Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat)u skladu sa Finansijskim planom za 2018. godinu izdvaja 23.307.500,00 dinara za programe i projekte u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini i to za:

A) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini u 2018. godini iznose 14.497.500,00 dinara.

RASPODELA SREDSTAVA
a) za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja –5.540.000,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 3.645.000,00 dinara,

b) za udruženja
1. za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.552.500,00dinara,
2. za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja –2.760.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine kao i udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Navedena sredstva namenjena su za sledeće prioritete:
1. Modernizaciju obrazovno-vaspitnog rada

1a) osavremenjivanje nastavnog procesa putem inovativnosti i kreativnosti svih učesnika,

1b) stručno usavršavanje nastavnog kadra (za nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava koja se utvrđuje za svaku godinu i objavljuje u „Službenom glasniku RS“),
1v) medijska popularizacija obrazovanja radi isticanja dobrih primera iz prakse i savremenih trendova u obrazovanju,

2. Usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada
– unapređivanje preduzetničkog duha, razvoj praktičnih i životnih veština,
profesionalna orijentacija i karijerno vođenje, podizanje kvaliteta stručne prakse,

3. Negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
– stvaranje uslova da se učenici pripadnici različitih nacionalnih zajednica bolje
međusobno upoznaju kao i da steknu dodatna znanja o istoriji, kulturi i drugim
važnim činjenicama o suživotu, jačanje međunacionalnog poverenja,

4. Podrška inkluzivnom obrazovanju i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja

4a) društveno uključivanje i napredovanje učenika (sa smetnjama u razvoju, specifičnim poteškoćama u učenju i učenika iz društveno osetljivih grupa), kao i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja,

4b) podrška učenicima sa izuzetnim sposobnostima, razvoj talenata u skladu sa njihovim obrazovno-vaspitnim potrebama (prilagođavanjem načina i uslova rada, obogaćenjem i proširivanjem nastavnih sadržaja, takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja/međuregionalna, međunarodna),

5. Podsticanje vannastavnih aktivnosti
– organizovano i stručno vođeno slobodno vreme učenika u vannastavnom periodu i tokom školskih raspusta putem edukativnih kampova, susreta učenika, sekcija, sportskih, naučno – tehničkih , kulturnih i drugih sadržaja.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom određivanja visine sredstava za dodelu, primenjuju se sledeći kriterijumi:
1. odgovor na temu programa/projekta,
2. uticaj predloženog programa/projekta,
3. kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedno pravno lice može da podnese najviše dve prijave. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre za udruženja,

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,

3. fotokopija izvoda iz statuta udruženja ili osnivačkog akta (u kome je utvrđeno da
se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom), overeno od strane udruženja.

Komisija neće razmatrati: nepotpune prijave, neblagovremene prijave, nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom), prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave korisnika koji u prethodnom periodu nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja, programe odnosno projekte koji ne mogu pretežno da se realizuju u toku tekuće budžetske godine.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4867 i 021/487-4183.

B) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZA PODIZANJE KVALITETA UČENIČKOG STANDARDA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u AP Vojvodini u 2018. godini iznose 1.900.000,00 dinara. Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola, škole sa domom učenika, specijalne škole sa domom učenika, učenički centri, učenička odmarališta i učenički kulturni centri na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija odnosno AP Vojvodina.

Navedena sredstva namenjena su za:
1. organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,

2. realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,

3. realizaciju raznih manifestacija,

4. uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u ustanovama učeničkog standarda i

5. ostvarivanje drugih programskih aktivnosti i projekata u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programskih aktivnosti odnosno projekata za razvoj učeničkog standarda u AP Vojvodini,

2. broj učesnika u programskim aktivnostima i projektima,

3. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ustanova učeničkog standarda,

4. postojanje drugih izvora finansiranja programskih aktivnosti odnosno projekata,

5. uspešna realizacija dodeljenih sredstava iz budžeta AP Vojvodine prethodnih godina sa dostavljenim izveštajem i dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju budžetskih sredstava,

6. da programska aktivnost i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedna ustanova podnosi samo jednu prijavu. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:

1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Neće se uzimati u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4609 i 021/487-4502.

V) SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI JAČANJA JEZIČKIH KOMPETENCIJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini u 2018. godini iznose 450.000,00 dinara, i to 350.000,00 dinara za nivo osnovnog obrazovanja i vaspitanja i 100.000,00 dinara za nivo srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Pravo učešća na Konkursu imaju osnovne i srednje škole, domaćini takmičenja, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, i to za organizaciju i realizaciju okružnih i međuokružnih takmičenja iz poznavanja jezika (mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski) i jezičke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola, koji se obrazuju na maternjem jeziku.

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini, namenjenih naročito za:
– organizaciju i realizaciju okružnih i međuokružnih takmičenja iz poznavanja jezika (mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski) i jezičke kulture za učenike osnovnih škola, koji se obrazuju na maternjem jeziku u skladu sa Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola, koji donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava uzeće se u obzir sledeći kriterijumi:
1. odgovor na temu projekta,

2. uticaj predloženog projekta,

3. kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:

1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Komisija neće uzeti u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave, nedopuštene prijave, prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene i prijave korisnika koji u prethodnom periodu nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4183 i 021/487-4867.

G) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJE IMAJU STATUS JAVNO PRIZNATIH ORGANIZATORA AKTIVNOSTI FORMALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2018. GODINU

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriju AP Vojvodine za 2018. godinu iznose 1.900.000,00 dinara.

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su osnovne škole na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave i koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih, odnosno imaju rešenje Sekretarijata o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Korisnik može konkurisati najviše do 120.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da prilikom nabavke opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama .

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Kriterijumi raspodele sredstava su:
1. značaj planiranog ulaganja u opremu u cilju podizanja kvaliteta i modernizacije izvođenja nastave,
2. neophodnost opreme za organizovanje izvođenja nastave,
3. broj polaznika u školi – broj krajnjih korisnika,
4. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ustanova obrazovanja,
5. postojanje drugih izvora finansiranja nabavke opreme,
6. nabavka opreme koja može pretežno da se realizuje u tekućoj budžetskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA

Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedna ustanova podnosi samo jedan konkursni obrazac. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i

2. nevezana ponuda-predračun za nabavku opreme (kalkulacija nabavke opreme).

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4035 i 021/487-4609.

D) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI KOJE REALIZUJU DVOJEZIČNU NASTAVU U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje realizuju dvojezičku nastavu u 2018. godini (u daljem tekstu: dvojezične škole) iznose 4.560.000,00 dinara i to:
1. za osnovno obrazovanje
– programski troškovi u funkciji realizacije dvojezične nastave (finansiranje izvršilaca koji realizuju dvojezičnu nastavu, troškovi materijala za obrazovanje, stručnog usavršavanja zaposlenih – obuka nastavnog kadra u zemlji i inostranstvu, troškovi nabavke stručne literature i didaktičkog materijala, kao i svih drugih troškova u funkciji realizacije dvojezične nastave 1.235.000,00 dinara,
– nabavka opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave 950.000,00 dinara,

2. za srednje obrazovanje
– programski troškovi u funkciji realizacije dvojezične nastave (finansiranje izvršilaca koji realizuju dvojezičnu nastavu, troškovi materijala za obrazovanje, stručnog usavršavanja zaposlenih – obuka nastavnog kadra u zemlji i inostranstvu, troškovi nabavke stručne literature i didaktičkog materijala, godišnje članarine za licencu Kembridž centra i članarine za međunarodnu maturu – IB, kao i svih drugih troškova u funkciji realizacije dvojezične nastave 1.805.000,00 dinara,
– nabavka opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave 570.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da prilikom nabavke usluga i opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS “, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Pravo na dodelu sredstava imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja koje su dobile saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) za izvođenje dvojezične nastave.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom određivanja visine sredstava za programske troškove u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj nastavnika koji učestvuju u dvojezičnoj nastavi,
– broj učenika u dvojezičnoj nastavi,
– opravdanost u smislu daljeg razvijanja dvojezične nastave.

Prilikom određivanja visine sredstava za nabavku opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj dvojezičnih odeljenja i
– broj nastavnih predmeta koji se predaju dvojezično.

NAČIN APLICIRANJA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Uz prijavu na konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija akta kojim se dokazuje dobijena saglasnost Ministarstva,
2. nevezana ponuda-predračun za programske troškove, nabavku opreme (kalkulacija troškova).
Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487 4157, 487 4512, 487 4819, 487 4262.

ZAJEDNIČKI USLOVI ZA SVE PROGRAME I PROJEKTE

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Komisija zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova. Ukoliko prijavu potpisuje lice po ovlašćenju, neophodno je priložiti uredno potpisano ovlašćenje za potpisivanje. Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 9. mart 2018. godine.

Prijave se dostavljaju lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade) ili poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom naziva konkursa/programa i projekta.

Obrazac upitnika sa prilozima se može preuzeti od 12. februara 2018. godine na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs .

Detaljnije