JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2021. GODINI

Konkursi

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2021. GODINI

1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće naučnoistraživačke i razvojnoistraživačke projekte nacionalnih manjina –nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini. Cilj ovog konkursa jeste naučnoistraživački razvoj i afirmacija naučnih zajednica na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Za ove namene, finansijskim planom Sekretarijata planirano je da se izdvoji ukupno 6.000.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu ‒ 400.000,00 dinara.

2. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3. Konkurs je otvoren od 26. marta do 26. aprila 2021.godine.

4. Prijave za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini mogu podneti akreditovane naučnoistraživačke i razvojnoistraživačke organizacije sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, na kojima se izvode akademski studijski programi, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju uz saglasnost nastavno-naučnog veća i potvrdom Nacionalnog saveta za određenu nacionalnu manjinu – nacionalnu zajednicu

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „Za učešće na javnom konkursu za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021.godini”, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupina 16
21101 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
dr Klara Toth-Glemba, savetnik
broj telefona: 021/487-4564
imejl: Klara.TothGlemba@vojvodina.gov.rs

Detaljnije.