Sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE ‒ NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV”, br. 57/2017, 17/2018 i 29/2018) i to: za sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara (na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja 70.000.000,00 dinara, na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja 17.000.000,00 dinara, za ustanove učeničkog standarda 5.000.000,00 dinara i za predškolske ustanove 8.000.000,00 dinara).

Sredstva su namenjena za izvođenje radova rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i za investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a za koje rešenje o odobravanju izvođenja radova izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole prema članu 145. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr.,64/2010-odluka US, 24/2011,121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje, sa tim da je učešće ustanove u sufinansiranju radova obavezno sa minimum 30% vrednosti radova.

Sredstva se ne dodeljuju za sufinansiranje izvođenja radova izgradnje, dogradnje i tekućeg održavanja objekta.

Sredstva se ne dodeljuju za radove čije je finansiranje u punom iznosu obezbeđeno iz drugih izvora.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci prijave
Podnosioci prijave su:
– škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje, škole za srednje obrazovanje i vaspitanje i ustanove učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave;
– jedinice lokalne samouprave (isključivo za potrebe predškolskih ustanova) na teritoriji AP Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine, kao i po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine jesu:
1. značaj realizacije projekta kada je reč o bezbednosti učenika, nastavnika odnosno dece, vaspitača i zaposlenih koji koriste objekte;
2. značaj realizacije projekta za obezbeđivanje kvalitetnih uslova za boravak i izvođenje vaspitno-obrazovnog rada;
3. finansijska opravdanost projekta;
4. održivost projekta;
5. lokalni odnosno regionalni značaj projekta;
6. aktivnosti koje su preduzete s ciljem realizacije projekta;
7. obezbeđeni izvori sredstava za realizaciju projekta (preko propisanog obaveznog učešća od 30%).

OPŠTE SMERNICE KONKURSA
Ukoliko je tehnički moguće projekat realizovati u više nezavisnih faza izvođenja radova, podnosilac prijave treba da podnese prijavu s jasno navedenim fazama za izvođenje radova i naznačenim finansijskim sredstvima za sve faze.

Priloženi predmer i predračun radova treba da budu sa precizno utvrđenom količinom radova i sa tržišnim cenama, jer će se sredstva podnosiocu prijave prenositi u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke (a najviše do odobrenog iznosa). Viškove radova i nepredviđene radove Sekretarijat neće moći da finansira.

Podnosilac prijave, koji je za određeni projekat konkurisao i na drugim mestima, ima pravo podnošenja prijave i na predmetni konkurs ukoliko u momentu podnošenja prijave nije imao, niti je mogao imati saznanje o tome da li su mu odobrena sredstva po drugom konkursu za predmetni projekat.

Sredstva obezbeđena na ime učešća ustanove mogu biti sopstvena, iz donacija i iz budžeta svih nivoa vlasti i ova sredstva mogu biti novčana i nenovčana. Nenovčana sredstva su neugrađen građevinski materijal.

Nakon dodele sredstva po Konkursu, Korisnik će biti dužan da:

 • potpiše ugovor o dodeli budžetskih sredstava sa Sekretarijatom, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana;
 • pre objavljivanja javne nabavke na Portalu uprave za javne nabavke, dostavi Sekretarijatu fotokopiju predloga odluke o pokretanju postupka javne nabavke sa procenjenom vrednosti radova i sa tačno navedenim podacima o izvorima finansiranja radova (ukoliko je Sekretarijat saglasan sa predlogom odluke o pokretanju postupka javne nabavke izdaće korisniku Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke);
 • sprovede postupak javne nabavke (za izbor ponuđača odgovoran je Korisnik i odgovorno lice u njemu);
 • dostavi fotokopiju bankarske garancije izabranog izvođača radova za dobro izvršenje posla;
 • dostavi fotokopiju bankarske garancije izabranog izvođača radova za povraćaj avansnog plaćanja ukoliko je Korisnik ugovorio avansno plaćanje sa izabranim ponuđačem;
 • angažuje nezavisno lice kao stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova;
 • dostavi rešenje o odobrenju izvođenja predmetnih radova izdato od strane organa opštinske/gradske uprave nadležne za izdavanje građevinske dozvole.

Ukoliko se, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, između Korisnika i izabranog izvođača radova zaključi ugovor sa iznosom koji je niži od procenjene vrednosti radova sa kojim je Korisnik aplicirao na konkurs, aneksiraće se ugovor kojim se dodeljuju Korisniku sredstva od strane Sekretarijata. Aneksiranjem se umanjuje dodeljeni iznos sredstava od strane Sekretarijata u skladu sa stvarno ugovorenim iznosom radova na koji je zaključen ugovor između Korisnika i izabranog izvođača radova, pri čemu se ne umanjuje iznos sa kojim učestvuje sufinansijer.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave se podnose na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 27.06.2018. godine na veb-adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice s naznakom „Za konkurs – za sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (prizemlje zgrade Pokrajinske vlade).

Uz prijavu na konkurs, prilaže se:
1. kopija tehničke dokumentacije na osnovu koje je organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdao rešenje o odobrenju izvođenja radova (u slučaju da ustanova, čiji je osnivač AP Vojvodina, nije pribavila rešenje o odobrenju za izvođenje radova, ova ustanova podnosi kopiju tehničke dokumentacije na osnovu koje će nakon pribavljanja saglasnosti za izvođenje radova od strane Pokrajinske vlade, nadležan organ izdati rešenje o odobrenju izvođenja radova);

2. kopija rešenja o odobrenju za izvođenje radova koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole (ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina, koje nisu pribavile rešenje o odobrenju za izvođenje radova, podnose akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da je priložena tehnička dokumentacija kompletna i odgovarajuća, na osnovu koje će se po dobijanju saglasnosti Pokrajinske vlade za izvođenje radova izdati rešenje o odobrenju za izvođenje radova);

3. predmer i predračun radova potpisan i overen od strane odgovornog projektanta (dokument ne stariji od šest meseci s numerisanim stranama, obavezno da sadrži datum izrade);

4. u slučaju novčanog sufinansiranja dostaviti dokaz o obezbeđenim sredstvima za sufinansiranje radova (ugovor, rešenje, izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave i slično) zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom o učešću u sufinaniranju predmetnih radova u iznosu od minimum 30% od vrednosti radova (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi);

5. u slučaju nenovčanog sufinansiranja (neugrađeni građevinski materijal), dokaz o istraživanju tržišne cene građevinskog materijala na teritoriji APV saglasno Zakonu o javnim nabavkama, zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom Korisnika o sufinansiranju predmetnih radova sa neugrađenim građevinskim materijalom (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi uz navođenje vrste, količine i vrednosti građevinskog materijala koji će se upotrebiti);

6. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju ustanove obrazovanja odnosno za predškolske ustanove ‒ jedinice lokalne samouprave (osnivača ustanove).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 18.07.2018. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Komisija neće razmatrati:

 • nepotpune prijave;
 • neblagovremene prijave (prijave poslate nakon roka koji je označen kao poslednji dan konkursa);
 • nedopuštene prijave (prijave koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom);
 • prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene;
 • prijave korisnika koji u prethodnom periodu finansijskim i narativnim izveštajima nisu opravdali sredstva dodeljena iz pokrajinskog budžeta.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet prezentaciji Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi s realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona: 021/487 4262 i 021/ 487 4614.

Detaljnije