Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.
Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju vina i rakije.

2. VISINA I NAČIN DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini predviđeno je ukupno 50.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.
Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu -NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2019. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2019.godine.

3. NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,
2. Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,
3. Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,
4. Nabavka opreme za punjenje vina,
5. Nabavka opreme za rakiju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u Članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

4. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu,i to:

1. Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. pravno lice:
– privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
– složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

5. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za pravna lica i preduzetnike:

 1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalaziti u aktivnom statusu;
 2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritoruje AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
 3. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za
  odvodnjavanje/navodnjavanje za navedenu investiciju zaključno sa 31.12.2018. godine;
 4. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2018. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne
  samouprave);
 5. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2018.godinu;
 6. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 7. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 8. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
 9. da se plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, ukoliko je u pitanju fizičko lice, a – plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.
 10. preduzetnik mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkuriše;
 11. preduzetnik koji podnosi prijavu za investicije u vezi s vinom mora biti upisan u Vinogradarski i Vinarski registar;
 12. preduzetnik koji podnosi prijavu za investicije za nabavku opreme za proizvodnju rakije mora biti upisan u Registar prizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom koji se uređuju jaka alkoholna pića.
 13. pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkuriše;
 14. pravno lice koje podnosi prijavu za investicije u vezi s vinom mora biti upisan u Vinogradarski i Vinarski registar;
 15. pravno lice koje podnosi prijavu za investicije u vezi s rakijom mora biti upisan u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom koji se uređuju jaka alkoholna pića;
 16. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 17. zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju;
 18. pravno lice mora biti razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

5.1. SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. izgrađen objekat od čvrstog materijala(minimum 50 m2)u vlasništvu ili u zakupu za period od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za proizvodnju vina i rakije;
 2. proizvodnja zasnovana na minimum 0,5 hektara vinograda;
 3. izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom za objekat u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje
  bespovratnih sredstava.

6. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.05.2019. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 13 časova.

Detaljnije