Bespovratna sredstva udruženjima čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom

 

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada udruženja građana.

Sredstva ovog konkursa ne mogu se koristiti za finansiranje troškova organizovanja i održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija, kao i izložbi stoke.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“, na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata i portalu e-Uprave.

 

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 10.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za plaćanje:
1. Troškova zakupa prostora udruženja.
2. Troškova komunikacija ( korišćenja telefona i interneta).
3. Troškova kancelariskog materijala.
4. Putnih troškova.
5. Troškova angažovanja lica u predloženim aktivnostima.
6. Troškova angažovanja prevodilaca.
7. Troškova zakupa sale.
8. Troškova nabavke opreme za udruženje.
9. Troškova izrade softvera i veb sajta udruženja.
10. Troškova izdavanja , štampanja i distribucije časopisa.
11. Troškova štampanja reklamnog materijala.
12. Troškova održavanja TV emisija.
13. Troškova učešća na sajmovima.

 

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2019. godine.

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca prijave;
2. čitko popunjen obrazac – „Lista članova udruženja” sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca prijave;
3. fotokopija lične karte odgovornog lica;
4. detaljan plan aktivnosti udruženja za 2019. godinu sa vremenskim okvirom ;
5. detaljan budžet plana aktivnosti udruženja za 2019. godinu;
6. izjavu podnosioca prijave u kom Registru i pod kojim brojem je Udruženje registrovano, da bi Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti mogao da pribavi rešenje o upisu u registar
7. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
8. potvrda banke o žiro računu udruženja i fotokopija kartona deponovanih potpisa (za račun banke);
9. uverenje Poreske uprave o tome da je podnosilac prijave izmirio poreske i druge javne dažbine zaključno sa 31.12.2018. godine;
10. fotokopija Statuta udruženja građana koju je overila Agencija za privredne registre.
11. izjava podnosioca prijave da po istom osnovu nije ostvario podsticaj od drugog davaoca sredstava, odnosno da ista namena sredstava nije predmet drugog postupka korišćenja podsticaja.
12. izjava podnosioca prijave o nepostojanju sukoba interesa
13. interni akt o antikorupcijskoj politici

Podnosilac prijave na obrazcu izjave treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju pod tačkama 6,7, 9 i 10 pribaviti sam ili je saglasan stim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 22.07.2019. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487- 46-01 i 021/487-44-19 od 10 do 14 časova.

Detaljnije