Finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta

Cilj Javnog konkursa je uspostavljanje i ostvarivanje delotvornog, kontinuiranog socijalnog dijaloga po pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave, od interesa za zaposlene i poslodavce, radi razvoja i delovanja lokalnog socijalno-ekonomskog saveta (U daljem tekstu: Savet) i stvaranja uslova za razvoj i delovanje Saveta u AP Vojvodini, u skladu sa zakonom.

Sredstva su namenjena lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za:
1. Naknadu za rad ili novčanu naknadu iz ugovora o radnom angažovanju koordinatora ili zaradu/platu sekretara Saveta, u skladu sa zakonom;
2. Tekuće poslovanje.
VISINA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava po nameni, koji se dodeljuje po odobrenom programu, je 50.000,00 dinara, a maksimalni je do 500.000,00 dinara.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja programa propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta (u daljem tekstu: Pravilnik).

Kriterijumi i merila za ocenu prijava, obavezna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa, propisani su Pravilnikom.

Prijavu uz potrebnu dokumentaciju dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „LOKALNE SAMOUPRAVE- SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487 4329 i 487-4145, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je do utroška sredstava.