Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće – sufinansiraće projekte u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, koje realizuju jedinice lokalnih samouprava, ustanove kulture – osim ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina i udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, shodno Zakonu o kulturi.

Sekretarijat će sredstvima u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (slovima: sedammilionadinara i 00/100), sufinansirati projekte u sledećim oblastima:
1. Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa, i
2. Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

U navedenim oblastima prioritetno će se podržati projekti od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:
• doprinose istraživanju, zaštiti, očuvanju, valorizaciji, interpretaciji, prezentaciji, promovisanju, korišćenju, upravljanju i unapređenju dostupnosti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa;
• doprinose obradi, evidentiranju i prezentovanju kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima, shodno preporukama datim u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji koje su dostupne na veb adresiMinistarstva kulture i informisanja: http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji;
• doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju kulturnog nasleđa za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice i obezbeđuju promovisanje kulturnog nasleđa kod dece, mladih i osoba sa posebnim potrebama;
• doprinose unapređivanju i poboljšavanju uslova rada ustanova kulture čiji su osnivači drugi nivoi vlasti sa područja AP Vojvodine;
• promovišu principe multikulturalnosti i interkulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa,
• doprinose obeležavanju značajnih jubileja i godišnjica od posebnog interesa za istoriju i kulturu Republike Srbije, odnosno AP vojvodine,
• doprinose promovisanju kulturnog nasleđa Vojvodine u drugim delovima Republike Srbije, i
• doprinose razvoju međuregionalne saradnje u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa i čuvaju i promovišu srpsko kulturno nasleđe u regionu.

I – OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini (koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata) sa pratećom dokumentacijom.

2. Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta (u prilogu),
• detaljno razrađen budžet projekta po vrstama troškova (u Prijavi),
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realiizatora projekta (u prilogu), i
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija (u Prijavi, deo II – OBAVEZNI PRILOZI).

3. Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu,
javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
2100 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupna 16
(napomena: Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini)

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7. Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2017. godini dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

9. Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

10. Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-45-34, i-mejl: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs.

II – POSEBNI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu MOGU da učestvuju:
– u oblasti Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa – JLS, teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i druge ustanove kulture, u saradnji sa ustanovama zaštite kulturnog nasleđa, sa projektima zaštite spomenika kulture za koje su ispunjeni uslovi navedeni u konkursnoj prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI), i
– u oblasti: Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa – ustanove zaštite kulturnog nasleđa i druge ustanove kulture (u saradnji sa ustanovama zaštite kulturnog nasleđa) o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje teritorijalno nadležne ustanove zaštite, kao i udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture.

III – KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2018. godini moraju:
– sadržinski da odgovaraju navedenim oblastima Konkursa,
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Konkursom, i
– da su usklađeni s Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟, br. 105/2016 i 112/17), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata.

Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, PTT troškovi, provizije kod banke, zakup prostora i slično), kao ni plate zaposlenih.

Detaljnije