Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2019. godini do iznosa 60.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije ekonomske klasifikacije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama imaju neprofitne institucije, ako se tim projektima obezbeđuje:

1) promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

2) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

3) edukacija i treninzi u turizmu.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.

Za pravdanje namenskog trošenja sredstava, neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda dvostruki iznos sredstava doznačenih od strane ministarstva (sopstvena sredstava i sredstava ministarstva).

Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje dotacije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Rokovi realizacije projekata koji se finanisiraju iz sredstava dotacija ne mogu biti duži od 12 meseci.

Kriterijumi za korišćenja sredstava

Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

1) reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta;

2) ispunjenost ciljeva, odnosno uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma;

3) ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata;

4) održivost projekta;

5) obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;

6) ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu.

Zahtev za korišćenje sredstava i prilozi

Zahtevi za korišćenje sredstava sa prilozima podnose se zaključno sa 31.03.2019. godine.

Zahtev za korišćenje sredstava, između ostalog, sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje upisano u registar udruženja Agencije za privredne registre.

Podnosilac zahteva dostavlja i sledeću dokumentaciju:

– tabelarni prikaz budžeta projekta,

– izjavu da sredstva za realizaciju projekta nisu već obezbeđena na drugi način (obrazac izjave 1),

– izjavu o nepostojanju sukoba interesa (obrazac izjave 2),

– interni akt o antikorupcijskoj politici,

– statut podnosioca zahteva overen pečatom udruženja/zadužbine/fondacije, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se program realizuje, odnosno na oblast razvoja turizma i ugostiteljstva),

– OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18).

Karton deponovanih potpisa iz Uprave za trezor potrebno je dostaviti prilikom potpisivanja ugovora sa Ministarstvom.

Obrazac zahteva , kao i obrasci izjava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministartva www.mtt.gov.rs.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Zahtev za korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon: 011/3139697.

Detaljnije