Javni poziv za podnošenje predloga projekata koji se finansiraju u okviru Programa raspodele investicionih sredstava

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2020. godinu

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja započelo sa odgovarajućim pripremnim aktivnostima za izradu Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2020. godinu, a koji će se sprovoditi nakon usvajanja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Program raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obuhvata finansiranje projekata: izgradnje, dogradnji, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, investicionog i tekućeg održavanja zgrada, opremanja ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda, sa osnovnim ciljem održavanja dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova kao i unapređivanja istog u skladu sa novim standardima, shodno odredbama člana 187. stav 2 tačka 6) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni i 10/19) i Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima („Sl. Glasnik RS“ BR. 51/2019-5).

Predlozi projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2020. godinu, podnose se u pisanoj formi:

1. Na Obrascu 1 – za projekte koji se odnose na finansiranje projekata građenja, dogradnje, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije, i investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata (građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi). U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 1, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću imovinsko-pravnu dokumentaciju, projektno-tehničku dokumentaciju, kojom se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju;

2. Na Obrascu 2 – za projekte koji se odnose na finansiranje nabavke nove opreme i dobara, zamene dotrajale opreme, što obezbeđuje unapređenje uslova izvođenja nastave i boravka učenika i studenata kako u objektima za odvijanje nastave tako i u objektima za smeštaj i ishranu učenika i studenata. U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 2, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću tehničku dokumentaciju (samo ukoliko je to neophodno), detaljna specifikacija dobara i opreme i kopije kataloškog materijala, kojom se dokazuju odgovarajuće tehničke karakteristike, kapacitet, kvalitet i ostale neophodne karakteristike dobara i opreme, kao i realno procenjena tržišna vrednost dobara-opreme, čime se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju.

Podnosilac predloga projekta, uz prijavu (Obrazac 1) dostavlja kopije dokumentacije kojom dokazuje tehničku spremnost predloženog projekta za realizaciju, koja podrazumeva dostavljanje dokumentacije propisane Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon), što u zavisnosti od vrste projekta podrazumeva dostavljanje kopija sledeće dokumentacije:

A. Za projekte tekućeg održavanja objekata: kopiju Predmera i predračuna radova overenog od strane licenciranog projektanta za odgovarajuću vrstu radova;

B. Za projekte investicionog održavanja objekata, odnosno projekte koji se izvode po osnovu Rešenja kojim se odobrava izvođenje radova iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji: kopiju Idejnog projekta koji sadrži tehnički opis radova i predmer i predračun radova za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i kopiju Rešenja kojim se odobrava izvođenje radova iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji;

V. Za projekte koji podležu obavezi pribavljanja Građevinske dozvole: kopiju Građevinske
dozvole, kopiju Predmera i predračuna radova iz Projekta za izvođenje radova, kopiju opštih tekstualnih, numeričkih i grafičkih sadržaja iz Projekta za izvođenje radova (kopiju projektnog zadatka, tehničkog opisa, karakterističnih osnova, preseka i fasada).

Napomena: U postupku realizacije projekata obuhvaćenih Programom raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2020. godinu, ustanove su u obavezi da u saradnji sa organima lokalne samouprave ili drugih izvora obezbede finansijska sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejnih projekata, projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje, finansiranje svih uslova, saglasnosti, troškova priključaka i naknada za uređenje zemljišta), kao i da obezbede finansiranje usluga stručnog nadzora i tehničkog pregleda. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ne preuzima obaveze obezbeđenja finansijskih sredstava za ove namene.

Predlozi projekata podnose se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, na adresu: 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, najkasnije do 15.10.2019. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije – Odsek za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata, 11 000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, tel. 011/ 363-1830 i 3065-446, kontakt osoba Irena Grujičić.

Detaljnije