Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa

Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi.

Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike definisane Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine u osam oblasti: obrazovanje mladih; zapošljavanje mladih; zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima; kultura i informisanje mladih; aktivizam i slobodno vreme mladih; volonterizam i mobilnost mladih; bezbednost mladih; zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Na konkursu se dodeljuje ukupno 2.250.000,00 dinara.

KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANJE PO PROJEKTIMA
Prilikom odlučivanja Konkursna komisija će vrednovanje vršiti saglasno kriterijumima utvrđenim članom 11. Pravilnika o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 3/17).

Podnosilac zahteva mora da ima sedište na području AP Vojvodine, mora da raspolaže kapacitetima za realizaciju projekata i ne sme u trenutku zaključenja ugovora imati blokadu namenskog računa koji se vodi kod Uprave za Trezor.

Na konkurs jedan nosilac projekata može dostaviti jedan predlog projekta.

TRAJANJE KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave na konkurs podnose se najkasnije do 20. oktobra 2017. godine.
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev) u koverti sa naznakom „prijava za Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike“, preporučenom poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Komisija za vrednovanje će predloge za finansiranja dostavljati pokrajinskom sekretaru sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije u vezi s konkursom možete dobiti pozivom na broj telefona 021/487-4871, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati ili putem elektronske pošte na adresi mladi@vojvodina.gov.rs.