MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2023. godini

1) PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2023. godini, koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih supstanci iz individualnih izvora u životnu sredinu u cilju primene mera za unapređenje kvaliteta vazduha i preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha od zagađenja na teritoriji Republike Srbije.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 170.000.000,00 dinara (slovima: stotinusedamdesetmilionadinara), u skladu sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 138/22), Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Program 0404-Upravljanje zaštitom životne sredine, Programska aktivnost/Projekat 4008- Smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora, ekonomska klasifikacija 463-Transferi ostalim nivoima vlasti.

Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata u 2023. godini, u cilju smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji poreklom iz individualnih izvora, odnosno za sufinansiranje nabavke i zamene kotlova na ekološki prihvatljiviji energent za domaćinstva na teritoriji jedinice lokalne samouprave, osim za domaćinstva koja već imaju mogućnost priključenja na daljinsko grejanje.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% troškova snosi korisnik sredstava.

Ukoliko korisnik sredstava ne utroši sva opredeljena sredstva, dužan je da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava u skladu sa procentualnim iznosom učešća Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– troškovi nabavke kotlova i peći na ekološki neprihvatljive energente (drva, ugalj, mazut i sl.), kao i zamena postojećih dotrajalih kotlova novim, efikasnijim kotlovima, na isti energent;
– troškovi građevinskih radova, molerskih radova, stolarskih radova kao i drugih radova koji nisu neophodni u cilju realizacije predmetnog projekta;
– troškovi radova koji se odnose na ugradnju kotlova;

– troškovi nabavke pratećih instalacija i opreme;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

3) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2023. godini sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, veza sa drugim projektima)
6) podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;
7) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;
8) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 27. februarom 2023. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu eko.konkursi@eko.gov.rs ili na telefon: 011/2600-433

Detaljnije