Poziv za prijavljivanje inicijativa u okviru projekta ZASAD ZA BUDUĆNOST

Konkursi

DELTA HOLDING I DELTA FONDACIJA, U SARADNJI SA TRAG FONDACIJOM

Poziv za prijavljivanje inicijativa u okviru projekta ZASAD ZA BUDUĆNOST

Delta Fondacija kao korporativna fondacija Delta Holdinga, osnovana je 2007. godine sa misijom da integrisano i strateški doprinese unapređenju društva, trajnim rešavanjem problema iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i kulture. Od svog osnivanja Fondacija inicira i realizuje humanitarne akcije, projekte i programe namenjene poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, dece bez roditeljskog staranja, stanovnika u socijalnoj potrebi, a podršku pruža i talentovanim učenicima i studentima. U proteklih 10 godina Fondacija je realizovala 3.548 humanitarnih akcija, kroz koje je u društvenu zajednicu uloženo 37 miliona EUR, a pomoć dobilo 703.000 stanovnika Srbije, a izgrađene su i 3 zadužbine.

Treći put po redu Delta Fondacija, kao korporativna fondacija Delta Holdinga, sprovodi projekat „Zasad za budućnost“. U prva dva ciklusa projekta „Zasad za budućnost“ grantove u ukupnoj vrednosti od preko 24 miliona dinara dobilo je dvanaest najboljih projekata iz Šapca, Zemuna, Priboja, Smedereva, Surčina, Užica, Kikinde, Golubinaca, Grdelice, Bosilegrada, Aranđelovaca i Stanišića. Dobitnici grantova su tokom poslednje tri godine podigli zasade voća i povrća, u plastenicima i na otvorenom, proširili kapacitete farmi za uzgoj svinja, pokrenuli su sekundarnu proizvodnju slatkog i slanog programa (ajvar, slatko, džem, kiseli krastavci), kao i proizvodnju sokova i rakije. U okviru svojih socijalnih preduzeća ostvarili su značajne rezultate: zaposlili su i/ili radno angažovali 165 osoba iz kategorije socijalno ugroženog stanovništva (samohrane majke, žene na selu, izbeglice, osobe sa mentalnim teškoćama, itd.), a gotovo 4.000 ljudi je imalo direktnu ili indirektnu korist od projekta. Na svojim zasadima i farmama proizveli su više od 100.000 kg voća i povrća (paprika, paradajz, krastavac, šljiva, itd.), 911 tovljenika i ostvarili su prihod od plasmana poljoprivrednih proizvoda u iznosu od preko 7.673.000,00 RSD.

Projekti Delta Fondacije, osim potreba lokalne zajednice, prate razvoj i promene kompanije. U skladu sa petogodišnjom strategijom Delta Holdinga, usvojena je strategija Delta Fondacije usmerena ka realizaciji projekata u oblasti osnovnog poslovanja Delta Holdinga – poljoprivrede.

U okviru projekta „Zasad za budućnost“ dodeliće se sredstva u visini do 6.000.000,00 RSD.

Fokus projekta „Zasad za budućnost“
Projekat „Zasad za budućnost“ ima za cilj da se kroz podršku socijalnim preduzećima1 unapredi postojeća primarna i/ili sekundarna poljoprivredna proizvodnja na više lokacija u Srbiji, da se time poveća zaposlenost i smanji siromaštvo. Oblast poljoprivrede odabrana je jer je u sladu sa Strategijom društveno odgovornog poslovanja Delta Holdinga. Potencijalni aplikanti treba da budu socijalna preduzeća bez obzira na vrstu registracije (organizacije, udruženja građana i zadruge), registrovana na teritoriji Republike Srbije, sa tri godine iskustva u oblasti poljoprivrede i da posluje bez gubitka.

Projekti kojima se potencijalni aplikanti prijavljuju treba da budu usmereni na unapređenje primarne i/ili sekundarne poljoprivredne proizvodnje u tri poljoprivrede oblasti: povrtarstvo, uzgoj svinja i voćarstvo.

Primarna proizvodnja podrzumeva uzgoj svinja, kao i voća i povrća na otvorenim poljima i/ili u plastenicima/staklenicima i obavezni plasman poljoprivrednih proizvoda radi sticanja prihoda ili profita koji će dalje biti usmeren na rešavanje socijalnih problema lokalne zajednice. Pored primarne poljoprivredne proizvodnje, aplikanti se mogu javiti idejama za pokretanje ili unapređenje sekundarne poljoprivredne proizvodnje (npr. proizvodnja ajvara, voćnih sokova, proizvodnja i plasman finalnih proizvoda od voća i povrća, itd.). Neophodno je da predloženi projekti imaju razrađen jasan biznis plan sa posebnim fokusom na socijalni aspekt (usmerenost na rešavanje određenog socijalnog problema, zapošljavanje ili rešavanje problema ugroženih/marginalizovanih grupa, itd.), ekonomsku uspešnost (visina godišnjeg obrta sredstava, organizacija poslovanja, plasman proizvoda, itd.), kao i da pokažu potencijal za održivost i unapređenje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje. Posebno naglašavamo da je neophodno završiti projektne aktivnosti i ostvariti planirane rezultate do 1. maja 2019. godine.

Visina donacije:
Najbolje razrađeni i najrealističniji projekti razvijeni u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa dobiće novčanu podršku i/ili podršku u drugim neophodnim resursima (stručna podrška, oprema, sadni materijal, plasman proizvoda) u iznosu od 120.000,00 do 850.000,00 RSD.

U okviru projekta „Zasad za budućnost“ Delta Fondacija dodeliće ukupna sredstva u visini do 6.000.000,00 RSD.

Visina granta je podeljena u dva lota:
• Raniji dobitnici granta mogu aplicirati za sredstva u iznosu od 120.000,00 do 600.000,00 RSD po grantu;
• Aplikanti koji do sada nisu bili dobitnici grantova u okviru projekta „Zasad za budućnost“ mogu aplicirati za sredstva u iznosu od 120.000,00 do 850.000,00 RSD po grantu.

Oblast podrške:
Inicijative koje se podržavaju u okviru ovog projekta isključivo se odnose na primarnu i sekundarnu poljoprivrednu proizvodnju u sledećim oblastima:
• Povrtarstvo
• Uzgoj svinja
• Voćarstvo

Kriterijumi za učešće u projektu:
Ko se može prijaviti?
Konkurs je namenjen socijalnim preduzećima (programima socijalnog preduzetništva) u oblasti poljoprivrede sa područja Srbije bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, zadruge i fondacije). Neophodno je da aplikanti budu registrovani i aktivno rade najmanje tri godine u oblasti poljoprivrede ili su ostvarili partnerstvo sa organizacijom koja ima iskustvo u oblasti poljoprivrede, kao i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije. Konkurs je otvoren za aplikante koji nisu ranije dobijali podršku u okviru projekta „Zasad za budućnost“, kao i za ranije dobitnike grantova u okviru navedenog projekta.

Pojedinci, međunarodne organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.
Zainteresovani aplikanti treba da pošalju razrađenu projektnu ideju kojim bi konkurisali za donaciju (na najviše 20 strana, font Calibri, veličina 11). Formular za projekte, obrazac budžeta, kao i forma biznis plana nalaze se u pratećem materijalu.

Rok za prijavu:
Rok za podnošenje projektnih ideja je 23. februar 2018. godine do 16:00 časova.

Neophodno je popuniti i podneti sledeća dokumenta prilikom apliciranja za učešće u programu „Zasad za budućnost“:
1. Popunjeni formular za projekte (uz dodatne priloge)
2. Obrazac budžeta
3. Biznis plan
4. Overeni akt o registraciji udruženja/zadruge/fondacije
5. Skenirani finansijski izveštaji za 2015. i 2016. godinu (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks) overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica aplikanta.

Podrška aplikantima – U toku trajanja konkursa potencijalnim aplikantima biće omogućeno da dobiju detaljnije informacije o samom konkursu i pomoć tokom apliciranja u okviru projekta „Zasad za budućnost”. Ukoliko budete imali dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na e-mail adresu zasadzabuducnost@deltaholding.rs ili zasadzabuducnost@tragfondacija.org sa subject-om: Pitanje, najkasnije do 20. februara 2018. godine ili da kontaktirate Vladimira Radojičića iz Trag fondacije putem telefona na broj 011/7839 467 (lokal 104).

Rok za podnošenje projektnih ideja je 23. februar 2018. godine do 16:00 časova.

Detaljnije