Javni konkurs „Rodna ravnopravnost javnih politika za razvoj Republike Srbije” za programe u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

Javni konkurs „Rodna ravnopravnost javnih politika za razvoj Republike Srbije” za programe u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Realizacijom programa treba da budu ostvareni sledeći ciljevi:

1. Rodna ravnopravnost u grupama u povećanom riziku od diskriminacije;
2. Promovisanje ravnomerne raspodele neplaćenog kućnog rada;
3. Psihosocijalna podrška samohranim roditeljima u uslovima pandemije;
4. Rodna ravnopravnost u sferi kulture i javnog informisanja.

1. Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

  • Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
  • Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu rodne ravnopravnosti;
  • Udruženja koja obezbede učešće najmanje jednog partnerskog udruženja sa kojim će učestvovati u realizaciji programa;
  • Udruženja podnosioci predloga u okviru ovog konkursa mogu aplicirati isključivo sa jednim predlogom programa, dok se kao partnersko udruženje mogu pojaviti više puta;
  • Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na osnovu ovog konkursa i Smernica za podnosioce predloga programa na zadatom Obrascu predloga programa.

2. Prioriteti konkursa

Pri odabiru predloga programa za dodelu finansijskih sredstava, prioritet će imati oni programi koji doprinose sprovođenju odredaba Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS”, broj 52/2021) i relevantnih odredaba Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS”, br. 22/2009 i 52/2021).

3. Način finansiranja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i realizator programa, zaključiće ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju realizatoru programa na otvoreni namenski podračun kod Uprave za trezor Ministarstva finansija, naveden u ugovoru. Sa ovog podračuna, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i predviđeni honorari. Nije dozvoljen bilo kakav prenos sredstava sa ovog računa na račun poslovne banke.

Realizator programa je odgovoran za zakonito i namensko trošenje sredstava.

Realizator programa je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju iz budžeta programa. Usluga revizije mora da sadrži mišljenje ovlašćenog revizora u vezi sa načinom utoršenih namenskih sredstava udruženja odobrenih za realizaciju programa.

Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prilikom potpisivanja ugovora za odobreni program.

Realizator programa je dužan da obaveštava nadležni organ o realizaciji programa, u rokovima određenim ugovorom, kao i da nadležnom organu omogući praćenje realizacije programa.

Nakon završetka programa, realizator programa je dužan da na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, izveštaj ovlašćenog revizora, kao i prateću dokumentaciju kojom se dokazuje namenski utrošak sredstava. Formulari izveštaja biće dostupni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka programa.

4. Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane programe iznose 7.500.000,00 dinara (slovima: sedammilionapetstotinahiljadadinara i 00/100). Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može preći 1.500.000,00 (slovima: milionpetstotinahiljadadinara i 00/100). Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može biti manja od 500.000 dinara (slovima: petstotinahiljadadinara i 00/100).
Finansiranje programa vrši se na osnovu ugovora zaključenog između realizatora programa i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kojim se naročito definiše predmet programa, rok u kome se program realizuje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta programa i povraćaj neutrošenih sredstava.
Sva neutrošena sredstva u okviru Javnog konkursa biće vraćena u budžet Republike Srbije.

5. Trajanje programa

Programske aktivnosti realizuju u trajanju do 6 meseci od dana prenosa sredstava.

6. Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Obrasci za podnošenje predloga programa, dostupni su i mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima:

• Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni . Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom;
• Obavezna dokumentacija dostavlja se u dva primerka (original i kopija originalne dokumentacije);
• Kompaktni disk (CD) ili USB fleš memorija sa obaveznom i pratećom dokumentacijom (u Word/Excel formatu);
Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora Ministarstvu dostavi:
• izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, na propisanom obrascu;
• izjavu o nepostojanju sukoba interesa, na propisanom obrascu i
• interni akt o antikorupcijskoj politici.
Dostavlja se potpisan i pečatiran original, kopija obavezne dokumentacije. Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11 070 Novi Beograd, najkasnije do 25.10.2021. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS „RODNA RAVNOPRAVNOST JAVNIH POLITIKA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE” – NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 25.10.2021. godine (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

7. Kriterijumi za ocenjivanje predloga progama

– Jasno opisane aktivnosti programa, usklađene sa ciljevima i prioritetima konkursa i inovativnost ponuđenih rešenja, kao i precizno definisan minimalni predviđeni odziv/dosegnutost ciljne grupe u odnosu na programske aktivnosti, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost – (do 15 bodova)
– Jasno opisani i merljivi rezultati programa i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – (do 15 bodova)
– Budžet usklađen sa programskim aktivnostima i realno planiran (realan odnos između planiranih troškova i postavljenih ciljeva/rezultata) – prednost će biti data programima koji obezbeđuju veći procenat sufinansiranja programa (ukoliko se program finansira iz više izvora) – (do 15 bodova)
– Obuhvat odnosno nivo uključenosti aktera u lokalnoj zajednici – (do 15 bodova)
– Kapaciteti podnosioca programa (tehnički i ljudski) za realizaciju programskih aktivnosti – (do 15 bodova)
– Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava, kao i ispunjenost ugovornih obaveza za korišćena budžetska sredstva u prethodnom periodu. Za udruženja koja prvi put apliciraju biće ocenjivana efikasnost planiranih sredstava – (do 15 bodova)

Prilikom vrednovanja programa Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog će uzeti u obzir da li je od strane udruženja koja podnose predloge programa, u prethodne dve godine utvrđeno nenamensko trošenje budžetskih sredstava i/ili raskinut ugovor zbog istog.

Svakom predlogu programa koji ispunjava tehničke uslove, na osnovu predviđenih kriterijuma, Komisija za sprovođenje konkursa dodeliće određeni broj bodova od ukupnih 90 na osnovu čega će biti sačinjena preliminarna lista vrednovanja i rangiranja programa. Komisija utvrđuje broj programa sa preliminarne liste koji mogu da budu podržani, s obzirom na ukupan iznos sredstava, i upućuje obaveštenje najviše rangiranim podnosiocima programa. Komisija podnosiocu prijave može sugerisati da izvrši određene izmene u predlogu programa, pre svega kada se radi o budžetu ili aktivnostima predviđenim predlogom programa.

U ovoj fazi, podnosilac ima pravo da odustane od učešća na konkursu, i u tom slučaju iznos koji je preliminarno bio predviđen za finansiranje tog programa, ostaje raspoloživ za druge predloge programa prema rang listi.

8. Programi koji neće biti finansirani

– Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
– Stipendije za studiranje ili obuku;
– Kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja i adaptacija prostorija udruženja;
– Izgradnja infrastrukture i građevinski radovi u okviru programskih aktivnosti;
– Retroaktivno finansiranje programa čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena;
– Programi kojima se ostvaruje dobit;
– Programi koji izazivaju ili podstiču govor mržnje, netoleranciju i diskriminaciju.

9. Rok i način objavljivanja prihvaćenih programa

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrđuje se u roku, ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

U roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu, i to u prostorijama Ministarstva.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Komisija donosi predlog Odluke o prigovoru, a Odluku o prigovoru, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Komisija donosi predlog Odluke o izboru programa, a Odluku o izboru programa Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog doneće u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ista će biti objavljena na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog www.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN OD 08.10.2021. DO 25.10.2021. GODINE

Detaljnije