Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakonom o kulturi.

Konkurs se raspisuje za programe i projekte u sledećim oblastima kulture:
• književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
• muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
• likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
• pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
• umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
• filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
• digitalno stvaralaštvo i multimedija;
• ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Kao i za programe i projekte u oblasti
• kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
• kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom
• kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade
• kao i kulturnih delatnosti pripadnika drugih društveno osetljivih grupa
• izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
• naučno istraživačkih i edukativnih delatnosti u kulturi.

Cilj konkursa je: Usklađen kulturni razvoj Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa).

PRIORITETI FINANSIRANJA ILI SUFINANSIRANJA PROJEKATA PO OBLASTIMA:
1. Književnosti – manifestacije i nagrade
2. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture
3. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
4. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija):
5. Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura
6. Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
7. Umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
8. Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
9. Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
10. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
11. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
12. Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
13. Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.
Konkurs nije namenjen pojedinačnim projektima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (osim festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se tradicionalno održavaju svake godine), kao i projektima koji su već finansirani budžetskim sredstvima ovog Ministarstva, ali su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.
Projekte u oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multimedije).
Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

VAŽNE NAPOMENE:
1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
2. Podnosioci prijava moraju se opredeliti za jednu umetničku oblast ili za oblast kulturnih delatnosti jedne od gore navedenih društveno osetljivih grupa. Projekti, odnosno prijavni formulari na kojima nije jasno naznačena jedna oblast, neće biti razmatrani.
3. Projekte u oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multumedije), te je neophodno navesti umetničku oblast ili delatnosti društveno osetljivih grupa na prvoj strani formulara.
4. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta MORAJU biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

PRIJAVLJIVANJE
Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 23. januara 2018. do 23. februara 2018. godine.

Podnosilac prijave je obavezan da dostavi uredno popunjen i overen formular za prijavu na konkurs, u okviru koga je detaljan opis projekta, detaljno razrađen budžet projekta, kao i podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta, u pet primeraka za sve oblasti.

Po potrebi, dostaviti i :
1. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
2. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje.
Podnosilac prijave, u skladu sa aktom o registraciji, dužan je da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta ( izjava se nalazi u prijavnom formularu) i tako odabere način pribavljanja akta o registraciji.

U obzir će se uzimati samo prijave koje su:
• uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja, a u skladu sa oblašću za koju se konkuriše) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu dopuštene;
• dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2018. godinu“), pojedinačno za svaki projekat;
• na koverti jasno označene, pored naznake za „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2018. godinu“, za koju oblast se prijavljuju, a u skladu sa prvom stranom prijavnog Formulara.

Detaljnije