POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA – Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini

I PREDMET, CILJEVI I PROGRAMSKI PRIORITETI

Konkurs se raspisuje radi ostvarivanja javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja, odnosno proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana AP Vojvodine, kako pripadnika srpskog naroda, tako i pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.
Ciljevi konkursa su: proizvodnja TV programa koji doprinosi očuvanju srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta i jezika, razvoju srpske kulture i afirmaciji opšteg kulturnog nasleđa; proizvodnja medijskih sadržaja u drugim vrstama medija koji doprinose očuvanju srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta i jezika i razvoju srpske kulture; proizvodnja medijskih sadržaja koji doprinose očuvanju i afirmaciji kulturnog, nacionalnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; afirmacija multikulturalnosti i interkulturalnosti; podrška pronatalitetnoj politici; podsticanje i razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja različitih grupa; unapređenje socijalne zaštite; unapređenje rodne ravnopravnosti; unapređenje društvene brige o deci i mladima; razvoj nauke, sporta i fizičke kulture; unapređenje položaja i ravnopravnosti i sprečavanje diskriminacije manjinskih i socijalno, ekonomski ili na bilo koji drugi način ugroženih društvenih grupa; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi; borba protiv korupcije; borba protiv siromaštva; borba protiv govora mržnje; razvoj medijskog pluralizma i unapređenje medijskog i novinarskog profesionalizma; unapređenje medijske pismenosti.

Programski prioriteti su: očuvanje srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta i jezika, razvoj srpske kulture i afirmacija opšteg kulturnog nasleđa; očuvanje i afirmacija kulturnog, nacionalnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; podsticanje i razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica; afirmacija multikulturalnosti i interkulturalnosti; podrška pronatalitetnoj politici; unapređenje rodne ravnopravnosti; unapređenje društvene brige o deci i mladima; prevencija nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja; unapređenje položaja i ravnopravnosti i sprečavanje diskriminacije manjinskih i socijalno, ekonomski ili na bilo koji drugi način ugroženih društvenih grupa; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi.
Projekti koji se bave gore navedenim temama imaće prednost prilikom ocenjivanja, ali učesnici Konkursa mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.

II IZNOS SREDSTAVA
Ukupna vrednost sredstava koji se raspoređuje na Konkursu iznosi: 70.000.000,00 dinara, i to za:
1. privatna preduzeća 50.000.000,00 dinara, pri čemu je za medijske sadržaje na srpskom jeziku određeno 45.500.000,00 dinara, a za medijske sadržaje na jezicima nacionalnih manjina 4.500.000,00 dinara.

2. nevladine organizacije 20.000.000,00 dinara, pri čemu je za medijske sadržaje na srpskom jeziku određeno 15.500.000,00 dinara, a za medijske sadržaje na jezicima nacionalnih manjina 4.500.000,00 dinara.

Učesnici na konkursu dužni su jasno da naznače jezik planiranog medijskog sadržaja, ukoliko se prijavljuju za proizvodnju medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina (u Obrascu 1 – Prijava, u redu 1.2 Naziv konkursa).
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 5.000.000,00 dinara.
Učesnicima konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja mogu se odobriti sredstva najviše do 80% vrednosti projekta, a u skladu sa Uredbom o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) („Sl. glasnik RS“, br. 23/21).

III KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PROJEKATA

Kriterijumi za ocenjivanje projekat su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
• uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
• kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
• budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

• da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
• dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

IV PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Predloženi projekat mora se realizovati preko registrovanog medija.

Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u Registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani, odnosno objavljeni, a koji su upisani u Registar medija pri Agenciji za privredne registre.

Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da je predloženi projekat od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za građane Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova „Radio-televizija Srbije“ i Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine“ i izdavači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Učesnik može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.
Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće:
• da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plata onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 24. februar 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4521.

Detaljnije