Treći poziv za podnošenje predloga projekata – IPA Hu-Srb

Konkursi

INTERREG-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE MAĐARSKA–SRBIJA

Treći poziv za podnošenje predloga projekata (otvoren)

 

Pregled

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata 1. juna 2019. godine.

Treći poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem HUSRB/1903, sa budžetom IPA fonda od 10.38 miliona evra namenjen je širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u Programskoj oblasti.

 

Dužina trajanja poziva
1. jun 2019. godine – 30. septembar 2019. godine, 15:00 časova po srednjeevropskom vremenu.

Tokom ovog perioda, Program će pružati pomoć podnosiocima predloga projekata kroz Zajednički sekretarijat (ZS) i Antenu ZS, kao što je opisano u Poglavlju 8.2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

 

Prijavni paket

Preuzmite Prijavni paket

Prijavni paket se sastoji od sledećih dokumenata:
• Application Package – zip. File
• HUSRB_3rd Call for Proposals
• HUSRB_3rd CfP Annex I of GfA_Draft Subsidy Contract
• HUSRB_3rd CfP Annex II of GfA_Draft Partnership Agreement
• HUSRB_3rd CfP Guidelines_for_Applicants
• HUSRB_3rd CfP_Annex I of Application_Form
• HUSRB_3rd CfP_Annex II of Application_Form
• HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures
Zajedno sa dokumentima iz Prijavnog paketa i Priručnik za korisnike za sistem IMIS 2014-2020 je dostupan za preuzimanje.

 

Podnošenje prijava

Prijave se podnose isključivo elektronski, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, u skladu sa pravilima koja su navedena u Poglavlju 8.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

IMIS 2014-2020 Aplikacionom modulu može se pristupiti putem sledećeg linka:
https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

Rok za prijavu je 30. septembar 2019. godine, do 15:00 časova po srednjeevropskom vremenu

NAPOMENA: Prijave podnete nakon isteka roka, neće biti prihvaćene ni dalje razmatrane.

Tokom prijavljivanja, IMIS 2014-2020 Aplikacioni modul generiše Sertifikat, koji je treba da overi/e i potpiše/u zakonski predstavnik/predstavnici svih korisnika u okviru projekta. Originalni Sertifikat treba dostaviti putem pošte na sledeću adresu:

Joint Secretariat
of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia
Széchenyi Program Office Nonprofit LLC.
Szép utca 2, 4.em
H-1053 Budapest, Hungary
do 24:00 časova (ponoći), 8. oktobra 2019. godine, što će biti evidentirano putem datuma na poštanskom žigu.

 

Programska oblast
Uslov za podržane projekte je da se implementiraju u okviru Programske oblasti, koja je definisana u dokumentu Program saradnje, u području NUTS III nivoa (ili ekvivalentnom NUTS III) i to:

 • U Mađarskoj: županije Čongrad i Bač-Kiškun;
 • U Srbiji: okruzi Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem

 

Kvalifikovani podnosioci predloga projekata

Sledeće organizacije se mogu prijaviti za sredstva koja se dodeljuju kroz Program:

 • javne institucije
 • tela koja posluju u skladu sa zakonima o javnim institucijama
 • neprofitne organizacije koje posluju u skladu sa zakonima o privatnim kompanijama – kao opšte pravilo

Detaljne informacije o kvalifikovanim podnosiocima predloga projekata, dostupne su u Poglavlju 2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

Neophodno je da partnerstvo čine organizacije sa obe strane granice koje ispunjavaju ove kriterijume.

Partnerstvo treba da sačinjava barem Vodeći korisnik i najmanje jedan partner sa druge strane granice. Projekat može imati najviše šest organizacija u partnerstvu, uključujući Vodećeg korisnika.

 

Prioriteti i akcije Programa

PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika

 • Akcija 1.1: Sistemi za upravljanje vodama i zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova
 • Akcija 1.2: Zaštita prirode i očuvanje vodnih staništa

PO 2: Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži

 • Akcija 2.1: Granični prelazi, putevi i biciklističke staze
 • Akcija 2.2: Unapređenje usluga u javnom drumskom i železničkom prevozu

PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa

 • Akcija 3.1: Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
 • Akcija 3.3: Saradnja u oblasti kulturnih događaja, događaja koji organizuju zajednice
 • Akcija 3.4: Saradnja u oblasti sporta, rekreacije i manjih akcija u vezi sa zaštitom prirode

PO 4: Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama

 • Akcija 4.2: Stimulisanje i razvoj socijalnog preduzetništva
 • Akcija 4.3: Stimulisanje inovacija u preduzetništvu koje uključuju istraživačke institucije kroz stipendije za mlade

Za indikativnu listu aktivnosti i njihov detaljan opis pogledati Poglavlje 1.3 Smernica za podnosioce predloga projekata.

 

Budžet

Indikativni budžet za Treći poziv za podnošenje predloga projekata iznosi 10.38 miliona evra.

Indikativna raspodela sredstava po odgovarajućim Prioritetnim osama (PO) i Akcijama dostupna je u Poglavljima 1.3 i 1.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

Važno je napomenuti da konačni iznos sredstava koji će biti dodeljen projektima na osnovu ovog Poziva može varirati, u zavisnosti od procene i odabira aplikacija.

 

Stopa sufinansiranja

Na nivou projekta, EU pokriva do 85% ukupnih kvalifikovanih troškova. Preostalih 15% se finansira iz nacionalnih izvora.

Napomena: Izvori finansiranja se razlikuju za korisnike iz Mađarske i one iz Srbije, kao što je opisano u Poglavlju 6 Smernica za podnosioce predloga projekata. U slučaju da je Vodeći korisnik zaključio Ugovor o sufinansiranju sa Upravljačkim telom (UT), avans u maksimalnom iznosu do 15% od ukupnog iznosa dodeljenih IPA sredstava za projekat biće automatski odobren iz doprinosa EU.

 

Trajanje projekta

Obavezni period sprovođenja projekta ne sme biti kraći od šest meseci, ni duži od 18 meseci.

 

Proces odabira

Opis procesa ocenjivanja je naveden u Poglavlju 9 Smernica za podnosioce predloga projekata.

 

Info dani
Tokom poziva, Zajednički sekretarijat će organizovati seminare Info dani. Za dodatne informacije, molimo redovno pratite objave na internet stranici Programa.

 

Dodatni izvori informacija za podnosioce predloga projekata

Potencijalni podnosioci predloga projekata mogu posetiti stranicu Preuzimanje dokumenata na internet stranici Programa, gde se mogu preuzeti ostala relevantna dokumenta, kao što su: Program saradnje; Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja; publikacije u kojima je dat pregled projekata koji su sprovedeni u okviru prethodnog IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija i još mnogo toga.

Odeljak za Često postavljana pitanja na internet stranici Programa će uskoro biti dostupan.

Onlajn alatka Partner Search je na raspolaganju organizacijama koje traže partnere radi razvijanja zajedničkih predloga projekata.

Do sada, Program je objavio Strateški poziv za podnošenje predloga projekata (od 29. marta do 30. Septembra 2016. godine) i Drugi poziv za podnošenje predloga projekata (od 3. oktobra 2016. godine do 31. januara 2017. godine).

Link