Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Sektor za
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije
za 2012. godinu

Projekti NIP-a mogu se prijavljivati od 1. novembra do 15. decembra 2011. godine.

PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA
Projekat može da prijavi ministarstvo, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Projekat se prijavljuje elektronskim putem tako što se popunjava Obrazac 1 – Prijava projekta za NIP na internet stranici www.mnip.gov.rs.
Projekti koji nisu prijavljeni na ovaj način neće se razmatrati.
Projekti u okviru kojih se realizacija zaključenih ugovora nastavlja u 2012. godini, kao i projekti sa preostalim ugovornim obavezama, moraju se prijaviti na isti način.

PRIORITET NIP-a
Strateški prioritet, čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti NIP-a, je razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom razvoju, rastu zaposlenosti i podizanju standarda građana, sa ciljem postizanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.

PREDMET FINANSIRANjA
Sredstvima NIP-a finansiraju se infrastrukturni nacionalni, regionalni, međuopštinski i lokalni projekti.
Sredstva NIP-a mogu se koristiti i za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije samo u slučaju nacionalnih i regionalnih projekata.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Sufinansiranje
Realizacija projekata NIP-a predviđa obavezno sufinansiranje projekata u zavisnosti od vrste, i to na sledeći način:

– Za nacionalne projekte ne postoji obaveza sufinansiranja. Predlagači nacionalnih projekata su ministarstva.

– Regionalni i međuopštinski projekti finansiraju se sredstvima NIP-a uz obavezno sufinansiranje od strane predlagača u iznosu od 10 do 50% predračunske vrednosti investicije, a u zavisnosti od značaja projekta, stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave koje predlažu projekat, mogućnosti sufinansiranja iz drugih izvora (budžeta ministarstava, finansijskih planova javnih preduzeća, direkcija, javnih ustanova, sredstava stranih međunarodnih organizacija i dr.). Predlagači regionalnih/ međuopštinskih projekata su ministarstva, autonomne pokrajine i više jedinica lokalne samouprave grupisanih po tehničko-tehnološkim kriterijumima, odnosno zajedničkim ciljevima.

– Za lokalne projekte čiji predlagači su jedinice lokalne samouprave svrstane u četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti (Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu, „Službeni glasnik RS“, broj 69/2011): Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Rekovac, Svilajnac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava i Čoka ne postoji obaveza sufinansiranja.

– Za programski projekat „Sanacija infrastrukture u slučaju vanrednih situacija“, za koji su predlagači projekata jedinice lokalne samouprave na čijim teritorijima je potrebno sanirati posledice vanrednih situacija koje su nastale, u smislu odredaba Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 111/09), kao posledica „vanredne situacije“, odnosno „elementarne nepogode“ ili „katastrofe“, a koja okolnost je u svakom konkretnom slučaju utvrđena i aktom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ne postoji obaveza sufinansiranja.

U predračunsku vrednost investicije uključiti samo procenjene troškove izvođenja radova sa uračunatim PDV.

Minimum tehničke spremnosti i neophodna dokumenta/akta

Radi efikasnije realizacije projekata NIP-a u 2012. godini ovlašćeni predlagač je dužan da obezbedi odgovarajuća dokumenta/akta:

1. Lokacijsku dozvolu,
2. Građevinsku dozvolu,
3. Glavni projekat sa izvršenom tehničkom kontrolom (na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola),
4. Dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik“ RS, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 US i 24/11),
5. Potrebna rešenja i saglasnosti,
6. Potvrdu da će biti obezbeđen deo sredstava za sufinansiranje projekta NIP-a u toku naredne budžetske godine, sa navedenom pozicijom i ekonomskom klasifikacijom, odnosno strukturom i nazivom prihoda,
7. Potpisan međuopštinski akt o saradnji jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnog/međuopštinskog projekta.

Sredstva NIP-a ne mogu se koristiti za:
1. Kupovinu i zakup zemljišta i objekata, naknadu za građevinsko zemljište i druge takse i naknade,
2. Nabavku opreme, osim u slučaju kada je nabavka opreme sastavni deo infrastrukturnog projekta,
3. Tekuće održavanje, amortizaciju i troškove tekućeg poslovanja,
4. Troškove izrade akata i strateških dokumenata, troškove upravljanja projektima NIP-a i troškove reklama i promocija,
5. Troškove špedicije i skladištenja,
6. Subvencije,
7. Bankarske poslove, troškove garancija, troškove lizinga, troškove osiguranja,
8. Troškove konverzije, gubitke koji nastaju pri konverziji, kamate na dug, zaostale kamate, kao i druge finansijske troškove,
9. Novčane kazne, finansijske penale i troškove sudskih postupaka.

ODABIR PROJEKATA
Nepotpuna prijava projekta, prijava projekta koja ima druge formalne nedostatke i prijava projekta koja nije blagovremena neće se razmatrati.
Odabir projekata obaviće se u skladu sa Uredbom o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi („Službeni glasnik RS“, broj 29/08 i 49/09).

KONTAKT
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za NIP poziva ovlašćene predlagače da prijave projekte, kao i jedinice lokalne samouprave, da u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama, prijave regionalne i međuopštinske projekte, kako bismo pokrenuli ravnomerniji regionalni razvoj.

Osobe za kontakt:
1. Za nacionalne, regionalne i međuopštinske projekte
Gordana Marković
tel. 011/ 333-41-73

2. Za lokalne projekte
Nemanja Isailović
tel. 011/ 333-41-18

3. Za započete projekte koji su delom ili u celini finansirani sredstvima Zajma
za opštinsku i regionalnu infrastrukturu Evropske investicione banke
Boris Šćekić
tel. 011/333-41-49, mob. 063/411-371

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za NIP
Vlajkovićeva 10
Beograd

Link