Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2018. godini.

1. Predmet konkursa i oblast od opšteg interesa koja se podstiče
Predmet konkursa jeste dodela dotacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2018. godini, i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, odnosno kulturno-obrazovnih-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i organizovanje odmora i oporavka studenata.

2. Učesnici
Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije.

3. Konkursna dokumentacija
Uz prijavu na javni konkurs za dodelu dotacija, učesnik konkursa prilaže:
1) fotokopija statuta udruženja, u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, potpisana i overena od strane odgovornog lica uduženja;
2) program, odnosno deo programa studentskog udruženja, koji mora da obuhvati:
(1) detaljan opis sadržaja programa, odnosno dela programa;
(2) učesnike, organizatore programa i odgovorno lice za realizaciju programa;
(3) dinamiku realizacije pojedinačnih programa;
(4) detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama).

Učesnik konkursa program, odnosno delove programa dostavlja na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekcija: Stipendije, konkursi i javni pozivi – Opšti konkursi i javni pozivi ili sa portala e- Uprave.
Ukoliko konkuriše za dodelu dotacija za više programa, odnosno delova programa, učesnik konkursa treba da popuni poseban obrazac prijave za svaki program, odnosno deo programa sa kojim konkuriše.

Učesnik konkursa može da podnese prijave za najviše četiri programa.
Prijava i ostala dokumentacija moraju biti na srpskom jeziku.
Program, odnosno deo programa se dostavlja u dva pismena primerka i u elektronskom obliku, preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, Beograd, Zahumska 14, sa naznakom: „Za javni konkurs“.
Ministarstvo neće razmatrati nekompletne prijave.

4. Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom jeste 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na portalu e- Uprave.
Prijave sa konkursnom dokumentacijom pristigle nakon isteka ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

5. Vrednovanje podnetih prijava
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrdiće Konkursna komisija na način, po postupku i primenom kriterijuma utvrđenih Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/18), odnosno primenom bližih merila i dopunskih kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 18/12) i objaviće je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.

6. Odluka o izboru programa
Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju dotacija biće doneta u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i objaviće se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana, odnosno pravo prigovora u roku od osam dana, od dana objavljivalja Liste.
Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, Ministarstvo donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovor prijema.
Odluku o izboru programa Ministarstvo donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.

7. Dodela dotacija
Dotacije se dodeljuju studentskim udruženjima na osnovu odluke o dodeli dotacija i zaključenog ugovora.
Visina dotacije ne može prelaziti iznos od 1.000.000,00 dinara po programu.
Ugovorom između Republike Srbije – Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i studentskog udruženja urediće se međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: predmet programa, rok u kome se program realizuje, iznos odobrene dotacije za realizaciju programa, dinamika isplate sredstava, obaveza namenskog trošenja sredstava i postupanje u slučaju nenamenskog trošenja, obaveza obaveštavanja o realizaciji programa i rok za podnošenje izveštaja o realizaciji programa.
U slučaju otkazivanja ili neodržavanja programa, odnosno dela programa za čiju realizaciju je dobijena dotacija, studentsko udruženje je u obavezi da vrati dobijena sredstva u budžet Republike Srbije.

8. Informacije
Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda, na telefone: 011/2403-036 i 011/2403-320.

Detaljnije