Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2020. godini do iznosa 60.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije ekonomske klasifikacije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama imaju neprofitne institucije, ako se tim projektima obezbeđuje:

1) promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

2) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

3) edukacija i treninzi u turizmu.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.

Za pravdanje namenskog trošenja sredstava, neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda dvostruki iznos sredstava doznačenih od strane ministarstva (sopstvena sredstava i sredstava ministarstva).

Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje dotacije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Rokovi realizacije projekata koji se finanisiraju iz sredstava dotacija ne mogu biti duži od 12 meseci.

Kriterijumi za korišćenja sredstava

Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

1) reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta;
2) ispunjenost ciljeva, odnosno uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma;
3) ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata;
4) održivost projekta;
5) obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;
6) ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu.

Zahtev za korišćenje sredstava i prilozi

Zahtevi za korišćenje sredstava sa prilozima podnose se zaključno sa 31.03.2020. godine.

Zahtev za korišćenje sredstava, između ostalog, sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje upisano u registar udruženja Agencije za privredne registre.

Podnosilac zahteva dostavlja i sledeću dokumentaciju:
– tabelarni prikaz budžeta projekta,
– izjavu da sredstva za realizaciju projekta nisu već obezbeđena na drugi način (obrazac izjave 1),
– izjavu o nepostojanju sukoba interesa (obrazac izjave 2),
– interni akt o antikorupcijskoj politici,
– statut podnosioca zahteva overen pečatom udruženja/zadužbine/fondacije, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se program realizuje, odnosno na oblast razvoja turizma i ugostiteljstva),
– OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18).

Karton deponovanih potpisa iz Uprave za trezor potrebno je dostaviti prilikom potpisivanja ugovora sa Ministarstvom.

Obrazac zahteva , kao i obrasci izjava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministartva www.mtt.gov.rs.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Zahtev za korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Izbor projekata koji će biti sufinansirani

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata sačinjava se u skladu sa propisanim kriterijumima. Za svaki prijavljeni projekat Komisija za odlučivanje o zahtevu za korišćenje sredstava (u daljem tekstu: Komisija) određuje broj bodova posebno za svaki kriterijum koji se ocenjuje, a ukupna ocena predloga projekta se formira kao zbir bodova koji su određeni za pojedine kriterijume. Predlog programa koji dobije manje od 50 bodova u zbiru, ne može biti sufinansiran i smatraće se da je ukupna ocena projekta „ne zadovoljava“.
Listu vrednovanja i rangiranja projekata, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje Komisija. Predmetna lista se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva www.mtt.gov.rs i portalu E- Uprava.
Na listu vrednovanja i rangiranja projekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Obrazloženu odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačna rang lista projekata koji će biti finansirani iz sredstava Ministarstva, takođe, objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva i portalu E- Uprava, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje sredstava odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava dotacija uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i korisnik.

Ostale informacije

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon: 011/3139697.

Detaljnije