MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023. godini

 

1) PREDMET KONKURSA

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), opredelilo je 100.000.000,00 dinara (slovima: stomilionadinara), u skladu sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 138/22) Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Program 0405-Zaštita prirode i klimatske promene, Programska aktivnost/Projekat 0004-Pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, ekonomska klasifikacija 463-Transferi ostalim nivoima vlasti.

Navedena sredstva dodeljuju se za sufinansiranje nabavke sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu koje je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave (gradovi i opštine) i to za:
– pošumljavanje degradiranih površina ili površina za koje postoji opasnost od degradacije, a koja su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava (gradovi i opštine),
-stvaranje vetrozaštitnih pojaseva,
-pošumljavanje u zaštićenim područjima na teritoriji jedinica lokalnih samouprava,
-pošumljavanje gradskih šuma i parkova i drugih javnih površina,
-ostali vidovi pošumljavanja javnih površina u cilju zaštite životne sredine.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% troškova snosi korisnik sredstava.

Ukoliko korisnik sredstava ne utroši sva opredeljena sredstva, dužan je da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava u skladu sa procentualnim iznosom učešća Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta.

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– troškovi građevinskih radova, kao i drugih radova koji nisu neophodni u cilju realizacije predmetnog projekta;
– troškovi nege i održavanja sadnica i pošumljenih površina nakon isteka roka definisanog ugovorom o dodeli sredstava;
– troškovi nabavke alata i opreme i drugih aktivnosti koje nisu neophodne u cilju realizacije predmetnog projekta;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

2) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.
Zahtev za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Ministarstva u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, veza sa drugim projektima);
6) podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;
7) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;
8) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

3) USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Podnosilac zahteva za dodelu sredstava po ovom javnom konkursu mora da ispunjava uslove iz člana 2. Uredbe.

Kriterijumi za ocenjivanje zahteva su:
1) vrsta i tip projekta u odnosu na stepen opšteg uticaja i značaj projekta na životnu sredinu;
2) ocena projekta (stepen pripremljenosti projektne dokumentacije, stručna osnovanost projekta, tehnički uslovi za izvođenje projekta, obezbeđenost kontrole realizacije projekta, spremnost projekta za realizaciju, plan održavanja pošumljenih površina);
3) finansijski kriterijumi:
– visina udela u finansiranju projekta koji obezbeđuje korisnik sredstava;
4) stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji realizuje projekat.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 14. februarom 2023. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu eko.konkursi@eko.gov.rs ili na telefon: 011/26-00-433

Detaljnije