Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Konkursi

MINISTARSTVO PRAVDE

Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

I
Cilj Javnog konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (u daljem tekstu: Javni konkurs) je izbor subjekata čije će projekte Komisija za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (u daljem tekstu: Komisija) predložiti Vladi radi dodele sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

II
Javni konkurs raspisuje se radi dodele sredstava u ukupnom iznosu od 500.000.000,00 dinara.

III
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju svi nosioci projekata (fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije) kojima se ostvaruje javni interes u oblasti zdravstva, kulture, prosvete, humanitarnog rada i sl. koji će se realizovati u 2022. godini.

IV
Prijave na Javni konkurs podnose se na obrascu prijave koji je sastavni deo Javnog konkursa, a koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs.
Podnosilac prijave može učestvovati na Javnom konkursu samo za jedan projekat.
Podnosilac prijave dužan je da, na zahtev Komisije, dostavi dodatne podatke i dokumentaciju koji su potrebni za odlučivanje o predlogu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

V
Prilikom odlučivanja o predlogu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, Komisija primenjuje sledeće kriterijume:
– doprinos realizacije projekta ostvarivanju javnog interesa u oblasti zdravstva, kulture, prosvete, humanitarnog rada i sl.;
– broj i kategorija lica koja će imati korist od realizacije projekta;
– kvalitet predloženog projekta (predložena metodologija, stručnost i kvalifikacije osoblja koje će realizovati projekat, odnos između planiranih troškova projekta i koristi od projekta i sl.).
Svaki kriterijum Komisija ocenjuje od 1 do 10 poena, pa se broj poena za svaki kriterijum sabira i sačinjava rang lista podnosilaca prijava.

VI
Prijave na Javni konkurs podnose se u pisanom obliku, neposredno ili poštom preporučeno, na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22–26, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za učešće na Javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja”, u roku od 20 dana od dana oglašavanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

VII
Dodeljena sredstva ili njihov deo uplaćuju se korisniku sredstava po zaključenju ugovora. Dinamika uplate dodeljenih sredstava i obaveza dostavljanja instrumenata obezbeđenja, odnosno postupanje sa budžetskim korisnikom koji je u Informacionom sistemu izvršenja budžeta, biće definisani ugovorom o međusobnim pravima i obavezama sa korisnikom sredstava, a sve u zavisnosti od načina i potrebe realizacije projekta.
Sredstva se uplaćuju na poseban račun koji korisnik dodeljenih sredstava otvara posle donošenja rešenja Vlade o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za tu namenu i koji će biti naveden u ugovoru o međusobnim pravima i obavezama sa korisnikom sredstava.

VIII
Posle donošenja rešenja Vlade o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, lice koje Vlada odredi zaključuje pismeni ugovor kojim se uređuju prava i obaveze sa korisnikom kome su dodeljena sredstva (u daljem tekstu: korisnik sredstava).
Korisnik sredstava odgovoran je za namensko trošenje dodeljenih sredstava i dužan je da Komisiji omogući praćenje realizacije projekta. Korisnik sredstava svakih mesec dana podnosi redovne pismene izveštaje o realizaciji projektnih aktivnosti Komisiji, kao i izveštaj o realizaciji projekta sa finansijskim izveštajem i dokazima o namenskom utrošku dodeljenih sredstava, u roku od 30 dana od isteka roka u kome realizacija projekta mora da se okonča. Komisija može, po potrebi, tražiti od korisnika sredstava vanredne izveštaje o utrošku sredstava dodeljenih na Javnom konkursu. Ako korisnik sredstava ne utroši sredstva koja su mu dodeljena na Javnom konkursu u skladu sa projektom, dužan je da ih vrati Ministarstvu pravde po dobijanju instrukcija za njihovu uplatu.

Informacije povodom Javnog konkursa mogu se dobiti putem telefona: 011/3620639 (lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Milan Popović), 011/3620510 (lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Biljana Miljatović), 011/3631425 (lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Jovan Jeremić), svakog radnog dana od 8 do 13 časova ili na e-mail adresu: oportunitet@mpravde.gov.rs.

Prijave se otvaraju u prostorijama Ministarstva pravde, 2. marta 2022. godine u 12 časova.

Komisija je dužna da sačini Predlog rešenja o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava i dostavi ga istog dana Ministarstvu pravde, koje će ga bez odlaganja dostaviti Vladi, koja odlučuje o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

Neblagovremene, nedozvoljene, nerazumljive ili nepotpune prijave, prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su podnete za projekte kojima se ostvaruje dobit ili prijave koje su podnete za projekte koji se ne mogu realizovati u budžetskoj godini u kojoj je javni konkurs raspisan, Komisija odbacuje rešenjem, protiv koga se može izjaviti žalba ministru pravde. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Detaljnije