Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine

I PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete (u daljem tekstu: učesnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pod stambenim jedinicama iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 63.000.000,00 dinara.

II CILJEVI KONKURSA

Ciljevi Konkursa usmereni su na:

– podsticanje rađanja i afirmaciju pronatalitetne politike,
– ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u opštinskim, gradskim i ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Ciljevi Konkursa, namena sredstava, uslovi za učešće na Konkursu, postupak za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja, obavezna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, zaključivanje ugovora sa korisnicima sredstava i druga pitanja od značaja za realizaciju ovog Konkursa definisani su Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list AP Vojvodine“, broj: 41/2018), u daljem tekstu: Pravilnik.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice (u daljem tekstu: porodica) u kojima se počev od 01.01.2018. godine rodi treće ili četvrto dete.

IV USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa mogu biti roditelji u porodicama koji u trenutku raspisivanja konkursa ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je majka u porodici, na dan 01.01.2018. godine pa do dana raspisivanja konkursa, rodila dete trećeg ili četvrtog reda rođenja, u smislu člana 7. stav 2. Pravilnika;
2. da je najmanje jedan od roditelja državljanin Republike Srbije i da na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine do dana raspisivanja konkursa ima najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište;
3. da se nalaze u bračnoj ili vanbračnoj zajednici ili da imaju status samohranog roditelja;
4. da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njihova deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, u skladu sa zakonom;
5. da nisu korisnici novčane socijalne pomoći;
6. da je najmanje jedan od roditelja zaposlen;
7. da su roditelji trećeg, odnosno, četvrtog deteta vlasnici ili suvlasnici nekretnine ili da žive u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom ili suvlasnikom nekretnine najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja konkursa, ukoliko apliciraju za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju nekretnine;
8. da učesnici konkursa ili njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa, u smislu člana 2. Pravilnika.

Članovima zajedničkog domaćinstva učesnika konkursa smatraće se srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive zajedno sa učesnicima konkursa najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja konkursa.

Uslovi iz stava 1. moraju biti kumulativno ispunjeni.

Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom i za jednu namenu i to:

1. za kupovinu nekretnine,
2. za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju postojeće nekretnine.

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
Iznos dodeljenih sredstava može biti manji od traženog.

V OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Učesnici Konkursa su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

1. popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs (preuzima se na veb-sajtu Sekretarijata);
2. fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove zajedničkog domaćinstva (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana), a za maloletne članove zajedničkog domaćinstva- potvrde o prebivalištu za decu;
3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije za jednog od učesnika konkursa (ne starije od šest meseci);
4. uverenja o prebivalištu za učesnike konkursa u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
5. izvode iz matične knjige rođenih za svu decu, odnosno, za sve članove zajedničkog domaćinstva učesnika konkursa u slučaju podnošenja prijave na konkurs za sredstva namenjena za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju (ne stariji od mesec dana);
6. dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice (ne stariji od mesec dana);
7. dokaz o statusu jednoroditeljske porodice- izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne stariji od mesec dana);
8. uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, odnosno, da ni otac ni majka nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ne stariji od mesec dana);
9. uverenje Centra za socijalni rad da učesnici konkursa nisu korisnici novčane socijalne pomoći (ne stariji od mesec dana);
10. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenim razredima-ispitima kao dokaz o stečenom obrazovanju;
11. dokaz o zaposlenju i dužini staža osiguranja za učesnike konkursa (listing izdat od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje);
12. dokaz o prihodima ostvarenim u tri meseca koji prethode mesecu raspisivanja konkursa za svakog od učesnika konkursa (potvrda poslodavca);
13. potvrdu iz Ministarstva finansija Republike Srbije – Poreske uprave da učesnici konkursa i njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
14. izjavu učesnika konkursa i njihovih srodnika u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima konkursa, datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ne poseduju odgovarajuću nekretninu na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno, nadležnog suda;
15. prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za učesnike konkursa i njihove srodnike u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima konkursa, za nekretninu u kojoj žive;
16. prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za nepokretnost koju učesnici konkursa predlažu za kupovinu, odnosno, za nepokretnost koja je predmet dogradnje, adaptacije ili rekonstrukcije;
17. predugovor o kupoprodaji nekretnine, overen kod javnog beležnika;
18. overeni predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvršenje građevinskih radova, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 72/2009, 81/2009- ispr, 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014);
19. rešenje nadležnog opštinskog-gradskog organa o dozvoli za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju (rešenje o odobrenju izvođenja radova).

Ukoliko učesnici konkursa obezbeđuju sredstva za kupovinu, dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju stana ili kuće putem bankarskog kredita, dužni su da Komisiji iz člana 12. Pravilnika dostave i zaključen ugovor o kreditu sa bankom.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs mora biti u originalu osim fotokopije lične karte i overene fotokopije diplome o stečenom obrazovanju, odnosno, overene fotokopije uverenja o položenim razredima-ispitima.

Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća.

Komisija iz člana 12. Pravilnika zadržava pravo da od učesnika konkursa, prema potrebi, zatraži i dodatnu dokumentaciju ili informacije.

VI OPŠTE NAPOMENE

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično, na gore navedenu adresu sa naznakom:
“KONKURS ZA DODELU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PORODICAMA U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE ZA REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ILI ZA UNAPREĐENJE USLOVA STANOVANJA
NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE“

2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene i nerazumljive prijave, kao i prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.

3. Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

4. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs mora biti u originalu osim fotokopije lične karte i overene fotokopije diplome o stečenom obrazovanju, odnosno, overene fotokopije uverenja o položenim razredima-ispitima.
Sekretarijat ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi. Sekretarijat nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno, koja su se našla na predlozima rang-lista učesnika Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava.

5. Predlozi rang-lista učesnika Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava sačinjavaju se nakon bodovanja izvršenog prema kriterijumima iz člana 14. Pravilnika.

6. Pokrajinski sekretar donosi odluku o dodeli bespovratnih sredstava u roku od 15 dana od dana dobijanja predloga rang-lista za dodelu bespovratnih sredstava, sačinjenih i dostavljenih od strane Komisije.

7. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, učesnicima konkursa upućuje se poziv da potpišu ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.

Prijava na Konkurs se preuzima sa veb-sajta Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na telefon 021/452-339, 021/452-317 i 021/487-4243.

Broj: 139-401-5872/2018-03
Datum: 31.08.2018. godine

Detaljnije