Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini – IPA 2013

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini – IPA 2013

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima (u daljem tekstu: subvencija) odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Javni poziv će se realizovati na području sledećih filijala: Priština, Gnjilane, Kosovska Mitrovica, Novi Pazar, Kragujevac, Jagodina, Kraljevo, Čačak, Loznica, Prijepolje, Kruševac, Zaječar, Bor i Smederevo.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:
– viškovi zaposlenih i
– dugoročno nezaposleni

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.
Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu rada lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:
• 200.000,00 dinara po licu, u prvoj i drugoj grupi JLS;
• 225.000,00 dinara po licu, u trećoj grupi JLS;
• 250.000,00 dinara po licu, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na dodelu subvencije poslodavac može ostvariti pod uslovom da:
• pripada privatnom sektoru sa statusom preduzetnika ili pravnog lica koje aktivno obavlja registrovanu delatnost i kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%;
• registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
• izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
• poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
• izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
• nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći;
• ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva.
• Maksimalni iznos sredstava koji na ime subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima može biti dodeljen jednom poslodavcu – podnosiocu zahteva, određuje se na osnovu Praktičnog vodiča – nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti

Evropske unije -PRAG (važeći od 1.avgusta 2020. godine, verzija 2020.0, Odeljak 6.9.2.). Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o subvenciji za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima zaključene u toku realizacije projekta i ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti

Pravo na subvenciju ne mogu ostvariti poslodavci:
• kod kojih se broj zaposlenih smanjio u prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih i drugih opravdanih razloga (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme);
• koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne tri godine, računajući od dana odobravanja sredstava;
• koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva;
• za radnike koje bi ustupili drugom poslodavcu.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
• popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu,
• fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – dokaz u skladu sa zakonom,
• izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD), štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), potpisan od strane poslodavca, za prijave podnete u zakonskim rokovima za tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev,
• uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze, odnosno za poslodavca koji je jedini u osiguranju u svom privrednom subjektu,
• obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj de minimis državnoj pomoći, na propisanom obrascu Nacionalne službe,
• ukoliko je došlo do smanjenja broja zaposlenih usled prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga, potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu rada lica, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji, mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 10.11.2020. godine.

Detaljnije