Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini

Predmet

Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini (u daljem tekstu „Konkurs – Mobilnost 2019“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/ nastupe koji se realizuju u 2019. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:

• individualni – do 50.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)
– do 80.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

• grupni – do 200.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)
– do 300.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

Dostavljene prijave sa iznosom manjim od 10.000,00 dinara neće biti razmatrane.

Podržavaju se:
Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Ne podržavaju se:
• troškovi smeštaja i dnevnica;
• dobitnici stipendija na školskim i visoko školskim ustanovama;
• troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava;
• projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

Cilj „Konkursa – Mobilnost 2019“ je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

Kriterijumi
Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržaj na inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
2. Kopiju poziva međunarodnog partnera/ organizacije za učešće umetnika/ profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti
3. Opis projekta i aktivnosti/ predstavljanja/ nastupa
4. Rezervaciju prevoza
5. Kraću biografiju umetnika/ profesionalca
6. Opciono – dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u (do 1 MB ili link)
7. Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)
8. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 3 meseca (podnosilac je dužan da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog izvoda, koja je sastavni deo konkursnog formulara)
9. Za pravna lica koja nisu registrovana u APR obavezno je dostavljanje Obaveštenja o razvrstavanju.

Napomena:
• Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
• Korisnik sredstava je umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 12. januara do 15. marta 2019. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Konkurs – Mobilnost 2019“ Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: miroslava.turkovic@kultura.gov.rs i na telefon broj: 011 30 32 113, utorkom i četvrtkom u terminu od 12 do 14 časova.

Detaljnije