POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2023 .godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2023 .godini

CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.
Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu ;
2. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini , s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini;
3. Ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava;
4. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje dospele do 31.12. 2022. godine;
5. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, dospele do 31. 12. 2022. godine;
6. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12. 2022. godinom, ukoliko je korisnik istog;
7. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
8. Podnosilac prijave ne sme ostvarivati novčane pozajmice od dobavljača od kojeg nabavlja investiciju koja je predmet podsticaja;
9. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih i neregulisanih ugovornih obaveza, kao i sudskim putem u poslednje 3 godine naplaćenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo , na osnovu ranije potpisanih ugovora;
10. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 , 91/2019 i 109/2021);
11. Podnosilac prijave-preduzetnik i pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre;
12. Prema podnosiocu prijave- pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
13. Podnosilac prijave – pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
14. Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju;
15. Investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje realizuje u objektu koji koristi na osnovu prava svojine ili na osnovu prava zakupa, odnosno ustupanja na korišćenje bez naknade, u periodu od najmanje šest godina počev od kalendarske godine za koju podnosi zahtev ostvarivanje prava na podsticaje;
16. ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla“ („Službeni glasnik RS“, broj 111/17) ili moraju biti registrovani u Registru objekata u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/2005, 30/2010 ,93/12 i 17/19 i dr.).

Specifični uslovi za učešće na konkursu

Na kraju investicije a pre isplate sredstaa korisnik treba da ispunjava sledeće specifične uslove:
• za preradu mleka:
• Korisnici koji na kraju investicije imaju dnevni kapacitet prikupljenog mleka do 2.999 l.
• za preradu mesa:
• U slučaju klanica, prihvatljivi su korisnici sa maksimalnim kapacitetom do: 9 goveda ili 49 svinja ili 49 ovaca i koza, ili 499 ćuraka ili gusaka ili 4.999 živine dnevno na kraju investicije;
• U slučaju postrojenja za sečenje i / ili preradu, prihvatljivi korisnici su preduzeća sa maksimalnim kapacitetom sečenja ili prerade do 499 kg dnevno na kraju investicije.

Konkurs je otvoren do 29. 05. 2023. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

Detaljnije