Konkurs za finansiranje podizanja kvaliteta osnovnog obrazovanja – nabavke dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje podizanja kvaliteta osnovnog obrazovanja – nabavke dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u osnovnim školama sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svog razdela izdvaja 4.000.000,00 dinara za podizanje kvaliteta osnovnog obrazovanja, putem finansiranja nabavke dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u osnovnim školama. Od ukupno 4.000.000,00 dinara, dodeljuje se po 40.000,00 dinara za nabaku kompleta dodatnih nastavnih sredstava za sve obrazovne predmete (osim stranog jezika) i za sve razrede osnovne škole.

USLOVI KONKURSA

1. Podnosioci zahteva
Pravo na dodelu sredstava imaju osnovne škole i škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, čiji je osnivač republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koje imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Prilikom određivanja visine sredstava, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom,
– broj nastavnika koji rade sa učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom,
– opravdanost u smislu daljeg podizanja kvaliteta osnovnog obrazovanja.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pisanoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedno pravno lice u okviru jedne prijave može konkurisati za više kompleta dodatnih nastavnih sredstava.

Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. ponuda za nabavku dodatnih nastavnih sredstava sa dokazom da su odabrana nastavna sredstva odobrena od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, odnosno Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,

Komisija neće razmatrati:
– nepotpune prijave,
– neblagovremene prijave,
– nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom),
– prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 24. maj 2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice – „Konkurs za finansiranje podizanja kvaliteta osnovnog obrazovanja – nabavke dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u osnovnim školama sa sedištem na teritoriju AP Vojvodine u 2019. godini“, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Obrazac upitnika se može preuzeti od 15. maja 2019. godine na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs .

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4867 i 021/487-4512.

Detaljnije