Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini – 2

Imajući u vidu proglašenu pandemiju od strane Svetske zdravstvene organizacije, kao posledicu zarazne bolesti COVID 19, izazvanu virusom SARS-KoV-2, kojom je posebno ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne kulturne razmene, u okviru postojećeg Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture uvodi novu kategoriju, kojom se omogućava i pokrivanje određenih troškova koji se odnose na produkciju i pripremu umetničkih sadržaja i dela, za potrebe učešća umetnika iz Republike Srbije na međunarodnim on-line festivalima, stručnim skupovima, galerijama/postavkama i drugim vidovima on-line prezentacija u virtuelnom prostoru, u organizaciji inostranih partnera.

CILJ KONKURSA

Cilj Konkursa za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini – 2 (u daljem tekstu „Konkurs – E-Mobilnost 2021 – 2“) je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz e-mobilnost umetničkih sadržaja i dela i mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije, pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (međunarodni skupovi, festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.), kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

PREDMET KONKURSA

Predmet „Konkursa – E-Mobilnost 2021 – 2“ je sufinansiranje:

1. I. E – mobilnost umetnika i profesionalaca u oblasti kulturnog nasleđa, savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija – troškova izrade i produkcije umetničkih sadržaja i dela, u cilju promocije novih formi međunarodne saradnjekoje se odvijaju u formi on-line mobilnosti u oblasti kulture i umetnosti:

Troškovi pripreme i produkcije umetničkih sadržaja i dela (npr. dizajn, grafička obrada, prevod, titlovanje, izrada pdf. brošura, i sl.) – u cilju, prezentacije i promocije umetničkih dela, programa i projekata u virtuelnom prostoru – na različitim nosačima audio-vizuelnih sadržaja, za potrebe učešća umetnika iz Srbije na međunarodnim on-line konferencijama, stručnim skupovima, seminarima, radionicama, festivalima, on-line galerijama/postavkama i dr. vidovima on-line prezentacije/promocije u organizaciji inostranih partnera, koji se realizuju od dana objavljivanja konkursa do 31. decembra 2021. godine – u iznosu do 150.000,00 dinara.

Prednost imaju:
• stručni skupovi koji su praćeni apstraktom i tematskim radom u pisanom obliku (do 5.000-10.000 reči), koji će biti objavljeni;
• audio-vizuelni sadržaji koji učestvuju na značajnim međunarodnim manifestacijama;

Ne podržava se: održavanje / postavljanje platforme, kotizacije za učešće na on-line skupovima, niti na drugim navedenim vidovima on-line skupova/prezentacija.

2021. II. Mobilnost – Ukoliko se steknu mogućnosti za mobilnost umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti, ovim konkursom će se sufinansirati troškovi pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2021. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:

• individualni – do 60.000,00 dinara (za putovanja u Evropi) – do 90.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

• grupni – do 250.000,00 dinara (za putovanja u Evropi) – do 350.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

Dostavljene prijave sa iznosom manjim od 10.000,00 dinara neće biti razmatrane.

Podržavaju se:
Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci, učešće u takmičarskim programima, i sl.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Ne podržavaju se:
• troškovi smeštaja i dnevnica;
• dobitnici stipendija na školskim i visokoškolskim ustanovama;
• troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava;
• projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Napomena:
• Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
• Korisnik sredstava je umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

KRITERIJUMI

Kriterijumi i merila na osnovu kojih će stručna komisija za izbor projekata, obrazovana od strane Ministarstva kulture i informisanja, ocenjivati projekte prijavljene na konkurs utvrđeni su Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RSˮ br. 105/16 i 112/17), (videti na https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php ).
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Posebno će se voditi računa o projektima koji promovišu nove inovativne forme umetničkih praksi, u novonastaloj situaciji izazvanoj globalnom pretnjom virusa SARS-KoV-2.

Konkurs je otvoren od 14. jula do 13. avgusta 2021. godine.

Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na „Konkurs – E-Mobilnost 2021 – 2“ Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: mobilnost@kultura.gov.rs i na telefon broj: 011 30 32 113.

Detaljnije