Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u domenu primene digitalnih, multimedijalnih, višejezičkih vodiča kojima se podstiče vidljivost i dostupnost kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji.

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva kroz prezentaciju nacionalnih kulturnih vrednosti; predstavljanje digitalne građe, digitalne umetnosti, posredstvom digitalnih multimedijalnih vodiča-aplikacija i višejezičnih sistema.

Opšti ciljevi konkursa:
• doprinos kvalitetnijoj prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture kao i pokretnih kulturnih dobara u muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama;
• podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije i ulozi digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u informatičkom društvu;
• jačanje kapaciteta ustanova kulture za kreiranje turističke ponude kroz stvaranje raznolike publike, kao i unapređenje učestalosti i kvaliteta poseta;
• stvaranje pristupačnijih programa ustanova kulture upotrebom IT tehnologija;
• puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji:
http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji.pdf;
• unapređenje prezentacije, promocije i pretraživosti multimedijalno predstavljenog digitalizovanog pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa koje se postiže razvojem i upotrebom aplikacija, platformi i drugih oblika informaciono komunikacionih tehnologija u kulturi/ustanovama kulture.

Specifični ciljevi konkursa:
• unapređenje i razvoj digitalnih metoda i tehnika za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
• valorizacija digitalizovanog i multimedijalno predstavljenog kulturnog nasleđa u svrhu razvoja kulturnog turizma;
• doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
• unapređenje saradnje među ustanovama kulture, kao i između privrednog i javnog sektora, radi podizanja kvaliteta i pristupačnosti programa za različite društvene grupacije;
• razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa i upotrebu novih tehnologija u ustanovama u svim fazama procesa digitalizacije u kulturi koje će doprineti kontinuiranom radu na razvoju kulturnih navika i potreba društva;
• sticanje novih znanja i veština učesnika u procesu digitalizacije;
• intenzivni rad na promovisanju digitalizacije kako kod učesnika u procesu tako i kod najšire javnosti;
• širenje i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije;
• jačanje kapaciteta ustanova zaštite u aspektu vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa, razvoju publike, odnosno učešću građana u javnom kulturnom životu posredstvom primene IT tehnologije (društvene mreže);
• unapređenje pristupačnosti u digitalnom polju i stvaranje preduslova za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa osobama sa invaliditetom.

Tehnički zahtevi za izradu digitalnih multimedijalnih vodiča:
• digitalni multimedijalni vodiči moraju biti višejezični odnosno da sadrže obavezno srpski jezik (ćirilicu i latinicu) i engleski jezik. Pored ovih prednost će imati predlozi projekata koji u ponudi imaju neki od svetskih jezika: ruski jezik, kineski jezik, turski jezik, nemački jezik, francuski jezik;
• digitalni multimedijalni vodič mora imati navigaciju kroz mapu Srbije uz pružanje kulturnih i administrativnih informacija. Za razvoj aplikacije poželjno je koristiti Google Maps Api;
• potrebno je da aplikacija ima više filtera za pretragu u cilju jednostavnog, bržeg i optimizovanog korišćenja;
• digitalni multimedijalni vodič mora biti razvijen tako da bude operativan sa drugim aplikacijama;
• neophodna je upotreba GPS-a, Bluetooth-a, učitavanje koda ili drugih tehnologija radi omogućavanja najekonomičnijeg korišćenja virtualne izložbe;
• putem dizajna mape potrebno je posebno naznačiti informacije o smeštaju, javnom prevozu i tradicionalnim proizvodima;
• aplikacija treba da nudi dodatne informacije o cenama karata, radnom vremenu kulturne ustanove, parkingu i prilasku za invalidna lica;
• digitalni multimedijalni vodič je potrebno da omogući korisniku da kreira sopstvenu kulturno-turističku rutu;
• korisnik će imati mogućnost prijavljivanja (check in) na mapi (mestu kulturnog lokaliteta), uz ostavljanje komentara u vidu teksta i/ili postavljanja fotografije. Komentar posetilaca je potrebno da ima mogućnost automatskog prevoda;
• vodič/aplikacij u sebi moraju da imaju elemente proširene stvarnosti (augmented reality – AR), virtuelnu realnost (virtual reality – VR), tekstualne, audio i video materijale kao i 3D objekte;
• alati za direktno povezivanje sa društvenim mrežama;
• digitalni multimedijalni vodič mora biti kompatibilan za korišćenje na platformama: Android, IOS i Windows CE;
• obuka zaposlenih u ustanovi gde se implementira aplikacija u cilju održivosti projekta kao i zakonom predviđeni period garancije i održavanja aplikacije.

Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva i preduzetnici koji posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavnici/zastupnici kompanija koje na globalnom nivou imaju razvijene servise/platforme/aplikacije, visokoškolske ustanove i naučni instituti.

Pored navedenih, dodatni obavezni kriterijumi za izbor učesnika na konkursu su sledeći:
• minimum 5 implementiranih aplikacija za potrebe nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture, ustanovama kulture kao i pokretnih kulturnih dobara u muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama na teritoriji Republike Srbije (prilog 8);
• predlagač projekat mora imati najmanje 3 godine iskustva i prisutnosti na tržištu Srbije sa gotovim rešenjima.
Prednost će imati:
• ponuđači koji poseduju platforme za povezivanje sa drugim ustanovama kulture u Evropi i/ili svetu;
• ponuđači koji omogućavaju regionalnu, evropsku i/ili svetsku vidljivost;
• ponuđači sa jasnim marketing strategijama u oblasti izrade globalne platforme koja povezuje više ustanova i daje bolju vidljivost i dostupnost, prezentaciju, kroz mobilnu aplikaciju;
• ponuđači koji u svom projektu predviđaju sve hardverske i softverske elemente koji će omogućite nesmetano funkcionisanje aplikacije i omogućiti brže i jednostavnije preuzimanje sadržaja aplikacije;
• ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje može da radi i bez aktivne WiFi konekcije nakon preuzimanja aplikacije;
• ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje je ekonomično za roming korisnike interneta odnosno strane turiste.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva je 300.000,00 dinara a maksimalni iznos je 1.000.000,00 dinara po jednom predatom zahtevu.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, vodiće se računa i o sledećim kriterijumima:
1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi, ciljevima i prioritetima konkursa;
2. kvalitetu i inovativnost projekta;
3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti i
(2) neophodni resursi.
4. finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5. stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Posebno će se voditi računa i o:
1. značaju pokretnog i nepokretnog kulturnog dobra, kao i značaju ustanove kulture čije je kulturno dobro u nadležnosti,
2. poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 23. jula do 22. avgusta 2018. godine.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj: 011/3398-652, svakog radnog dana od 12-13 časova.

Detaljnije