Javni poziv za podnošenje prijava za izbor publikacija, dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama i razvoju i invaliditetom i časopisa za učenike osnovnoškolskog uzrasta

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor publikacija, dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama i razvoju i invaliditetom i časopisa za učenike osnovnoškolskog uzrasta, radi bogaćenja fonda biblioteka osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izvršiće izbor publikacija za decu/učenike osnovnoškolskog uzrasta, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalnih manjina u Republici Srbiji, objavljenih u 2017. godini, koje doprinose unapređivanju obrazovanja i vaspitanja, zatim dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i časopisa za učenike osnovnoškolskog uzrasta (u daljem tekstu: publikacija) i to iz sledećih kategorija:

1. domaća književnost za decu osnovnoškolskog uzrasta;
2. prevodna književnost za decu osnovnoškolskog uzrasta;
3. publikacije koje predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu i savremenu kulturu i umetnost prilagođene osnovnoškolskom uzrastu;
4. publikacije koje predstavljaju poznata dela svetske kulturne baštine prilagođene osnovnoškolskom uzrastu;
5. naučna i naučno-popularna izdanja, leksikografska i referentna literatura prilagođene osnovnoškolskom uzrastu;
6. publikacije namenjene učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;
7. dodatna nastavna sredstva namenjena učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odobrena u skladu sa Zakonom o udžbenicima;
8. časopisi za učenike osnovnoškolskog uzrasta.

Izbor obuhvata publikacije iz svih navedenih kategorija na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina.
Izbor ne obuhvata udžbenike i društvene igre, kao ni publikacije koje nisu pogodne za bibliotečko korišćenje (publikacije velikog ili malog formata, publikacije sa nepovezanim listovima, publikacije namenjene popunjavanju i slično).

Svaka predložena publikacija treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:
• mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIP i međunarodni stanardni broj knjige (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
• mora imati označeno: ime autora, imena saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostale podatke o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, podatak o izdanju, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godinu štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
• mora imati kvalitetnu štampu i povez.

Uslovi učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću.

Izdavač uz prijavu za učešće (Obrazac 1) prilaže:
• dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti (za pravna lica, ovaj dokaz ne podnose udruženja);
• listu publikacija iz navedenih kategorija koje je objavio u 2017. godini (Obrazac 2);
• najmanje jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje na Javni poziv (napomena: primerci publikacija su sastavni deo dokumentacije prijave i ne vraćaju se podnosiocima);
• potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske, ako je sedište izdavača u Vojvodini.

Lista dostavljenih publikacija (Obrazac 2) treba da sadrži i prodajnu knjižarsku cenu. Pod prodajnom knjižarskom cenom podrazumeva se prodajna cena publikacije u knjižarama i maloprodajnim objektima. Obveznici PDV uračunavaju zakonsku poresku stopu PDV u prodajnu knjižarsku cenu koju nude na ovom javnom pozivu. Cene navedene u listi ne mogu se naknadno menjati.
Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajne ili budžeta jedinica lokalne samouprave otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 60% knjižarskog rabata.
Publikacije za koje je izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 40% knjižarskog rabata.

Način i pravila odabira publikacija

Izbor publikacija, koje zadovoljavaju uslove Javnog poziva, u vidu predloga liste publikacija, vrši Komisija koju je rešenjem obrazovao ministar. Odluku o izabranim publikacijama, na predlog Komisije, donosi ministar.
Odluka se objavljuje na zvaničnoj internet strani Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u roku od 15 dana od dana okončanja Javnog poziva.
Na osnovu donete Odluke o izabranim publikacijama, svaka osnovna škola (školska biblioteka) na teritoriji Republike Srbije pravi izbor publikacija u odnosu na navedenu Odluku, sopstvene potrebe i opredeljena sredstva, te u tom smislu odluku o količinama po izabranim publikacijama donose škole.
Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, a u skladu sa Odlukom ministra Škola vrši otkup publikacija sa Liste izabranih publikacija.

Ukoliko suizdavači podnose istu publikaciju, Komisija će izabrati publikaciju sa najnižom cenom.

Ukoliko suizdavači konkurišu sa istom publikacijom i sa istom cenom, sve ponuđene publikacije biće na listi za izbor od strane škola, a škole/školske biblioteke će proceniti od kojeg izdavača žele da imaju publikaciju.

Ukoliko dva ili više izdavača ponude isti naslov, Komisija će izabrati publikaciju koja je dopunjeno, prošireno, unapređeno ili kritičko izdanje i koja u većoj meri ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde navedene u ovom javnom pozivu.

Prilikom razmatranja ponovljenih izdanja Komisija će prednost dati naslovima sa potvrđenom umetničkom i naučnom vrednošću.

Prilikom izbora publikacija koje čine školsku lektiru, u skladu sa planom i programom nastave i učenja, odnosno nastavnim planom i programom osnovnog obrazovanja i vaspitanja, Komisija će dati prednost publikacijama koje sadrže kritički naučni aparat (predgovor, pogovor, rečnik nepoznatih termina i druga objašnjenja sadržine dela).

Prilikom izbora publikacija na srpskom jeziku, prioritet će imati one publikacije koje su objavljene na ćiriličkom pismu.

Prilikom izbora publikacija na jezicima nacionalnih manjina, Komisija može konsultovati nacionalne savete nacionalnih manjina ili škole koje ostvaruju nastavu na jeziku nacionalne manjine.

Komisija će prilikom izbora publikacija posebnu pažnju obratiti i na slog – npr. sitna štampa nije pogodna za učenike prvog ciklusa, kao i na kvalitet ilustaracija.

Prijave na Javni poziv podnose se od 22. oktobra do 2. novembra 2018. godine.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-382.

Detaljnije