Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

I CILJ I PREDMET KONKURSA
U cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, odnosno podsticanja razvoja jedinica lokalne samouprave raspored sredstava opredeljenih ovim konkursom vršiće se na sledeći način:

• 60% sredstava opredeljenih ovim konkursom biće dodeljeno privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti;
• 40% sredstava opredeljenih ovim konkursom biće dodeljeno privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti.
Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, koja su povezana sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

• Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, za novozaposlene koji će biti u radnom odnosu najmanje narednih 36 meseci kod malih i srednjih privrednih društava, odnosno 60 meseci kod velikih privrednih društava.
U slučaju da sredstva namenjena investicionim projektima u jedinicama lokalne samouprave treće i četvrte kategorije razvijenosti ne budu opredeljena, ista će biti raspoređena na investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave prve i druge kategorije razvijenosti.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 200.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 200.000.000,00 dinara.
Korisnici bespovratnih sredstava su mala, srednja i velika privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta, povezana sa realizacijom investicionog projekta vrednog najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u:

1. prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

2. drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

3. treću i četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Da je privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine
2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija
3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći
4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave
6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva
7. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
8. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
9. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita
10. Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima trgovine, čelika, uglja i sintetičkih vlakana.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijava za dodelu sredstava sadrži:

1. Biznis plan za investicioni projekat za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu i potrebne izjave na propisanom obrascu;

2. Finansijski izveštaj podnosica/korisnika za 2017. godinu, javno objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako je podnosilac/korisnik u zakonskoj obavezi pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu (ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja).

3. Izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji (dokaz: Izvod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) o Obaveznim podacima privrednog subjekta, original ili overena kopija);

4. Dokaz da se u privrednom društvu ne vodi postupak stečaja ili likvidacije, da privredno društvo nije osuđivano za privredne prestupe i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (dokaz: Uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija);

5. Potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji (dokaz: Potvrda republičke Poreske uprave);

6. Potvrda o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (dokaz: Potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda – opštinska/gradska uprava);

7. Dokaz da zakonski kao i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta lica);

8. Dokaz da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika ne vodi krivični postupak (dokaz: Uverenje izdato od Osnovnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak);

9. Dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (dokaz: uverenje Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);

10. Izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod podnosioca prijave u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava;

Dokumentacija koju podnosi strani državljanin mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.

Komisija može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, ukoliko to smatra celishodnim

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 15. oktobra 2018. godine.

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:
021/487 4071 Olga Knežević, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i
021/487 4158 Ognjen Dopuđ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

Konkurs, Obrazac prijave sa biznis planom i Pravilnik o dodeli sredstava možete preuzeti OVDE

Detaljnije