Javni poziv za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2021. godini

I
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje Javni poziv zainteresovanim institucijama da se prijave samostalno ili kao konzorcijum od dve ili više institucija za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2021. godini.

II
Institucija/je koje žele da konkuriše moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

1) da ima/ju formiran organizacioni tim od najmanje pet članova sa iskustvom u organizaciji sličnih takmičenja i obuka u trajanju od 5 godina;
2) da ima/ju kreiranu veb adresu preko koje će se vršiti prijava timova, i preko koje će se pratiti sve aktivnosti u vezi sa organizacijom takmičenja;
3) da ima/ju obezbeđenu bazu recenzenata za ocenu predloženih inovacija od najmanje 100 recenzenata koji pokrivaju 10 različitih naučnih i tehničko-tehnoloških oblasti ;
– poželjno je da predloženi recezenti imaju iskustva u recenziranju i međunarodnih projekata

III

Uz prijavu na javni poziv podnose se sledeća dokumenta :

1) odluka institucije/ja o formiranju organizacionog tima za potrebe realizacije projekta „Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju“ u 2021. godini;
2) sporazum o formiranju konzorcijuma organizacija učesnika;
3) biografija članova organizacionog tima sa podacima o radnom iskustvu na poslovima organizacije takmičenja i obuka;
4) podaci o veb adresi koja je u funkciji i prati sve potrebne aktivnosti u vezi sa organizacijom i sprovođenjem takmičenja;
5) spisak recenzenata po oblastima i mesta njihovog prebivališta.

IV
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporučenom poštom na adresu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd sa naznakom „ZA JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE I ORGANIZACIJU TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U 2021. GODINI” (ne otvarati), kao i u elektonskoj verziji koju je potrebno dostaviti putem mejla na adresu: marina.vukobratovic@mpn.gov.rs
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od datuma objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zaključno sa 25.01.2021. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

V
Konačnu odluku o izboru institucije/ja koja/e će organizovati i sprovoditi Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u 2021. godini donosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u roku od 5 dana od dana završetka Javnog poziva, o čemu će prijavljeni kandidati biti obavešteni pismenim putem.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će sa izabranom/im institucijom/ma zaključiti Ugovor o sprovođenju izbora najbolje tehnološke inovacije Republike Srbije u 2021. godini u okviru kojeg će biti opredeljena budžetska sredstva za nagradni fond.

Detaljnije