Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini

Javni konkurs se raspisuje programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020 godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 33.000.000,00 dinara, po nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama:

 • Mađarska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 15.450.000,00 dinara
 • Romska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 3.350.000,00 dinara
 • Hrvatska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 3.200.000,00 dinara
 • Slovačka nacionalna manjina-nacionalna zajednica 3.200.000,00 dinara
 • Rumunska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 2.350.000,00 dinara
 • Rusinska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 1.200.000,00 dinara
 • Bunjevačka nacionalna manjina-nacionalna zajednica 1.050.000,00 dinara
 • Makedonska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 660.000,00 dinara
 • Ukrajinska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 410.000,00 dinara
 • Nemačka nacionalna manjina-nacionalna zajednica 300.000,00 dinara
 • Češka nacionalna manjina-nacionalna zajednica 130.000,00 dinara
 • Crnogorska nacionalna manjina-nacionalna zajednica 600.000,00 dinara
 • Ostale nacionale manjine-nacionalne zajednice 1.100.000,00 dinara

II. USLOVI KONKURSA

 • Rok za podnošenje prijava je 11. mart 2020. godine.
 • Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za unapređivanje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica se mogu prijaviti isključivo podnosioci prijave, koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
 • Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, a naročito za:
  – očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;
  – zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;
  – stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;
  – negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;
  – predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
  – književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
  – konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
  – negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;
  – saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.
  • Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.
  • Javni konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

III POSEBNI USLOVI

Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV. NAČIN APLICIRANJA

 • Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.
 • Konkursna dokumentacija može se preuzeti od 19.februara 2020. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs
 • Uz prijavu se obavezno podnosi :
  1. Zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija);
  2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave(fotokopija);
 • Prijave na javni konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
 • Podnosilac prijave kome budu dodeljena sredstva po Javnom konkursu, a ne poseduje račun kod Uprave za trezor, imaće obavezu da u određenom roku isti otvori. Procedura podrazumeva obraćanje nadležnom organu, sa zahtevom za otvaranje pomenutog računa, nakon čega je u obavezi da dokaz o otvaranju računa dostavi Sekretarijatu.
 • Prijave se podnose:
  1. lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
  2. poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Bulevar Mihaila Pupina 16, 21000 Novi Sad (ZA KONKURS)

V. ODLUČIVANJE

 • Kriterijumi za izbor programa i projekata koje će sufinansirati Sekretarijat na Javnom konkursu su:
  – procentualno učešće pojedine nacionalne manjine – nacionalne zajednice u ukupnoj manjinskoj populaciji u AP Vojvodini;
  – ukupni materijalni troškovi programa ili projekta;
  – prostorni karakter i značaj programa ili projekta (npr. međunarodni, međuopštinski, lokalni, multietnički, od šireg značaja);
  – trajanje programa ili projekta;
  – broj učesnika programa ili projekta;
  – interesovanje publike i posećenost;
  – medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
  – elektronska prisutnost, zastupljenost i aktivnost (npr. postojanje internet prezentacije, platformi, društvene mreže);
  – prateće i naknadne aktivnosti (npr. poseban nastup i predstavljanje pobednika, gala večeri, izdavanje zbornika, kataloga i drugih publikacija);
  – broj lica angažovanih na programu ili projektu podnosioca zahteva;
  – ostale aktivnosti, programi i projekte koje organizuje podnosilac zahteva;
  – finansiranje programa i projekta od drugih organa, organizacija, fondova, sponzora ili donatora – iz zemlje ili iz inostranstva;
  – mogućnost razvijanja programa i projekta i njihova održivost;
  – zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava ranije dobijenih od Pokrajinskog sekretarijata.
 • Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Javnog konkursa, odnosno prijave podnosioca koji nisu podneli izveštaj o utrošku i korišćenju dodeljenih sredstava za prethodnu godinu, odnosno za koje se utvrdi iz izveštaja da su nenamenski utrošili ta sredstva.
 • Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
 • Nakon isteka roka za prijem prijava na Javni konkurs, blagovremene i potpune prijave Sekretarijat prosleđuje nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine radi davanja predloga za dodelu sredstava(u daljem tekstu: nacionalni saveti).
 • Prijave podnosioca i predloge nacionalnih saveta na iste vrednuje i ocenjuje konkursna komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar rešenjem, koja formira rang-listu u skladu sa utvrđenim kriterijumima i načinom bodovanja.
 • Konkursna komisija utvrđuje preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja podnetih prijava (programa/projekata) koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata i na portalu e-Uprava.
 • Podnosioci prijave imaju pravo prigovora na preliminarnu listu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.Obrazloženu odluku o prigovoru, konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.Po rešavanju prigovora, konkursna komisija konačnu listu dostavlja pokrajinskom sekretaru na usvajanje.
 • Odluku o izboru programa/projekata pokrajinski sekretar donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
 • Odluka o izboru programa/projekata objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata i na portalu e-Uprava.
 • Odluka o izboru programa/projekata je konačna.

VI. REALIZACIJA

 • Sekretarijat prenosi dodeljena sredstva na račune korisnika na osnovu potpisanih ugovora, u skladu s dinamikom priliva sredstava u budžet AP Vojvodine.
 • U ugovoru o dodeli sredstava preciziraju se sva prava, obaveze i odgovornosti podnosioca prijave i Sekretarijata.
 • Ukoliko podnosilac prijave ne potpiše ugovor u roku koji je odredio Sekretarijat, smatraće se da je odustao od podnete prijave.
 • Podnosilac prijave je u obavezi da dodeljena sredstva koristi zakonito i namenski, kao i da dostavi izveštaj o namenskom trošenju sredstava.
 • Sekretarijat prati realizaciju programa/projekata koje sufinansira.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4608, 487 4607, 487 4604, 487 4713 ili putem e-pošte adrian.borka@vojvodina.gov.rs

Detaljnije