POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA – Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata unapređenja kulturne infrastrukture i opremanja objekata kulture u javnoj svojini u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata unapređenja kulturne infrastrukture i opremanja objekata kulture u javnoj svojini u AP Vojvodini u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, po ovom konkursu, finansirati – sufinansirati projekte: unapređenja kulturne infrastrukture (odnosno projekte adaptacije, obnove, dogradnje, izgradnje, rekonstrukcije, restauracije, konzervacije, sanacije i investicionog održavanja) objekata, kao i projekte opremanja novom opremom objekata kulture u javnoj svojini u 2023. godini, u kojima su smeštene ustanove kulture ili se u njima realizuju kulturni sadržaji i prezentuju rezultati kulturnog i umetničkog stvaralašta na lokalnom nivou, shodno zakonu.

OPŠTI CILJ KONKURSA je: podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju, očuvanju, unapređenju i zaštiti kulturnih posebnosti lokalne zajednice i unapređenje uslova za realizaciju i povećanje vidljivost i dostupnosti kulture kroz obnovu kulturne infrastrukture (ustanove kulture, nepokretna kulturna dobra koji se koriste za realizaciju kulturnih sadržaja, drugi objekti pretežno namenjeni programima i projektima u kulturi) i nabavkom nove, savremene opreme za rad i realizaciju programa i projekata u kulturi, radi njihove obnove i modernizacije i izgradnje lokalnog identiteta zasnovanog na resursima u oblasti kulture.

SPECIFIČNI CILJEVI KONKURSA SU: unapređenje, modernizacija, poboljšanje uslova rada i dostupnosti ustanova kulture za sve; održavanje i širenje postojeće mreže ustanova i drugih objekata namenjenih realizaciji kulturnih sadržaja kao razvojnog resursa regionalnog, društvenog i ekonomskog razvoja; stvaranje prepoznatljivog i autentičnog identiteta lokalne zajednice zasnovanog na kulturi; primena novih tehnologija i digitalizacija kulturnih resursa na lokalnom nivou; podsticanje razvoja kulture i kulturnog turizma zasnovanog na očuvanju, prezentaciji i održivom korišćenju kulturnog nasleđa i promociji savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini; ravnomerni kulturni razvoj regiona i lokalnih zajednica; doprinos izgradnji savremenog društva i razvoj kulturnih navika; osavremenjavanje, edukacija i približavanje kulturnih sadržaja deci i mladima; povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja i objekata kulture za osobe sa invaliditetom i sve društvene grupe.

IZNOS I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat će finansirati – sufinansirati projekte po ovom konkursu u ukupnom iznosu od 500.000.000,00 dinara (po ekonomskoj klasifikaciji korisnika: 4632 – kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti), u sledećim oblastima:
1. Adaptacija, obnova, dogradnja, izgradnje, rekonstrukcija, restauracija, konzervacija, sanacija, investiciono i tekuće održavanja objekata kulture, i

2. Opremanje objekata kulture savremenom opremom namenjenom realizaciji kulturnih sadržaja.
Prioritetno će biti podržani projekti od posebnog interesa za AP Vojvodinu, koji doprinose:
• unapređenju i modernizaciji prostornih uslova za rad, boravak publike i realizaciju kulturnih sadržaja u ustanovama kulture i drugim objektima kulturne namene u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine i sa unapred određenim korisnikom koji će se o njima starati i realizovati kulturne sadržaje – projekti adaptacije, obnove, dogradnje, izgradnje, rekonstrukcije, restauracije, konzervacije, sanacije i investicionog održavanja objekata kulture ili novih prostora sa određenom kulturnom namenom i projekti opremanja novih ili postojećih prostora savremenom opremom za realizaciju kulturnih sadržaja, čuvanje deponovanje, zaštitu, izlaganje kulturnih dobara, umetničkih dela i bibliotečke građe i digitalnu prezentaciju;

• povećanju bezbednosti u objektima kulture za zaposlene i publiku, kao i za čuvanje i prezentaciju predmeta i građe koja je u njima deponovana – projekti uvođenja/popravke/modernizacije sistema video nadzora, protiv požarnih i protiv provalnih sistema i projekti ugradnje;

• proširenju prostornih kapaciteta objekata kulture namenjenih za redovan rad zaposlenih i realizaciju kulturnih sadržaja – projekti izgradnje i dogradnje objekata kulture;

• stvaranju novih kulturnih prostora za realizaciju kulturnih sadržaja, odnosno širenje kulturne infrastrukture u JLS na području AP Vojvodine, uz obezbeđenu održivost ulaganja javnih sredstava – projekti proširenja kulturne infrastrukture prenamenom novih prostora za realizaciju kulturnih sadržaja (na primer: adaptacija objekata industrijskog nasleđa i slično);

• povećanju dostupnosti objekata kulture i kulturnih sadržaja u njima za sve korisnike i sve kulturne sadržaje – projekti unapređenja tehničkih uslova pristupa objektima kulture, boravka u njima i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe sa invaliditetom i projekti nabavke i ugradnje opreme za povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja (na primer: rampe i liftovi za invalide; oprema za prezentaciju kulturnih sadržaja na Brajevom pismu; oprema za taktilnu i audio prezentaciju i druge opreme);

• uvođenju savremenih standarda i dobre prakse u realizaciji i promociju kulturnih sadržaja i resursa na lokalnom nivou upotrebom novih tehnologija, digitalnih servisa i nove opreme;

• promovisanju principa multikulturalnosti i interkulturalnosti obnovom i proširenjem kulturne infrastrukture u JLS i upotrebom novih tehnologija u radu i realizaciji kulturnih sadržaja;

• unapređenju i modernizaciji kulturne infrastrukture namenjene razvoju kulturnih navika kod dece i mladih i realizaciji kulturnih sadržaja namenjenih mladima na lokalnom nivou – projekti adaptacije, obnove, dogradnje, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije postojećih ili prenamena novih prostora prilagođenih realizaciji kulturnih programa za decu i mlade i projekti opremanja ovih prostora savremenom opremom za realizaciju kulturnih sadržaja,

• unapređenju rodne ravnopravnosti kroz projekte unapređenja, modernizacije, proširenja i povećanje dostupnosti kulturne infrastrukture, i

• obogaćivanju kulturne ponude JLS zasnovanoj na očuvanju i promociji kulturnog nasleđa stavljenog u funciju održivog razvoja zajednice.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata unapređenja kulturne infrastrukture i opremanje objekata kulture u javnoj svojini u AP Vojvodini u 2023. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata, sa pratećom dokumentacijom.
Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta (dostavlja se u prilogu),
• izvod iz katastra nepokretnosti (dostavlja se u prilogu),
• projektno-tehnička dokumentacija (navedena u Prijavi – dostavlja se u prilogu),
• ZA RADOVE NA OBJEKTIMA KULTURE: Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova (dostavlja se u prilogu),
• ZA NABAVKU KAPITALNE OPREME: Detaljna specifikacija potrebne kapitalne opreme (dostavlja se u prilogu), i
• ostala prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.
Prijave sa prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu), u periodu od 9 do 14 časova ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21101 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata unapređenja kulturne infrastrukture i opremanja objekata kulture u javnoj svojini u AP Vojvodini u 2023. godini)

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, odnosno od 31. januara do 16. marta 2023. godine.

VAŽNA NAPOMENA: Do navedenog roka, podnosilac je dužan da obrazac svake Prijave pošalje i putem elektronske pošte, u Word-u, na adresu: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs. Prilozi se NE dostavljaju u elektronskom obliku.
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji je blagovremeno podneo Prijavu, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijave prispele na Konkurs, na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka, razmatra i stručno obrazlaže konkursna komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje se objavljuje na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili isključivo putem elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2022. godini dodelio sredstva na ime finansiranja – sufinansiranja projekata u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.
Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.
Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-45-34, i-mejl: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs.

POSEBNI USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na javnom konkursu imaju ISKLJUČIVO jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine za realizaciju projekata na svojoj teritoriji i SAMO za objekte u javnoj svojini koji su namenjeni za realizaciju kulturnih sadržaja, odnosno za objekte u kojima se najmanje 80% vremena ili prostornih kapaciteta godišnje koristi za kulturne namene.
Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa 2 (dva) projekta, i to: sa 1 (jednim) projektom za radove na objektima kulture i sa 1 (jednim) projektom na delu Konkursa koji se odnosi na opremanje objekata kulture savremenom opremom.
Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke, pri čemu je podnosilac prijave za projekat koji bude odobren po ovom konkursu, u obavezi da za aktivnosti na projektu, sprovede postupak javnih nabavki, shodno zakonu.
Neće biti razmatrane prijave koje se odnose na izradu projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektima kulture.

KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti u oblastima koji su predmet Konkursa i finansiraju se, odnosno sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2023. godini po ovom konkursu, moraju:
– sadržinski da odgovaraju ciljevima i nameni Konkusa,
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa,
– da su usaglašeni s principima zakonitosti, opravdanosti ulaganja i ekonomičnog finansijskog upravljanja,
– da su usaglašeni sa važećim propisima, i
– da budu usklađeni sa članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, na osnovu kojih će se, uz poštovanje specifičnosti svakog projekta i ispunjenosti kriterijuma, ocenjivati prijave prispele na Konkurs.

Kriterijumi za ocenu projekata i dodelu sredstava su sledeći:
1. Usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima Konkursa – ocenjuje se sa najviše 30 bodova, i to:
• značaj projekta – ocenjuje se sa najviše 6 bodova;
• povezanost projekta sa strateškim dokumentima – ocenjuje se sa najviše 6 bodova;
• stepen razvijenosti JLS u kojoj se realizuje projekat – ocenjuje se sa najviše 6 bodova;
• očekivani efekti projekta – ocenjuje se sa najviše 6 bodova, i
• povezanost projekta sa ciljevima i prioritetima Konkursa – ocenjuje se sa najviše 6 bodova.

2. Finansijski plan – ocenjuje se sa najviše 20 bodova, i to:
• usklađenost strukture troškova sa aktivnostima na projektu – ocenjuje se sa najviše 10 bodova;
• stepen sufinansiranja projekta – ocenjuje se sa najviše 5 bodova;
• odnos troškova i očekivanih rezultata – ocenjuje se sa najviše 5 bodova.

3. Stepen održivosti, rizika i izvodljivosti projeka – ocenjuje se sa najviše 20 bodova, i to:
• finansijska i institucionalna održivost – ocenjuje se sa najviše 10 bodova;
• procena rizika – ocenjuje se sa najviše 5 bodova;
• izvodljivost projekta – ocenjuje se sa najviše 5 bodova.

4. Kvalitet i sadržajna inovativnost projekta – ocenjuje se sa najviše 20 bodova i to:
• stepen korišćenja postojeće/ili stvaranje nove kulturne infrastrukture – ocenjuje se sa najviše 10 bodova;
• doprinos razvoju informacionog društva i stepen uvođenja novih pristupa i inovacija u kulturnojh ponudi JLS – ocenjuje se sa najviše 10 bodova, i

5. Kapaciteti potrebni za realizaciju projekta – ocenjuje se sa najviše 10 bodova, i to:
• stručni kapacitet – ocenjuje se sa najviše 5 bodova, i
• neophodni resursi – ocenjuje se sa najviše 5 bodova.

Detaljnije