Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete

I CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa je unapređenje proizvodnih procesa, kao i podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti zemljoradničkih ili poljoprivrednih zadruga.

Predmet konkursa je kupovina opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete neophodne za realizaciju investicionog projekta, čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 2.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Oprema i sistemi za preciznu poljoprivredu jesu sredstva za proizvodnju, obradu i preradu koja moraju biti nova, a koja podrazumevaju korišćenje savremenih tehnologija u preciznoj poljoprivredi, i to:
1. Sistemi i oprema za preciznu sadnju, setvu i žetvu
2. Digitalni sistemi za navodnjavanje
3. Robotizovani sistemi za ishranu i mužu koji se koriste na stočarskim farmama
4. Oprema za pripremu proizvoda za tržište

Oprema za prerađivačke kapacitete podrazumeva novu opremu za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 50.000.000,00 dinara.
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, br. 54/2019), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine.

Korisnici bespovratnih sredstava su zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge u skladu sa Zakonom o zadrugama („Sl. glasnik RS”, br. 112/2015) čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koje realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 1.000.000,00 dinara do 5.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na učešće na Konkursu imaju zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge:

 1. koje imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 2. nad kojima nije pokrenut stečaj, u skladu s propisima kojim se uređuju stečaj;
 3. koje nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose, kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;
 4. koje nemaju dospele, a neizmirene obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2019. godine;
 5. koje nemaju dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2019. godine, ukoliko je korisnik istog;
 6. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;
 7. sa kojima nije bio raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
 8. protiv kojih se ne vodi krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 9. čiji zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti;
 10. protiv čijih se zastupnika ne vodi krivični postupak
 11. koje nisu osuđivane za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti
 12. koje nisu osuđivane za učinjen privredni prestup
 13. koje su uskladile svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama (Sl. glasnik RS br. 112/2015);
 14. koje su izvršile redovnu zadružnu reviziju u poslednje dve godine.

Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18 i 95/18).

IV PRIJAVA I OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na propisanom obrascu, koja je uredno popunjena, sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave (Izjava 1) i prilozima (predračun/ponuda/predugovor) podnosilac prijave dužan je da priloži i sledeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre za 2018. godinu i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja, kao i analitička kartica grupe računa 20 i grupe računa 43 na dan 31.12.2019. godine (original ili kopija);
 2. Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre (original ili kopija);
 3. Potvrda Agencije za privredne registre ili nadležnog Privrednog suda da protiv zadruge nije pokrenut stečaj u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj (original ili overena kopija);
 4. Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji (original);
 5. Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original);
 6. Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da zakonski i ostali zastupnici zadruge nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (original);
 7. Uverenje izdato od nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u zadruzi ne vodi krivični postupak (original);
 8. Uverenje izdato od Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu zadruge da zadruga nije osuđivana za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original);
 9. Uverenje izdato od nadležnog Privrednog suda po sedištu zadruge da zadruga nije osuđivano za učinjen privredni prestup (original);
 10. Potvrda ovlašćenog Zadružnog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama koja se izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijeg od dve godine;
 11. Potvrda JVP „Vode Vojvodine“ o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2019. godine;
 12. Potvrda nadležnog organa ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i dokaz o izvršenom plaćanju.

Sva dokumentacija ne sme da bude starija od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, sem dokumentacije iz tačke 12. ovog poglavlja.
Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija.
Prijave koje ne budu podnete na propisanom obrascu neće biti razmatrane.

V VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren od dana objave do 16.03.2020. godine.

VI NAČIN OCENJIVANJA PRIJAVA I DODELE SREDSTAVA

Prijave ocenjuje Komisija formirana rešenjem pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a na osnovu kriterijuma koji su sastavni deo Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete.
Konačnu odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, uzimajući u obzir preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine.
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava objavljuje se na internet stranici Sekretarijata.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

VII USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti Podnosiocu prijave koji ispunjava kriterijume i uslove utvrđene Konkursom i Pravilnikom, pod uslovom da u periodu obaveznog korišćenja opreme istu koristi u skladu sa njenom namenom, na način i pod uslovima definisanim Ugovorom.

VIII SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Korisnik je dužan da priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije, odnosno bankarsku garanciju strane poslovne banke za koju je konfirmaciju izvršila domaća poslovna banka, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Sekretarijata sa rokom važnosti do 1 godine od dana zaključenja ugovora.
Pored bankarske garancije, Korisnik je dužan da priloži dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.
Nakon kupovine opreme Korisnik je u obavezi da osigura opremu kod osiguravajućeg društva od posledica loma, požara, poplave i krađe kao i da polisu vinkulira u korist Sekretarijata za vreme trajanja perioda obaveznog korišćenja opreme.
Nakon izvršene kontrole od strane Sekretarijata, Korisnik je dužan da zaključi ugovor o zalozi sa Sekretarijatom i na osnovu njega upiše zalogu prvog založnog reda u korist Sekretarijata u Registar založnog prava, kao i da snosi troškove upisa. Nakon upisa založnog prava, Sekretarijat će na zahtev Korisnika izvršiti povrat bankarske garancije.
U slučaju da Korisnik ne dostavi bankarsku garanciju do dana potpisivanja Ugovora, odnosno do roka predviđenog Ugovorom, Ugovor neće proizvesti pravno dejstvo.
U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza Sekretarijat može da naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava, kao i propisanu zakonsku zateznu kamatu.

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:

021/487 4071 Olga Knežević, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs

021/487 4158 Ognjen Dopuđ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Detaljnije