Konkurs „Zaštita za sve“

Konkursi

FONDACIJA „FOND B92“

Konkurs „Zaštita za sve“

ORGANIZATORI KONKURSA
Fondacija „Fond B92“, sa sedištem u Beogradu, Hilandarska 7, matični broj: 17539744, PIB: 103281849, koju zastupa Marija Čečen, upravitelj i kompanija Beiersdorf doo (ispred brenda Eucerin), Omladinskih brigada 88A, matični broj: 20002123, PIB: 103689388, koju zastupa generalni direktor Branko Kotarac (u daljem tekstu: „Fond B92“ i „Kompanija Beiersdorf“ ili „Organizatori konkursa“).

PREDMET KONKURSA
Organizatori konkursa, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, pokrenuli su kampanju „Zaštita za sve“. Cilj ove kampanje je edukacija o važnosti zaštite od štetnog UV zračenja, odnosno povećanje svesti odraslih i dece o važnosti odgovornog ponašanja na suncu.
Organizatori konkursa pokreću onlajn edukaciju i nagradni konkurs pod nazivom „Zaštita za sve” (u daljem tekstu: „Konkurs“) za učitelje i đake od prvog do četvrtog razreda svih osnovnih škola u Republici Srbiji počev od 21. januara 2019. godine. Na ovaj način će učitelji biti u mogućnosti da prođu edukaciju i utiču dalje na odgovorno ponašanje dece tokom boravka na suncu.

OPIS KONKURSA
Konkurs će biti sproveden na sledeći način:

1. KONKURS ZA ĐAKE
a) Ha konkursu mogu da učestvuju učitelji prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda svih osnovnih škola u Republici Srbiji koji prođu onlajn edukaciju. Onlajn edukacija će biti postavljena na zvaničnoj stranici kampanje http://www.zastitazasve.rs/ u periodu od 21. januara do 25. februara 2019. godine, a link ka edukaciji biće dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Po završenoj edukaciji, učitelji će dobiti sertifikat o stručnom usavršavanju.

b) Na osnovu stečenog znanja i preuzetih materijala, kao i formulara koje dobiju kroz onlajn edukaciju, učitelji će edukovati svoje đake i animirati ih da pripreme svoje radove. Tema konkursa je „Dva lica sunca“. Đaci mogu da na zadatu temu crtaju, pišu pesmice i sastave, snime kratke video-zapise mobilnim telefonom, a najbolje radove svog odeljenja (maksimalno 5 radova iz jednog odeljenja) učitelji treba da pošalju na imejl adresu konkurs@zastitazasve.rs u periodu od 21.01.2019. do 28.02.2019. godine. Najboljih 20 radova iz 20 škola će biti nagrađeno UV indikatorom za svoju školu.

v) Od prethodno pomenutih 20 radova đaka, Komisija će odabrati jedan najbolji i on će biti objavljen u medijima (u zavisnosti od formata koji pobedi, naknadno ćemo javiti kroz koji kanal će rad biti publikovan).

2. KONKURS ZA UČITELJE
g) Nakon završene onlajn edukacije, nastavnici imaju još jednu mogućnost da osvoje nagradu za sebe i svoje odeljenje. Potrebno je da da osmisle kreativni čas ili aktivnost sa svojim đacima na temu „Dva lica sunca“ i pošalju svoje ideje u pisanoj formi na imejl adresu konkurs@zastitazasve.rs.
Pet nastavnika, odnosno pet najboljih ideja će biti nagrađeno posebnom nagradom – jednodnevnim izletom u Beogradu za nastavnika i njegovo odeljenje.

d) Tokom izleta biće organizovano takmičenje tih 5 odeljenja a pobednik takmičenja na izletu dobija opremu za učionicu u vrednosti od 2.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

PRIJAVA NA KONKURS
Konkurs će biti objavljen dana 18.01.2019. godine na veb-stranici http://www.zastitazasve.rs/.

Onlajn edukacija će biti dostupna od 21.01.2019. do 25.02.2019. godine.

Period trajanja konkursa je od 21.01.2019. do 28.02.2019. godine.

Učesnici se mogu prijaviti na Konkurs najkasnije do dana 28.02.2019. godine, u skladu sa ovim Pravilima.

Prijavljivanje i slanje materijala se ne može vršiti posle dana 28.02.2019. godine, a Prijave i materijali pristigli posle dana 28.02.2019. godine neće se uzimati u razmatranje.

Rezultati Konkursa i proglašenje pobednika obaviće se dana 18.03.2019. godine.

Konkurs počinje dopisom koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije upućuje školama, a biće objavljen i na veb-stranici: http://www.zastitazasve.rs/konkurs-za-skole.php, kao i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Prijave na Konkurs vrše se popunjavanjem formulara koji će biti dostupan nakon završetka onlajn edukacije na veb-stranici http://www.zastitazasve.rs/konkurs-za-skole.php.

Formular popunjavaju učitelji uz saglasnost direktora škole.

Popunjeni formular učitelji dostavljaju zajedno sa priloženim radovima na imejl adresu konkurs@zastitazasve.rs.

PRAVO UČESTVOVANJA
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju sve osnovne škole odnosno odeljenja od prvog do četvrtog razreda i njihovi učitelji na teritoriji Republike Srbije koji su prošli onlajn edukaciju.

MATERIJAL
Zainteresovani učitelji konkurišu preuzimanjem i popunjavanjem formulara na kraju onlajn edukacije i slanjem radova u datom roku, u skladu sa ovim Pravilnikom.

Formular prijave sadrži sledeće podatke:
• naziv škole
• mesto
• adresa škole
• razred i odeljenje
• broj učenika razreda
• kontakt škole
• ime i prezime učitelja
• kontakt učitelja (imejl adresa i broj telefona).

Formular za prijavu i prateći prilozi (materijali za rad sa decom) su dostupni u onlajn edukaciji u elektronskoj formi na veb-stranici http://www.zastitazasve.rs/konkurs-za-skole.php.

Prijavljeni učesnici u periodu od 21.01.2019. do 28.02.2019. godine dostavljaju radove na imejl adresu konkurs@zastitazasve.rs, koji će se ocenjivati od strane Komisije, u jednoj od navedenih formi:
• Crtež
• Sastav
• Pesmica
• Video-zapis, trajanje do 1 minut
• Predlog časa ili aktivnosti (u okviru rada za učitelje) u pisanoj formi
• Formular popunjen od strane učitelja i odobren od direktora škole da je učitelj prošao onlajn edukaciju pod projektom „Zaštita za sve“.
Prijavljeni učesnici su obavezni da Materijale dostave najkasnije do dana 28.02.2019. godine. Materijali dostavljeni posle navedenog datuma neće biti uzeti u razmatranje.

Odgovornost za pribavljanje dozvola i saglasnosti od strane roditelja za snimanje učenika, prikupljanje i korišćenje njihovih ličnih podataka, kao i korišćenje njihovih radova u okviru kampanje „Zaštita za sve“, u nadležnosti je škola i svaki primljeni materijal Organizatori konkursa mogu po potrebi objaviti na društvenim mrežama.

KOMISIJA/KRITERIJUMI/NAGRADE
Prijavljene učesnike ocenjuje Komisija koju čine: predstavnik kompanije Beiersdorf (ispred brenda Eucerin), predstavnik Fonda B92 i predstavnici marketinške agencije FCB Afirma.

Rangiranje i nagrađivanje će se obaviti na sledeći način:
– Najbolji odabrani radovi đaka na konkursu će biti nagrađeni dvostruko:
1. UV indikatorom – specijalnim meračem intenziteta sunčevog zračenja – namenjenog školi iz koje je dobitnik. Planirano je da se UV indikatorima nagradi 20 škola.

2. Od 20 dečjih radova, koji su dobitnici UV indikatora, biće odabran jedan najbolji i on će biti objavljen u medijima (u zavisnosti od formata koji pobedi, naknadno ćemo javiti kroz koji kanal će rad biti publikovan).

Prilikom ocenjivanja radova đaka, Komisija će u obzir uzeti naročito: razumevanje teme, kreativnost i originalnost.
– Najbolji odabrani radovi učitelja na konkursu će biti nagrađeni dvostruko:
1. Učitelji koji najbolje i najkreativnije osmisle čas ili aktivnost rada sa đacima i pošalju svoj predlog, dobijaju nagradu za svoje odeljenje – jednodnevni izlet u Beograd.
Od pristiglih prijava biramo ukupno 5 učitelja i njihova odeljenja koja će dobiti jednodnevni izlet za celo odeljenje.

2. Tokom jednodnevnog izleta, biće organizovano takmičenje, a glavna nagrada koju dobije pobednik takmičenja na izletu podrazumeva opremu za njihovu učionicu u vrednosti od 2.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, a po izboru učitelja, od ponuđenih: laptop, štampač sa kopir-mašinom, projektor i platno ili pametna tabla.

Prilikom ocenjivanja poslatih predloga učitelja, Komisija će u obzir uzeti naročito sveobuhvatnost pristupa temi, kreativnost i originalnost osmišljenog časa ili aktivnosti na zadatu temu, primerenost aktivnosti uzrastu učenika i njihovo angažovanje/uključenost na času.
Obaveštenje o nagrađenim učesnicima Konkursa Organizatori će objaviti 18.03.2019. na veb-stranici http://www.zastitazasve.rs/konkurs-za-skole.php.

NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA
Spisak nagrađenih škola i učitelja će biti objavljen na veb-stranici http://www.zastitazasve.rs/konkurs-za-skole.php.

Nagrade, UV indikatori, biće postavljene u nagrađenim školama u periodu do kraja školske godine 2018/2019 godine, a u dogovoru sa direktorima škola.

Nagrada, jednodnevni izlet, biće realizovana u periodu do kraja školske godine 2018/2019. godine u dogovoru sa učiteljem dobitnikom, uz odobrenje direktora škole, a u terminu koji direktor škole usaglasi sa roditeljima đaka.

Nagrada, oprema za učionicu u vrednosti od 2.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, će biti realizovana do kraja kalendarske 2019. godine.

UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Učešće na Konkursu je besplatno i dobrovoljno. Učesnik ne stiče pravo na bilo kakvu naknadu od Organizatora ili bilo kog trećeg lica po osnovu svog učestvovanja na Konkursu, niti Organizatori imaju pravo da od Učesnika zahtevaju bilo kakvu naknadu na ime uzimanja učešća na Konkursu. Zaposleni u kompaniji Beiersdorf, zaposleni u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Fondu B92 i marketinškoj agenciji FCB Afirma, nemaju pravo učestvovanja na konkursu.
Učestvovanjem na ovom Konkursu Učesnici u celosti prihvataju ova Pravila.

PUBLICITET
Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se njihovi podaci (uključujući i njihove Lične podatke) i njihovi Materijali koriste na Fejsbuk mreži, kao i u drugim medijima, u promotivne svrhe u cilju promovisanja Konkursa, edukativne kampanje „Zaštita za sve“ kao i samog brenda Eucerin. Preduslov za učestvovanje na Konkursu je obaveza Škole i učitelja prijavljenih odeljenja da pribave saglasnost roditelja dece za njihovo učestvovanje na Konkursu, za prikupljanje i dalju obradu njihovih Ličnih podataka, kao i za objavljivanje Materijala na kojima se nalaze slike i video-klipovi njihove dece, kao i svih drugih Materijala, te da ih Organizatori mogu slobodno, bez ikakve naknade, po svom izboru objavljivati na:
https://www.facebook.com/eucerin.rs/
http://www.zastitazasve.rs/
http://fondb92.org
https://www.facebook.com/fondb92

Почетна

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Organizator konkursa (u daljem tekstu: Rukovalac), prikuplja i obrađuje pojedine podatke o ličnosti putem internet stranice http://www.zastitazasve.rs/. Podaci o ličnosti koji se obrađuju su podaci učitelja koji podnose prijave na Konkurs (ime i prezime, imejl adresa i broj telefona), podaci o ličnosti učenika čiji su radovi prijavljeni na Konkurs (i to: ime i prezime, fotografije i video-snimci učenika, razred i odeljenje škole koju pohađaju) (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Lični podaci se prikupljaju i obrađuju na osnovu informisanog pristanka, a u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, broj 87/18, u daljem tekstu: ZZPL), i isključivo u svrhe sprovođenja Konkursa, kontaktiranja pobednika Konkursa radi dodele nagrada, kao i u svrhu promovisanja Konkursa i brenda Eucerin (putem različitih platformi, uključujući, ali se ne ograničavajući i na Fejsbuk mrežu, i u druge medije).

Lični podaci se prikupljaju ili direktno od lica čiji se podaci obrađuju (kada se radi o ličnim podacima učitelja) ili preko trećih lica (u slučaju ličnih podataka učenika, koje unosi ovlašćeno lice škole ili učitelj), u kom slučaju su ta treća lica dužna da pribave prethodnu saglasnost roditelja dece za njihovo učestvovanje na Konkursu, za prikupljanje i dalju obradu njihovih Ličnih podataka, te korišćenje tih ličnih podataka na način propisan ovim Pravilima (videti deo: Publicitet).

Lice čiji se podaci obrađuju pristanak za obradu može u svakom trenutku povući (opoziv), što za sobom nosi prestanak svake dalje obrade i brisanje ili anonimiziranje podataka o ličnosti, s tim da opoziv pristanka ne utiče na obradu ličnih podataka koja je postojala do momenta takvog opoziva.

Lične podatke Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim evidencijama u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL.

Lični podaci se čuvaju do momenta ispunjenja svrhe propisane ovim obaveštenjem, a najkasnije do dana okončanja kampanje ili do momenta opoziva pristanka, nakon čega se lični podaci brišu ili anonimiziraju.

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji se podaci obrađuju ima sledeća prava: pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti; pravo da zatraži ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, kao i ograničavanje obrade; pravo da prigovori obradi; pravo na prenosivost podataka; pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i druga prava garantovana važećim ZZPL. Rukovaoci će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji se podaci obrađuju svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

PRAVO PROMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizatori konkursa „Zaštita za sve“ zadržava pravo da u bilo koje vreme iz opravdanih razloga izvrši izmene ovih Pravila, bez odlaganja i putem pisanog obaveštenja na veb-stranici Konkursa.

PREKID KONKURSA
Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na veb-stranici Konkursa.

KONTAKT
U slučaju tehničkih problema i dodatnih pitanja povodom Konkursa, kao i pitanja u vezi sa obradom Ličnih podataka, ali i radi ostvarivanja svojih prava u vezi sa obradom Ličnih podataka, učesnik se može obratiti na imejl adresu pitajtenas@zastitazasve.rs

OSTALO
Organizatori konkursa ne preuzimaju nikakvu odgovornost za opštu upotrebu sajta Fejsbuk. Ovaj Konkurs ni na koji način ne sponzoriše, ne odobrava, niti sprovodi Fejsbuk, niti je sa njim povezan na bilo koji drugi način. Organizatori Konkursa odgovaraju za podatke na svojim zvaničnim veb-stranicama, a ne za materijale koji se preuzimaju preko društvenih mreža.

Eventualne pravne sporove sa učesnicima, Organizatori će se truditi da reše sporazumno. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše dogovorom, isti će se rešavati pred nadležnim sudom u Beogradu.

Detaljnije