Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini

1. Predmet oglašavanja

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja osoba sa invaliditetom ili druge socijalno humanitarne organizacije registrovane na teritoriji Republike Srbije, čiji je cilj poboljšanje pristupačnosti, podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru Budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 95.000.000,00 dinara, čime se obezbeđuje finansiranje ili učešće u finansiranju aktivnosti čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz:

– Poboljšanje pristupačnosti;
– Podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom;
– Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

2. Podnosioci predloga programa

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove:
• da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o udruženjima;
• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta;
• da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili;

Bliži uslovi za podnošenje predloga programa mogu se pronaći u Smernicama za podnosioce predloga programa na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini.

3. Vrednovanje i rangiranje predloga programa

Vrednovanje i rangiranje predloga programa vrši se primenom merila i kriterijuma bliže uređenih:
• Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 94/13, 93/15 i 16/18),
• Pravilnikom o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 109/12 i 10/2018),
• Direktivom o načinu rada, postupanja i ponašanja u postupku raspodele sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa sa ciljem zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom broj 110-00-00423/2018-15 od 19. aprila 2018. godine i
• Instrukcijom o radu Komisije za sagledavanje i procenu predloga projekata na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini.

Propisi kojima je bliže uređeno vrednovanje i rangiranje predloga programa dostupni su na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (http://www.minrzs.gov.rs/cir/dokumenti/invalidska-zastita/propisi-za-vrednovanje-projekata-po-konkursima).

4. Podnošenje predloga programa i potrebna dokumentacija

Predlog programa dostavlja se napisan na personalnom računaru i na propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju, na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom. Predlozi programa pisani rukom ili na pisaćoj mašini, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Obaveznu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci:
• Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa,
• Aneks 2 – Obrazac budžeta programa,
• Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa,
• Potpisana i overena Izjava da sredstva za realizaciju programa nisu na drugi način već obezbeđena i
• Elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.

Ukoliko se predlog programa podnosi u saradnji sa partnerom neophodno je dostaviti i protokol o saradnji, odnosno partnerstvu.
Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u delu Konkursi (www.minrzs.gov.rs) i na Portalu e-Uprave (www.euprava.gov.rs).

5. Rok i način dostavljanja predloga programa

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom, odštampanom primerku (pečat i potpis odgovornog lica) poštom preporučeno ili ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Zajedno sa štampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju iste na CD-u.
Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 23. novembrom 2018. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, Beograd

Dodatne informacije
Dodatne informacije o konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga programa na Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini koje se nalaze na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije.
Informacije se mogu dobiti i telefonskim putem, pozivom na broj: 011/2646-096, odnosno elektronskim putem na adresu: osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs

Detaljnije