pripremi preporuka za unapređenje regulatornog okvira kvaliteta vazduha, podržava lokalne samouprave u izradi i unapređenju Planova kvaliteta vazduha (PKV) i/ili Kratkoročnih akcionih planova (KAP) i u implementaciji mera zaštite vazduha iz planova, i obezbeđuje finansijsku podršku za inovativne ideje za čistiji vazduh. Tehnička podrška planiranju kvaliteta vazduha na lokalu pružena je lokalnim samoupravama odabranim putem javnog poziva raspisanog u maju 2022. godine. 12 gradova i opština (Subotica, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Bor, Zaječar, Niš, Pančevo, Beograd, Pirot, Paraćin i Beočin) kvalifikovalo se za dobijanje direktne tehničke podrške, dok je dodatnih 17 lokalnih samouprava (Ćuprija, Bujanovac, Sokobanja, Sombor, Veliko Gradište, Aranđelovac, Vlasotince, Mionica, Prijepolje, Bačka Palanka, Požega, Negotin, Dimitrovgrad, Medveđa, Bosilegrad, Opovo, Loznica) uključeno u program jačanja kapaciteta za planiranje zaštite vazduha.

Ko može da se prijavi?

Poziv za podnošenje prijave za sufinansiranje sprovođenja mera za unapređenje kvaliteta vazduha namenjen je:
• jedinicama lokalnih samouprava koje su izradile i/ili unapredile PKV i/ili KAP u okviru ovog projekta,
• jedinicama lokalnih samouprava koje nisu u zakonskoj obavezi da usvoje gorepomenute planove, a učestvovale su u programu jačanja kapaciteta kroz projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ (u daljem tekstu: Projekat) ugradile mere zaštite vazduha u svoja strateška dokumenta u okviru ovog projekta,
• u izuzetnim slučajevima, projekat će podržati one jedinice lokalnih samouprava koje nisu bile deo ovog projekta, ali su usvojile PKV ili KAP, ukoliko detaljno obrazlože problem sa kvalitetom vazduha i izuzetne koristi od primene predložene mere.

Koje mere se mogu kvalifikovati za sufinansiranje?

UNDP će podržati sprovođenje najviše jedne mere po jedinici lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS).

Mera sa kojom JLS konkuriše za sufinansiranje kroz ovaj projekat, mora da ispunjava jedan od sledećih uslova:
– da je opisana u PKV ili KAP koji je razvijen/unapređen kroz ovaj projekat, odobren od strane Ministarstva zaštite životne sredine i usvojen od strane skupštine JLS,
– da je opisana u PKV ili KAP koji je razvijen/unapređen kroz ovaj projekat i u vidu nacrta, i spreman je da se dostavi Ministarstvu zaštite životne sredine na saglasnost, ili je saglasnost već dobijena,
– da je opisana u drugim važećim razvojnim/planskim dokumentima JLS unapređenim kroz ovaj projekat, ako JLS nema Plan kvaliteta vazduha,
– u izuzetnim slučajevima, da je opisana u PKV ili KAP JLS koje nisu bile deo ovog projekta, ako su problemi sa kvalitetom vazduha i izuzetne koristi od predložene mere detaljno obrazloženi.

Implementacija mera u okviru ovog poziva treba da doprinese i realizaciji nacionalnog Programa zaštite vazduha za period 2022-2030 koji je Republika Srbija usvojila u decembru 2022. godine.
Nema posebnih ograničenja u smislu prirode mere.

Očekivani period implementacije mera je jul-novembar 2023. godine za projekte malog obima, a jul 2023. – jul 2024. za projekte velikog obima.

Šta se podrazumeva pod sufinansiranjem sprovođenja mera za unapređenje kvaliteta vazduha?

Jedinice lokalne samouprave koje su planskim dokumentima definisale mere unapređenja kvaliteta vazduha imaju mogućnost da konkurišu za sredstva za sufinansiranje odabrane mere, u okviru ovog poziva, u visini do najviše 50% njene ukupne vrednosti. Za mere odobrene u okviru ovog poziva, projekat obezbeđuje sufinansiranje u iznosu od $ 20,000 – $ 40,000 (za projekte malog obima) i $ 40,000 – $ 80,000 (za projekte velikog obima) . Ostatak sredstava od najmanje 50%, JLS obezbeđuje iz svog budžeta ili drugih izvora finansiranja i uz aplikacioni formular, prilaže i Izjavu o sufinansiranju.

Vremenski okvir javnog poziva

Otvaranje poziva: 5. jun 2023.
Info dan – Konsultacije sa JLS koje žele da se prijave na poziv: 13. jun 2023.
Rok za dostavu prijava: 3. jul 2023.
Rezultati javnog poziva: 20. jul 2023.
Implementacija mera: jul – novembar 2023. za projekte malog obima i jul 2023. – jul 2024. za projekte velikog obima

Info dan za predstavnike zainteresovanih jedinica lokalnih samouprava će se održati 13. juna online putem zoom platforme. Svi zainteresovani učesnici mogu se prijaviti putem formulara na sledećem LINKU.

Proces selekcije

Proces selekcije će trajati od 3. do 20. jula 2023. godine.

UNDP će pregledati prijave kako bi se uverio da su ispravno popunjene i da ispunjavaju kriterijume podobnosti, pre nego što ih podnese nezavisnom panelu stručnjaka za evaluaciju. Tim kvalifikovanih stručnjaka će pregledati i evaluirati prijave u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje. Prijave sa najvećim ocenama biće izabrane za sufinansiranje sprovođenja mera za unapređenje kvaliteta vazduha u iznosu $ 20,000-$ 40,000 po pojedinačnoj prijavi (za projekte malog obima) i $ 40,000 – $ 80,000 (za projekte velikog obima).

Kriterijumi za ocenu

Sve pristigle prijave će biti ocenjene na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Uticaj sprovođenja mere i utemeljenost u dokumentima javnih politika (lokalnim i nacionalnim) – 30 bodova
2. Kapaciteti JLS za sprovođenje mere unapređenja kvaliteta vazduha – 30 bodova
3. Kvalitet predloga projekta – 20 bodova
4. Održivost predložene mere – 20 bodova

Kontakt
Za više informacija, posetite
https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi
Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti elektronskim putem na adresu:
zelena.agenda.rs@undp.org
ili pozvati telefonom:
063/286408

Detaljnije